TERRALAND TN dlátový pluh

TERRALAND-TN_mobile_1
 • Intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 65 cm.

 • 3× lomený úhel pracovních těles umožňuje snadný vstup do půdy.

 • Quick-Change systém – snadná výměna oboustranných dlát.

 • Narušení utužených vrstev a tím zajištění vstupu vláhy ke kořenům.

 • Tuhý pevný rám.

 • Extrémně vysoká průchodnost stroje. Výška rámu 79/89 cm.

 • Konstrukce z vysokopevnostní oceli Alform.

TERRALAND TN je dlátový pluh umožňující levné, rychlé a kvalitní hloubkové zpracování půdy až do 65 cm.

Díky unikátní konstrukci radlic snadno zpracujete všechny druhy půd při výrazně nižší potřebě koňských sil, než je tomu u klasických pluhů.

Stroj je v praxi vhodné používat v rozmezí pracovních hloubek 25–55 cm, čímž bezpečně narušíte utužené půdní vrstvy a ozdravíte půdní profil.

Části rámu jsou vyráběny z vysoce pevnostní oceli Alform.

TYP STROJEnesený dlátový pluh
PRACOVNÍ ORGÁNY2 řady radlic s křídly,
zadní hrotové tandemové válce
JIŠTĚNÍtažným šroubem (TN) / hydraulicky (TN_H)
VYUŽITÍhluboké intenzivní kypření s promícháním rostlinných zbytků (alternativa orby s výraznou úsporou) s kvalitním urovnáním a nadrobením povrchu, narušení utužených půdních vrstev (lepší absorpce vody, okysličení půdy), celkové ozdravení půdního profilu
PRACOVNÍ OPERACEintenzivní nakypření půdních vrstev, narušení plužní pánve, rozdrobení hrud na povrchu, utužení
TERRALAND TN

Chytrá alternativa orby díky jedinečné konstrukci pracovních těles s výraznou úsporou nákladů. Hrotové válce navíc kvalitně rozdrobí hroudy.

Přídavné boční hrotové válečky dokonale urovnají případné hrůbky po stranách stroje.

Přídavné boční hrotové válečky dokonale urovnají případné hrůbky po stranách stroje.

Intenzivní nakypření všech druhů půd až do 65 cm s kvalitním zapravením rostl. zbytků s výrazně nižší potřebou HP oproti klasickým pluhům díky malému tahovému odporu.

Intenzivní nakypření všech druhů půd až do 65 cm s kvalitním zapravením rostl. zbytků s výrazně nižší potřebou HP oproti klasickým pluhům díky malému tahovému odporu.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Hlubší kypření, než-li tomu je u standardních hloubkových kypřičů umožňující max. hloubku do 35 cm, tím více vláhy u kořenů.

 • Více vzduchu v půdě potřebného k vytvoření lepšího půdního klima.

 • Nevynášení spodních vrstev půdy do vyšších půdních profilů, k míchání dochází až ve svrchní části půdní vrstvy.

 • Zakrytí rostlinných zbytků po předcházející sklizni.

 • Snadné zapravení statkových hnojiv a digestátu z bioplynových stanic během jediného přejezdu.

 • Zvýšení absorpce dešťové vody, eliminace louží a dlouhodobě mokrých ploch.

 • Srovnání povrchu půdy po předešlých pracovních operací, popř. kolejích po těžké mechanizaci.

TERRALAND TN

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní hloubkové zpracování během jediného přejezdu – Jeden přejezd Terralandem znamená rychlé prokypření půdy a to až pod tzv. plužní pánev. Zároveň zaklopení téměř všech rostlinných zbytků, statkových hnojiv nebo digestátu apod.

 • Více vody a vzduchu – Zpracováním půdy Terralandem dostanete do půdy vzduch a porušíte nepropustné vrstvy, které umožní větší průchodnost kořenovému systému.

 • Zkrácení potřebného časového fondu – Použitím Terralandu lze podstatně zkrátit potřebný časový fond ve srovnání s tradiční technologií využívající orbu (pluh). Terraland je schopen připravit půdu tak, že se minimalizují další potřebné operace spojené s přípravou půdy. Půda zůstává bez skýv a nakypřená.

 • Hlubší zpracování půdy a zároveň nízká spotřeba PHM – Díky geometrii 3 úhlů slupic je možné snadno zpracovávat hlubší půdní vrstvy za přijatelné náklady na PHM.

 • Finalizace práce – Pro maximální finalizaci operace je vhodný Terraland TN_PROFI s cutter disky nebo Terraland TN_RT s pěchem Roadpacker/Tyrepacker.

 • Náklady spojené s opotřebitelnými náhradními díly jsou znatelně nižší než u tradičních pluhů.

TERRALAND TN

VYUŽITÍ STROJE TERRALAND

 • Hluboké kypření s narušením plužní pánve a vytvořením kvalitních půdních podmínek pro následující plodiny, současně oživení půdního klima (více vzduchu, více vody).

 • Zapravení statkových hnojiv během jednoho přejezdu stroje. Lze zapravovat statková hnojiva aplikovaná i ve větší hektarové dávce.

 • Zapravení velkého množství rostlinných zbytků jediným přejezdem, jako např. po kukuřici na zrno, řepce ozimé atd.

 • Zapravení digestátu vytvářející se v bioplynových stanicích.

 • Práci i ve velmi mokrých podmínkách, např. pozdě na podzim nebo v zimě. Terraland je velmi průchodný stroj.

 • A mnoho dalších využití…

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ PŠENICE TERRALAND TN_RT

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ PŠENICE

STROJ:TERRALAND TN_RT
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ:40 CM
POČET PŘEJEZDŮ:1
PRACOVNÍ RYCHLOST:12–10 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA:16–18 L/HA

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ OZIMÉHO JEČMENE

STROJ:TERRALAND TN_PROFI
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ:40 CM
POČET PŘEJEZDŮ:1
PRACOVNÍ RYCHLOST:12–10 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA:18–20 L/HA
ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ OZIMÉHO JEČMENE TERRALAND TN_PROFI

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ KUKUŘICE NA ZRNO

STROJ:TERRALAND TN
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ:45 CM
POČET PŘEJEZDŮ:1
PRACOVNÍ RYCHLOST:7–9 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA:23–25 L/HA
TERRALANDU TN

3 úhly pro snadnou práci

Proč je práce tak intenzivní a účinná
Stroj narušuje plužní pánev, špičky dlát se dostávají pod tuto utuženou vrstvu. Půda horních půdních profilů je intenzivně mísena s rostlinnými zbytky a dokonale zaklápěna. Výsledný efekt je dokonalý díky radlici, která je lomena pod třemi úhly.

 • Hluboké kypření s narušením plužní pánve a vytvořením kvalitních půdních podmínek pro následující plodiny, současně oživení půdního klima (více vzduchu, více vody).

 • Druhý úhel vyvolává intenzivní míchací efekt, rostlinné zbytky se mísí s půdou. Vytváří se tak homogenní organický materiál.

 • Třetí úhel nutí zpracovanou promíchanou organickou hmotu k finálnímu zaklopení.

3 ÚHLY PRO SNADNOU PRÁCI
3 ÚHLY PRO SNADNOU PRÁCI
ŘEPKA OLEJNÁ

ŘEPKA OLEJNÁ

fáze růstu – „Prodlužovací růst“

VODA A VZDUCH

Vertikální efekt pohybu H2O – řešení podmáčených pozemků, přístup vody ke kořenům

Za posledních deset let výrazně vzrostl výkon zemědělských strojů, s výkonem strojů vzrostla i váha používané mechanizace. Kila, mnohdy i tuny navíc zapříčinily značné utužení zemědělské půdy. Důkazem jsou stále více dlouhodobě podmáčené pozemky a to i v případech, kdy úhrn srážek je průměrný. Druhým značným vlivem zapříčiňující blokaci pohybu vody je dlouhodobé zpracování půdy ve stejné pracovní hloubce, např. orbou. Dešťová voda nemůže do půdy a spodní vody nemohou ke kořenům plodin. Půda je zablokována. Řešením je použití dlátového pluhu Terraland, který naruší zhutněnou půdní vrstvu, čímž podpoří absorpci dešťové vody (zabrání podmáčení) a umožní snadný přístup spodní vody ke kořenům plodin.

POZOR: V případě zpracování půdy v letních měsících Terralandem, např. před setím řepky ozimé, je nutné půdu zavřít použitím těžkého pěchu Roadpacker/Tyrepacker (model Terraland TN_RT). Půda je prokypřená, ovzdušněná – vrchní vrstva je uzavřena váhou pěchu, nedochází tak k vysychání svrchní vrstvy, která potřebuje startovací vláhu pro osivo.

Vzduch v půdě rozhoduje o výnosu

Dostatek okysličeného vzduchu v půdě je vedle bezproblémového přístupu spodní vody ke kořenům předpokladem k vysokému výnosu. Vzduch v půdě tvoří plynnou fázi půdy významnou pro biologické a chemické pochody probíhající v půdě a je jednou z nezbytných podmínek života rostlin. Vzduch vyplňuje póry bez vody. V půdním vzduchu je v průměru více CO2 (o 0,2 až 0,7 %), obsah kyslíku je v půdě o 20 % nižší oproti ovzduší. Dlátový pluh Terraland obohatí (okysličí) půdu během jediného přejezdu a to i v hlubších vrstvách. V provzdušněné půdě rostlina reaguje mnohem efektivněji a rychleji.

Kukuřice – fáze růstu „6. list“
ŘEPKA OLEJNÁ

PRACOVNÍ ČÁSTI

 • Náklady spojené s polními operacemi, tj. náklady spojené s další přípravou pozemků. Tradičními pluhy vytvářejí skývy, jejichž zpracování mnohdy vyžaduje i několik polních operací pro vytvoření podmínek k setí.

 • Náklady spojené s nutným časový fondem, tj. méně operací = méně potřebného času. Čas je v zemědělství velmi cenná veličina. Navíc Terraland je jednoduchý stroj na ovládání. Práci s dlátový pluhem zvládnou všichni. Tradiční pluh vyžaduje zkušenosti.

 • Náklady na opotřebitelné náhradní díly ve srovnání s tradičními pluhy jsou u dlátového pluhu Terraland výrazně nižší. Pracujete hlouběji, rychleji, bez skýv, s nižšími provozními náklady.

POROVNÁVANÉ ČINITELETERRALANDPLUH
NEJČASTĚJŠÍ PRACOVNÍ HLOUBKA30–45 CM, VÍCE VODY A VZDUCHU15–25 CM, VYTVÁŘENÍ NEPROPUSTNÉ VRSTVY
NEJČASTĚJŠÍ PRACOVNÍ RYCHLOST8–12 KM/H6–8 KM/H
NEJČASTĚJŠÍ PRACOVNÍ ZÁBĚR3 M3 M (7RADLIČNÝ PLUH)
NÁKLADY NA NÁSLEDNÉ POLNÍ PRÁCENIŽŠÍ – ŽÁDNÉ SKÝVYSKÝVY
NÁKLADY NA OPOTŘEBITELNÉ DÍLYNIŽŠÍ – POUZE DLÁTADLÁTO, OSTŘÍ, PLAZ, VÝMĚNNÝ DÍL, ODHRNOVAČKA
INVESTIČNÍ NÁKLADYNIŽŠÍ PRO STEJNÝ PRACOVNÍ ZÁBĚRVYŠŠÍ
SPOTŘEBA PHMNIŽŠÍ PŘI VĚTŠÍ PRACOVNÍ HLOUBCEVYŠŠÍ
TERRALAND
TERRALAND
TERRALAND
TERRALAND

Série TERRALAND TN

Terraland TN – stroj pro velké množství rostlinných zbytků
Terraland TN je nesený dlátový pluh určený pro traktory od 130 koní a více (v závislosti na půdních podmínkách). Model TN se vyrábí ve dvou verzích, verzi TN_D, která umožňuje maximální hloubku práce 65 cm a verzi TN_M umožňující maximální hloubku práce 55 cm. Jištění slupic u obou verzí je mechanické (šrouby na tah) nebo hydraulické (hydraulické válce).

Model TN je možné využít i během léta, v případě následného setí, např. řepky ozimé doporučujeme půdu za strojem ihned uválet, aby nedocházelo ke ztrátě vláhy vysycháním v hluboce nakypřeném půdním profilu.

TERRALAND

DOKONALÁ PRŮCHODNOST TERRALANDU TN

Vysoká světlost rámu (až 86 cm), rozestupy mezi radlicemi, tandemové hrotové válce. Tyto pracovní části jsou konstrukčně řešeny tak, že umožňují vysokou průchodnost materiálu strojem a to i ve velmi obtížných podmínkách.

TERRALAND

PRÁCE I NA EXTRÉMNĚ PODMÁČENÝCH POZEMCÍCH

Konstrukce Terralandu TN umožňuje práci se strojem i na extrémně podmáčených pozemcích. Takto zpracovaný (prokypřený) pozemek se rychle „uvolní“, voda se vsákne. Pozemek začne rychle prosychat, ozdraví se a je brzy připraven k použití. Příště již tento problém řešit nebudete.

TERRALAND TNTN 3000 M5RTN 3000 D5RTN 3000 M7RTN 3000 D7RTN 4000 M7RTN 4000 D7RTN 4000 M9R
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm3333444
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm3333444
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm 15 – 55 15 – 65 15 – 55 15 – 65 15 – 55 15 – 65 15 – 55
POČET RADLICks5577779
ROZTEČ RADLICcm60604040 56.5 56.5 42.5
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 150 – 180 200 – 250 180 – 220 220 – 280 200 – 260 250 – 300 220 – 300
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 1850 – 2200 1950 – 2350 1950 – 2350 2250 – 2620 2220 – 2600 2520 – 2890 2480 – 2860
TERRALAND TNTN 4000 D9RTN 3000 H M5RTN 3000 H M7RTN 3000 H D7RTN 4000 H M9RTN 4000 H D9R
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm433344
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm433344
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm 2.9 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm 15 – 65 15 – 55 15 – 55 15 – 65 15 – 55 15 – 65
POČET RADLICks957799
ROZTEČ RADLICcm 42.5 42.5 40 40 42.5 42.5
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 280 – 350 150 – 180 180 – 220 220 – 280 220 – 300 280 – 350
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 2800 – 3180 1800 – 2150 2625 – 2980 2700 – 3080 3360 – 3760 3470 – 3850

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

TERRALAND TN

ZÁVĚS

Tříbodový závěs

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec

HYDRAULICKY STAVITELNÝ ZADNÍ UTUŽOVACÍ DVOUVÁLEC

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
• váha: 202 kg/m

Hydraulické jištění pracovních těles [TN_HD, TN_HM]

HYDRAULICKÉ JIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH TĚLES (TN_HD, TN_HM)

VOLITELNÉ

Dláta 40 mm LONG LIFE

DLÁTA 40 MM LONG LIFE

Dláta 40 mm
• LONG LIFE (karbid)

Dláta 70 mm LONG LIFE

DLÁTA 70 MM LONG LIFE

Dláta 70 mm
• LONG LIFE (karbid)

PŘÍDAVNÉ BOČNÍ VÁLCE

PŘÍDAVNÉ BOČNÍ VÁLCE

Sada přihnojování

SADA PŘIHNOJOVÁNÍ

Dělící hlavy a rozvody

BOČNÍ CLONY

BOČNÍ CLONY

Pan Černý si odvedenou práci dlátového pluhu pochvaluje
V průběhu září jsme navštívili rodinnou farmu pana Černého ve městě Nový Bydžov. Farma v roce 2018 zakoupila nesený dlátový pluh TERRALAND TN 3000 HM5R. Se strojem BEDNAR získává své první…
Za tímto přejezdem se ihned sela kukuřice
Spolupráce společnosti BEDNAR s Farmou Opatov začala pořízením diskových podmítačů DOWLANDS DC 4000, PRECISER PE 5000 a následně ATLAS AO 5000. Od té doby uplynulo již mnoho let a na farmě nyní…
Na farmě Nadezhdinka v severním Kazachstánu zpracovávají zemědělskou půdu traktorovou legendou Kirovets K-700 agregovanou s dlátovým pluhem TERRALAND TN 3000 M7R. Farma má celkem 15 000 ha, na kterých…
Cínské zemedelství se rozvíjí a starší technika už nepostacuje moderním nárokum. V lonském roce dodala firma BEDNAR do Cíny první secí stroje. Na jare 2018 probehlo pilotní predvádení u potenciálních…
Na začátku tohoto roku dodala firma STROM PRAHA a.s. prostřednictvím střediska Habry do podniku AGRO Posázaví, a.s. dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Jedná se již o třetí stroj od výrobce Bednar…
Rozmanitosť výrobkov spoločnosti BEDNAR umožňuje dovozcom a predajcom dodávať zákazníkom stroj, ktorý vyhovuje konkrétnym podmienkam. Čo ak koncový používateľ nie je farmár? Strojárske výrobky…
Společnost BEDNAR se věnuje nejen vývoji nových technologií, ale snaží se i o aktivní ověření nových agronomických postupů v praxi v úzké spolupráci se zemědělci a výzkumnými institucemi.…
„Dláta Long-Life nám v našich podmínkách vydrží 6x déle než běžná dláta. V období sucha se nám potvrdil jejich přínos a přesvědčila nás natolik, že jiná dláta už na stroji nepoužíváme,“…
V červenci tohoto roku jsme zachytili při práci soupravu traktoru John Deere 9570RT v agregaci s diskovým podmítačem Atlas AM 12000. Oba stroje společně dodalo do podniku ZOD Potěhy naše středisko…
„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter…
„U nás v podhorskej oiblasti je vegetačná doba veľmi krátka, pody ťažké a terén je kopcovitý, preto potrebujeme stroje ktoré sú schopné pracovať za každých podmienok kvalitne, rýchlo,“ Ing.Igor…
Tímto příspěvkem bych chtěl reagovat na časté dotazy zemědělců, zda Terraland dokáže kvalitně zapravit i statková hnojiva? Současně bych tím rád vyvrátil i negativní názory, že statková…
V podniku ZOD Potěhy, který obhospodařuje na Čáslavsku 3300 hektarů půdy, je od roku 2013 v provozu dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Agregaci obvykle tvoří s traktorem John Deere 8270R. Na podzim loňského…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
Každý zemědělec vidí, že se s přírodou a počasím něco děje a zažíváme čím dál častěji extrémní výkyvy počasí. V roce 2015 zasáhlo téměř celou ČR obrovské sucho a deficit srážek…
Na začátku listopadu jsme zachytili soupravu traktoru 8335R s dlátovým pluhem TERRALAND patřící podniku Bludovská a.s. a to při podrývání pole po sklizni cukrové řepě. Po cukrovce se v podniku…
Akciová společnost Agrona Staré Město (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře téměř 3000 ha. Rostlinná produkce je zaměřena především na pěstování obilnin a silážní kukuřice pro…
O „velkých“ Terralandech pro silné třistakoňové traktory jsme psali již několikrát. Máme ale ovšem řešení i pro farmáře s traktory o výkonu 150 až 200 koní. Právě pro ně nabízíme…
Rodinná farma Vokurkových hospodaří  v Sobotovicích  (okr. Brno – venkov) na  pozemcích o celkové výměře 300 ha, na kterých pěstují hlavně pšenici, ječmen, řepku, kukuřici a čirok.
Jsme v podniku K+K Břilice, okres Jindřichův Hradec, v katastru obce Dunajovice. Tento podnik začal před dvěma roky zdejší těžkou jílovitou půdu hluboko podrývat strojem Terraland. Zajímalo nás…
Jsme v Dyníně, okres. České Budějovice, na jednom lánu, který je rozdělen na dva půdní bloky na nichž hospodaří dva různé subjekty používající i odlišnou agrotechniku zpracování půdy.…
Na jedné ze svých cest jsem se zastavil v Ronově nad Doubravou, kde na 230 ha hospodaří otec a syn Vomáčkovi. Na své farmě pěstují 110 ha pšenice, 40 ha ozimého ječmene, 60 ha kukuřice na siláž…
Jan David z Agrochov družstvo Dynín ochotně vysvětluje, jaké mají s Terralandem již třetím rokem výsledky.
Tak jako každý rok v zimních měsících i letos pořádala naše společnost sérii zimních seminářů napříč ČR pro zemědělce z daného regionu. Bylo tomu tak i v jižních Čechách, kde se seminář…
Vzorová řepka i v mokrém roce díky Terralandu
Zemědělské družstvo Budíškovice hospodaří na cca 1900 ha zemědělské půdy na samém konci Jihočeského kraje v okrese Jindřichův Hradec. Zaměřují se zde jak na rostlinou výrobu, tak i na klasickou…
Společnost M-Polar s.r.o. Malšice v okrese Tábor v jižních Čechách hospodaří na cca 310 ha orné půdy. Dělají převážně rostlinnou výrobu a z živočišné výroby mají menší výkrm prasat…
Farma Opatov (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře 1100 ha z čehož je 1050 ha orné půdy, na které převážně pěstují jarní a ozimý ječmen, ozimou pšenici a řepku. Na Farmě Opatov provozují…
Zemědělské služby Dynín a.s. hospodaří v několika svých zemědělských provozech na celkově cca 4500 ha v okrese České Budějovice. Provozují klasickou zemědělskou výrobu, tj. jak rostlinnou,…
Společnost Zemědělské služby Dynín zastřešuje farmy Agrochov Dynín, ZOD Kolný a Kooprodukt Lišov. Hospodaří na 4800 ha půdy a patří mezi „vlajkové lodě“ jihočeského zemědělství. Společnost…
Farma Opatov v okrese Svitavy hospodaří na celkové výměře 1100 ha. Na 1050ha orné půdy se pěstuje ječmen jarní i ozimý, pšenice ozimá a řepka. V menší míře probíhá živočišná výroba,…
PD Lieskovec, družstvo hospodáriace na Strednom Slovensku na rozlohe 2600 ha, z toho ornej pôdy je 1300 ha. Ich primárnym produktom sú obilniny a v malom množstve aj repka olejná, zvyšné plochy sú…
Dne 4.9.2014 se v katastru obce Skořenice konal polní den kukuřice LG, který uspořádala firma LIMAGRAIN Central Europe, S.E. ve spolupráci s AG Skořenice, a.s. V rámci programu jsme přichystali spolu…
Společnost se nachází v příbramském okrese v bramborářsko-ovesné výrobní oblasti. Terén je zde členitý s průměrnou nadmořskou výškou 450 m.n.m., ročním úhrnem srážek cca 500 mm a průměrnou…
Farma Dagmar Němcové se nachází v Kučeři nedaleko Milevska (okr. Tábor). Společně se svým manželem zde hospodaří na celkové výměře 380 ha z čehož je zhruba 320 ha orné půdy, 60 ha luk a…
Na základě hodnocení porostů ozimého ječmene v podniku Agrochov Dynín družstvo a porostu jarního ječmene K+K Břilice, se jednoznačně ukázalo a potvrdilo, že i ječmen velmi pozitivně reaguje…
Začátkem března jsme dodali nový dlátový pluh Terraland TN 3000H M5R na farmu Ing. Miroslava Píchy z Řípce u Veselí nad Lužnicí. Rodinná farma pana Píchy, na které hospodaří se svým synem Miroslavem…
Navazujeme na reportáž z podzimu loňského roku a přinášíme pár informací a fotoreportáž z hodnocení porostů řepky, kde bylo jako základní zpracování půdy použito našeho dlátového pluhu…
Zemědělská firma STATEK LOMNICE s.r.o. a její sesterská společnost STATEK BRANNÁ s.r.o. hospodaří v oblasti Třeboňských rybníků na výměře 1500 ha zemědělské půdy, z toho je přibližně…
Společnost Agrodam Hořepník s.r.o. se nachází na Vysočině nedaleko obce Pacov (okr. Pelhřimov). Hospodaří celkem na 870 ha zemědělské půdy, z čehož 718 ha připadá na půdu ornou a cca 154 ha…
V červenci, konkrétně 12. 7. 2013, jsme u jihočeské Třeboně na pozemku společnosti ing. Jan Kačerovský K+K Břilice – Gigant, provedli hloubkové kypření pozemku dlátovým pluhem TERRALAND a to…
Koncem září ihned po skončení výstavy Země živitelka, putoval nový dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R rovnou do polí Agrochovu Dynín. Dlátový pluh si sem pořídili, aby zde „léčil“ půdní…
Ve čtvrtek 10. října 2013 jsme úspěšně zavedli a poprvé vyjeli s novým dlátovým pluhem Terraland TN 3000 HM7R ve firmě ing.Jan Kačerovský, K+K Břilice – Gigant, kde jej zakoupili po jarním…
Díky speciální geometrii radlice, stroj vniká lehce do země i v těžkých suchých podmínkách a navíc ještě zamíchá posklizňové zbytky do půdního profilu na zvolenou hloubku zpracování.
Družsvo Agrochov Dynín hospodaří na celkové výměře cca 1000 ha z čehož je zhruba 830 ha půdy orné. Kromě pěstování klasických obilovin, luštěnin a řepky se věnují i živočišné výrobě,…
Na podzim loňského roku jsme v rámci propagační akce dostali možnost představit dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R i v jednom z nejúspěšnějších podniků na českobudějovickém okrese, ZOD Borovany.…
V pátek 12. července 2013 jsme přijeli předvést náš Dlátový pluh Terraland TN 3000 H M7R do zemědělského podniku Ing.Jan Kačerovský, K+K Břilice – Gigant, hospodařícího na 3.100 ha zemědělské…
Akciová společnost Palomo Loštice na Olomoucku se zabývá tradiční zemědělskou výrobou. Název akciové společnosti Palomo Loštice vznikl z počátečních dvou písmen zemědělských podniků Pavlov,…
V průběhu předváděcího turné po předem vybraných zemědělských podnicích jsme v loňském roce zavítali s dlátovým pluhem Terraland TN 3000 HM7R i do ZD Velká Chyška. Tato spolelečnost sídlici…
Na podzim loňského roku jsme v rámci propagační akce dostali možnost představit dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R i v jednom z nejúspěšněších podniků na českobudějovickém okrese ZOD Borovany.…
V průběhu loňského roku jsme při předvádění našich strojů po Vysočině zavítali i do společnosti Senagro a.s. Senožaty. Společnost hospodaří na cca 2000 ha a vedle produkce živočišné výroby…
Dne 12. října 2012 se v Přeštovicích nedaleko Strakonic za spolupráce Zemědělského družstva Přešťovice a šlechtitelské společnosti KWS uskutečnila veřejná sklizeň zrnové kukuřice. Samozřejmě…
Soukromá společnost AGROSS patřící rodině Bačinových hospodaří v obci Klíčany nedaleko Prahy na celkové výměře 990 ha. AGROSS pěstuje především obiloviny z toho hlavně ozimou pšenici, jarní…
V rámci předvádění strojů vyráběných naší společnosti jsme letos v létě navštívili i jeden z největších a nejúspěšnějších podniků v píseckém okrese obhospodařujícím cca 3000 ha…
Akciová společnost Pivkovice hospodaří na cca 900 ha půdy jejíž převážnou většinu tvoří trvalé trarní porosty. Hlavním zdrojem příjmů společnosti je rozsáhlá živočišná výroba se zaměřením…
RD PRAMEŇ v Santovke privítali nový dlátový pluh Terraland TN 4000 D/9R a zároveň STROM Export predviedol novinku vo svojom sortimente, ťažký diskový podmietač s označením ATLAS AO 5000.
Akciová společnost AGROSPOL Malý Bor hospodaří na cca 2.600 ha půdy v klatovském okrese, v oblasti mezi Horažďovicemi a Nalžovskými Horami. Hlavním zdrojem příjmů společnosti je rozsáhlá živočišná…
Na podzim roku 2010 proběhlo na pozemcích společnosti Plemenářské služby a.s., testování první generace Terralandu TN 3000 D. V podniku se z velké části stále provádí orba, zejména po zrnové…
V závěru letošních žní uspořádala jedna z největších zemědělských společností na Slovensku GAMOTA v.d. srovnání strojů pro hlubších zpracování půdy a to i s účastí našeho dlátového…
V dnešní reportáži Vám opět ukážeme využití dlátového pluhu, jako náhrady klasické orby. Tentokrát na farmě Triticum s.r.o. se sídlem ve městě Vráble (okres Nitra), kde si dobře spočítali…
Před dvěma týdny jsme přijali pozvání od pana Ing. Jaroslava Svobody z Agro Podlužanu Prušánky. Na pozemcích za obcí Prušánky se rozhodl pan Svoboda otestovat současnou nabídku strojů na zpracování…
V průběhu tohoto týdne byl předveden v dalším podniku na jihu Čech náš dlátový pluh z vysokopevnostní oceli Alform s názvem Terraland, tentokrát v provedení TN 3000M7R. Předvádění proběhlo…
Koncem minulého týdne jsme navštívili společnost Vin agro s.r.o., která hospodaří na celkové výměře 945 ha. Velká část této výměry se nachází na území hl. města v okolí městských částí…
V polovině měsíce července jsme se zúčastnili polního dne pořádaného společností BOTEP PLUS s.r.o., která obhospodařuje na Lounsku v okolí obce Lubenec okolo 2000 ha, kde je během vegetace nedostatek…
Na přelomu června a července jsme navštívili další z podniků – ZOD „Blata“ Sedlec (okres České Budějovice), kde v minulém roce pracoval náš předváděcí dlátový pluh Terraland TN 3000…
ZD Klapý hospodaří pod hradem Hazemburk nedaleko Loun na ploše 2500ha. V roce 2009 se rozhodli pro otestování našeho dlátového pluhu Terraland a po předvedené práci se z místního podniku již…
V průběhu loňského roku byla jednou z mnoha zastávek našeho předváděcího Terralandu TN 3000 i zastávka na jihu Čech. Konkrétně v Zemědělské obchodní společnosti „Blata“ Sedlec, která…
Cukrová řepa je pro pěstitele poslední dva roky profitabilní zemědělskou komoditou. Zvýšení výnosu popř. cukernatosti je cestou ke zvýšení ziskovosti rostlinné výroby. Dlátový pluh Terraland,…
Pan Černý si odvedenou práci dlátového pluhu pochvaluje
V průběhu září jsme navštívili rodinnou farmu pana Černého ve městě Nový Bydžov. Farma v roce 2018 zakoupila nesený dlátový pluh TERRALAND TN 3000 HM5R. Se strojem BEDNAR získává své první…
Za tímto přejezdem se ihned sela kukuřice
Spolupráce společnosti BEDNAR s Farmou Opatov začala pořízením diskových podmítačů DOWLANDS DC 4000, PRECISER PE 5000 a následně ATLAS AO 5000. Od té doby uplynulo již mnoho let a na farmě nyní…
Na farmě Nadezhdinka v severním Kazachstánu zpracovávají zemědělskou půdu traktorovou legendou Kirovets K-700 agregovanou s dlátovým pluhem TERRALAND TN 3000 M7R. Farma má celkem 15 000 ha, na kterých…
Cínské zemedelství se rozvíjí a starší technika už nepostacuje moderním nárokum. V lonském roce dodala firma BEDNAR do Cíny první secí stroje. Na jare 2018 probehlo pilotní predvádení u potenciálních…
Na začátku tohoto roku dodala firma STROM PRAHA a.s. prostřednictvím střediska Habry do podniku AGRO Posázaví, a.s. dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Jedná se již o třetí stroj od výrobce Bednar…
Rozmanitosť výrobkov spoločnosti BEDNAR umožňuje dovozcom a predajcom dodávať zákazníkom stroj, ktorý vyhovuje konkrétnym podmienkam. Čo ak koncový používateľ nie je farmár? Strojárske výrobky…
Společnost BEDNAR se věnuje nejen vývoji nových technologií, ale snaží se i o aktivní ověření nových agronomických postupů v praxi v úzké spolupráci se zemědělci a výzkumnými institucemi.…
„Dláta Long-Life nám v našich podmínkách vydrží 6x déle než běžná dláta. V období sucha se nám potvrdil jejich přínos a přesvědčila nás natolik, že jiná dláta už na stroji nepoužíváme,“…
V červenci tohoto roku jsme zachytili při práci soupravu traktoru John Deere 9570RT v agregaci s diskovým podmítačem Atlas AM 12000. Oba stroje společně dodalo do podniku ZOD Potěhy naše středisko…
„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter…
„U nás v podhorskej oiblasti je vegetačná doba veľmi krátka, pody ťažké a terén je kopcovitý, preto potrebujeme stroje ktoré sú schopné pracovať za každých podmienok kvalitne, rýchlo,“ Ing.Igor…
Tímto příspěvkem bych chtěl reagovat na časté dotazy zemědělců, zda Terraland dokáže kvalitně zapravit i statková hnojiva? Současně bych tím rád vyvrátil i negativní názory, že statková…
V podniku ZOD Potěhy, který obhospodařuje na Čáslavsku 3300 hektarů půdy, je od roku 2013 v provozu dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Agregaci obvykle tvoří s traktorem John Deere 8270R. Na podzim loňského…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
Každý zemědělec vidí, že se s přírodou a počasím něco děje a zažíváme čím dál častěji extrémní výkyvy počasí. V roce 2015 zasáhlo téměř celou ČR obrovské sucho a deficit srážek…
Na začátku listopadu jsme zachytili soupravu traktoru 8335R s dlátovým pluhem TERRALAND patřící podniku Bludovská a.s. a to při podrývání pole po sklizni cukrové řepě. Po cukrovce se v podniku…
Akciová společnost Agrona Staré Město (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře téměř 3000 ha. Rostlinná produkce je zaměřena především na pěstování obilnin a silážní kukuřice pro…
O „velkých“ Terralandech pro silné třistakoňové traktory jsme psali již několikrát. Máme ale ovšem řešení i pro farmáře s traktory o výkonu 150 až 200 koní. Právě pro ně nabízíme…
Rodinná farma Vokurkových hospodaří  v Sobotovicích  (okr. Brno – venkov) na  pozemcích o celkové výměře 300 ha, na kterých pěstují hlavně pšenici, ječmen, řepku, kukuřici a čirok.
Jsme v podniku K+K Břilice, okres Jindřichův Hradec, v katastru obce Dunajovice. Tento podnik začal před dvěma roky zdejší těžkou jílovitou půdu hluboko podrývat strojem Terraland. Zajímalo nás…
Jsme v Dyníně, okres. České Budějovice, na jednom lánu, který je rozdělen na dva půdní bloky na nichž hospodaří dva různé subjekty používající i odlišnou agrotechniku zpracování půdy.…
Na jedné ze svých cest jsem se zastavil v Ronově nad Doubravou, kde na 230 ha hospodaří otec a syn Vomáčkovi. Na své farmě pěstují 110 ha pšenice, 40 ha ozimého ječmene, 60 ha kukuřice na siláž…
Jan David z Agrochov družstvo Dynín ochotně vysvětluje, jaké mají s Terralandem již třetím rokem výsledky.
Tak jako každý rok v zimních měsících i letos pořádala naše společnost sérii zimních seminářů napříč ČR pro zemědělce z daného regionu. Bylo tomu tak i v jižních Čechách, kde se seminář…
Vzorová řepka i v mokrém roce díky Terralandu
Zemědělské družstvo Budíškovice hospodaří na cca 1900 ha zemědělské půdy na samém konci Jihočeského kraje v okrese Jindřichův Hradec. Zaměřují se zde jak na rostlinou výrobu, tak i na klasickou…
Společnost M-Polar s.r.o. Malšice v okrese Tábor v jižních Čechách hospodaří na cca 310 ha orné půdy. Dělají převážně rostlinnou výrobu a z živočišné výroby mají menší výkrm prasat…
Farma Opatov (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře 1100 ha z čehož je 1050 ha orné půdy, na které převážně pěstují jarní a ozimý ječmen, ozimou pšenici a řepku. Na Farmě Opatov provozují…
Zemědělské služby Dynín a.s. hospodaří v několika svých zemědělských provozech na celkově cca 4500 ha v okrese České Budějovice. Provozují klasickou zemědělskou výrobu, tj. jak rostlinnou,…
Společnost Zemědělské služby Dynín zastřešuje farmy Agrochov Dynín, ZOD Kolný a Kooprodukt Lišov. Hospodaří na 4800 ha půdy a patří mezi „vlajkové lodě“ jihočeského zemědělství. Společnost…
Farma Opatov v okrese Svitavy hospodaří na celkové výměře 1100 ha. Na 1050ha orné půdy se pěstuje ječmen jarní i ozimý, pšenice ozimá a řepka. V menší míře probíhá živočišná výroba,…
PD Lieskovec, družstvo hospodáriace na Strednom Slovensku na rozlohe 2600 ha, z toho ornej pôdy je 1300 ha. Ich primárnym produktom sú obilniny a v malom množstve aj repka olejná, zvyšné plochy sú…
Dne 4.9.2014 se v katastru obce Skořenice konal polní den kukuřice LG, který uspořádala firma LIMAGRAIN Central Europe, S.E. ve spolupráci s AG Skořenice, a.s. V rámci programu jsme přichystali spolu…
Společnost se nachází v příbramském okrese v bramborářsko-ovesné výrobní oblasti. Terén je zde členitý s průměrnou nadmořskou výškou 450 m.n.m., ročním úhrnem srážek cca 500 mm a průměrnou…
Farma Dagmar Němcové se nachází v Kučeři nedaleko Milevska (okr. Tábor). Společně se svým manželem zde hospodaří na celkové výměře 380 ha z čehož je zhruba 320 ha orné půdy, 60 ha luk a…
Na základě hodnocení porostů ozimého ječmene v podniku Agrochov Dynín družstvo a porostu jarního ječmene K+K Břilice, se jednoznačně ukázalo a potvrdilo, že i ječmen velmi pozitivně reaguje…
Začátkem března jsme dodali nový dlátový pluh Terraland TN 3000H M5R na farmu Ing. Miroslava Píchy z Řípce u Veselí nad Lužnicí. Rodinná farma pana Píchy, na které hospodaří se svým synem Miroslavem…
Navazujeme na reportáž z podzimu loňského roku a přinášíme pár informací a fotoreportáž z hodnocení porostů řepky, kde bylo jako základní zpracování půdy použito našeho dlátového pluhu…
Zemědělská firma STATEK LOMNICE s.r.o. a její sesterská společnost STATEK BRANNÁ s.r.o. hospodaří v oblasti Třeboňských rybníků na výměře 1500 ha zemědělské půdy, z toho je přibližně…
Společnost Agrodam Hořepník s.r.o. se nachází na Vysočině nedaleko obce Pacov (okr. Pelhřimov). Hospodaří celkem na 870 ha zemědělské půdy, z čehož 718 ha připadá na půdu ornou a cca 154 ha…
V červenci, konkrétně 12. 7. 2013, jsme u jihočeské Třeboně na pozemku společnosti ing. Jan Kačerovský K+K Břilice – Gigant, provedli hloubkové kypření pozemku dlátovým pluhem TERRALAND a to…
Koncem září ihned po skončení výstavy Země živitelka, putoval nový dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R rovnou do polí Agrochovu Dynín. Dlátový pluh si sem pořídili, aby zde „léčil“ půdní…
Ve čtvrtek 10. října 2013 jsme úspěšně zavedli a poprvé vyjeli s novým dlátovým pluhem Terraland TN 3000 HM7R ve firmě ing.Jan Kačerovský, K+K Břilice – Gigant, kde jej zakoupili po jarním…
Díky speciální geometrii radlice, stroj vniká lehce do země i v těžkých suchých podmínkách a navíc ještě zamíchá posklizňové zbytky do půdního profilu na zvolenou hloubku zpracování.
Družsvo Agrochov Dynín hospodaří na celkové výměře cca 1000 ha z čehož je zhruba 830 ha půdy orné. Kromě pěstování klasických obilovin, luštěnin a řepky se věnují i živočišné výrobě,…
Na podzim loňského roku jsme v rámci propagační akce dostali možnost představit dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R i v jednom z nejúspěšnějších podniků na českobudějovickém okrese, ZOD Borovany.…
V pátek 12. července 2013 jsme přijeli předvést náš Dlátový pluh Terraland TN 3000 H M7R do zemědělského podniku Ing.Jan Kačerovský, K+K Břilice – Gigant, hospodařícího na 3.100 ha zemědělské…
Akciová společnost Palomo Loštice na Olomoucku se zabývá tradiční zemědělskou výrobou. Název akciové společnosti Palomo Loštice vznikl z počátečních dvou písmen zemědělských podniků Pavlov,…
V průběhu předváděcího turné po předem vybraných zemědělských podnicích jsme v loňském roce zavítali s dlátovým pluhem Terraland TN 3000 HM7R i do ZD Velká Chyška. Tato spolelečnost sídlici…
Na podzim loňského roku jsme v rámci propagační akce dostali možnost představit dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R i v jednom z nejúspěšněších podniků na českobudějovickém okrese ZOD Borovany.…
V průběhu loňského roku jsme při předvádění našich strojů po Vysočině zavítali i do společnosti Senagro a.s. Senožaty. Společnost hospodaří na cca 2000 ha a vedle produkce živočišné výroby…
Dne 12. října 2012 se v Přeštovicích nedaleko Strakonic za spolupráce Zemědělského družstva Přešťovice a šlechtitelské společnosti KWS uskutečnila veřejná sklizeň zrnové kukuřice. Samozřejmě…
Soukromá společnost AGROSS patřící rodině Bačinových hospodaří v obci Klíčany nedaleko Prahy na celkové výměře 990 ha. AGROSS pěstuje především obiloviny z toho hlavně ozimou pšenici, jarní…
V rámci předvádění strojů vyráběných naší společnosti jsme letos v létě navštívili i jeden z největších a nejúspěšnějších podniků v píseckém okrese obhospodařujícím cca 3000 ha…
Akciová společnost Pivkovice hospodaří na cca 900 ha půdy jejíž převážnou většinu tvoří trvalé trarní porosty. Hlavním zdrojem příjmů společnosti je rozsáhlá živočišná výroba se zaměřením…
RD PRAMEŇ v Santovke privítali nový dlátový pluh Terraland TN 4000 D/9R a zároveň STROM Export predviedol novinku vo svojom sortimente, ťažký diskový podmietač s označením ATLAS AO 5000.
Akciová společnost AGROSPOL Malý Bor hospodaří na cca 2.600 ha půdy v klatovském okrese, v oblasti mezi Horažďovicemi a Nalžovskými Horami. Hlavním zdrojem příjmů společnosti je rozsáhlá živočišná…
Na podzim roku 2010 proběhlo na pozemcích společnosti Plemenářské služby a.s., testování první generace Terralandu TN 3000 D. V podniku se z velké části stále provádí orba, zejména po zrnové…
V závěru letošních žní uspořádala jedna z největších zemědělských společností na Slovensku GAMOTA v.d. srovnání strojů pro hlubších zpracování půdy a to i s účastí našeho dlátového…
V dnešní reportáži Vám opět ukážeme využití dlátového pluhu, jako náhrady klasické orby. Tentokrát na farmě Triticum s.r.o. se sídlem ve městě Vráble (okres Nitra), kde si dobře spočítali…
Před dvěma týdny jsme přijali pozvání od pana Ing. Jaroslava Svobody z Agro Podlužanu Prušánky. Na pozemcích za obcí Prušánky se rozhodl pan Svoboda otestovat současnou nabídku strojů na zpracování…
V průběhu tohoto týdne byl předveden v dalším podniku na jihu Čech náš dlátový pluh z vysokopevnostní oceli Alform s názvem Terraland, tentokrát v provedení TN 3000M7R. Předvádění proběhlo…
Koncem minulého týdne jsme navštívili společnost Vin agro s.r.o., která hospodaří na celkové výměře 945 ha. Velká část této výměry se nachází na území hl. města v okolí městských částí…
V polovině měsíce července jsme se zúčastnili polního dne pořádaného společností BOTEP PLUS s.r.o., která obhospodařuje na Lounsku v okolí obce Lubenec okolo 2000 ha, kde je během vegetace nedostatek…
Na přelomu června a července jsme navštívili další z podniků – ZOD „Blata“ Sedlec (okres České Budějovice), kde v minulém roce pracoval náš předváděcí dlátový pluh Terraland TN 3000…
ZD Klapý hospodaří pod hradem Hazemburk nedaleko Loun na ploše 2500ha. V roce 2009 se rozhodli pro otestování našeho dlátového pluhu Terraland a po předvedené práci se z místního podniku již…
V průběhu loňského roku byla jednou z mnoha zastávek našeho předváděcího Terralandu TN 3000 i zastávka na jihu Čech. Konkrétně v Zemědělské obchodní společnosti „Blata“ Sedlec, která…
Cukrová řepa je pro pěstitele poslední dva roky profitabilní zemědělskou komoditou. Zvýšení výnosu popř. cukernatosti je cestou ke zvýšení ziskovosti rostlinné výroby. Dlátový pluh Terraland,…

GALERIE / MEDIA

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás