TERRALAND TN dlátový pluh

TERRALAND-TN_mobile_1
 • Intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 65 cm.

 • 3× lomený úhel pracovních těles umožňuje snadný vstup do půdy.

 • Quick-Change systém – snadná výměna oboustranných dlát.

 • Narušení utužených vrstev a tím zajištění vstupu vláhy ke kořenům.

 • Tuhý pevný rám.

 • Extrémně vysoká průchodnost stroje. Výška rámu 79/89 cm.

 • Konstrukce z vysokopevnostní oceli Alform.

TERRALAND TN je dlátový pluh umožňující levné, rychlé a kvalitní hloubkové zpracování půdy až do 65 cm.

Díky unikátní konstrukci radlic snadno zpracujete všechny druhy půd při výrazně nižší potřebě koňských sil, než je tomu u klasických pluhů.

Stroj je v praxi vhodné používat v rozmezí pracovních hloubek 25–55 cm, čímž bezpečně narušíte utužené půdní vrstvy a ozdravíte půdní profil.

Části rámu jsou vyráběny z vysoce pevnostní oceli Alform.

TERRALAND TN osazený radlicemi ACTIVE-MIX pro aktivní míchání půdy

Hloubkové kypření s radlicemi Active-Mix. Práce dlátového pluhu je pozorovatelná na povrchu půdy, kdy během jednoho přejezdu dochází k hloubkovému prokypření půdního profilu, intenzivnímu míchání a urovnání povrchu půdy.

TERRALAND TN osazený radlicemi ZERO-MIX pro provzdušnění půdy bez míchání

Podrývání s radlicemi Zero-Mix a pěchem Cutpack. Práce podrýváku není na první pohled viditelná na povrchu půdy. Hlavní pracovní operace se odehrává v půdním profilu, kde dochází k narušení utužených vrstev a provzdušnění půdního profilu.

TYP STROJEnesený dlátový pluh
PRACOVNÍ ORGÁNY2 typy radlic: Active-Mix (dláta 40 mm, 70 mm Hard Face, 40/55 Long Life s kapsou nebo dláta 40/70/80 mm Long Life s křídly). Zero-Mix (dláta 60 mm Long Life s křídly nebo provedení krtek)
JIŠTĚNÍtažným šroubem (TN) / hydraulicky (TN_H)
VYUŽITÍhluboké intenzivní kypření s promícháním rostlinných zbytků (alternativa orby s výraznou úsporou) s kvalitním urovnáním a nadrobením povrchu, narušení utužených půdních vrstev (lepší absorpce vody, okysličení půdy), celkové ozdravení půdního profilu
PRACOVNÍ OPERACEintenzivní nakypření půdních vrstev, narušení plužní pánve, rozdrobení hrud na povrchu, utužení
TERRALAND TN

Chytrá alternativa orby díky jedinečné konstrukci pracovních těles s výraznou úsporou nákladů. Hrotové válce navíc kvalitně rozdrobí hroudy.

Přídavné boční hrotové válečky dokonale urovnají případné hrůbky po stranách stroje.

Přídavné boční hrotové válečky dokonale urovnají případné hrůbky po stranách stroje.

Intenzivní nakypření všech druhů půd až do 65 cm s kvalitním zapravením rostl. zbytků s výrazně nižší potřebou HP oproti klasickým pluhům díky malému tahovému odporu.

Intenzivní nakypření všech druhů půd až do 65 cm s kvalitním zapravením rostl. zbytků s výrazně nižší potřebou HP oproti klasickým pluhům díky malému tahovému odporu.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Hlubší kypření, než-li tomu je u standardních hloubkových kypřičů umožňující max. hloubku do 35 cm, tím více vláhy u kořenů.

 • Více vzduchu v půdě potřebného k vytvoření lepšího půdního klima.

 • Nevynášení spodních vrstev půdy do vyšších půdních profilů, k míchání dochází až ve svrchní části půdní vrstvy.

 • Zakrytí rostlinných zbytků po předcházející sklizni.

 • Snadné zapravení statkových hnojiv a digestátu z bioplynových stanic během jediného přejezdu.

 • Zvýšení absorpce dešťové vody, eliminace louží a dlouhodobě mokrých ploch.

 • Srovnání povrchu půdy po předešlých pracovních operací, popř. kolejích po těžké mechanizaci.

TERRALAND TN

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní hloubkové zpracování během jediného přejezdu – Jeden přejezd Terralandem znamená rychlé prokypření půdy a to až pod tzv. plužní pánev. Zároveň zaklopení téměř všech rostlinných zbytků, statkových hnojiv nebo digestátu apod.

 • Více vody a vzduchu – Zpracováním půdy Terralandem dostanete do půdy vzduch a porušíte nepropustné vrstvy, které umožní větší průchodnost kořenovému systému.

 • Zkrácení potřebného časového fondu – Použitím Terralandu lze podstatně zkrátit potřebný časový fond ve srovnání s tradiční technologií využívající orbu (pluh). Terraland je schopen připravit půdu tak, že se minimalizují další potřebné operace spojené s přípravou půdy. Půda zůstává bez skýv a nakypřená.

 • Hlubší zpracování půdy a zároveň nízká spotřeba PHM – Díky geometrii 3 úhlů slupic je možné snadno zpracovávat hlubší půdní vrstvy za přijatelné náklady na PHM.

 • Finalizace práce – Pro maximální finalizaci operace je vhodný Terraland TN_PROFI s cutter disky nebo Terraland TN_RT s pěchem Roadpacker/Tyrepacker.

 • Náklady spojené s opotřebitelnými náhradními díly jsou znatelně nižší než u tradičních pluhů.

TERRALAND TN

VYUŽITÍ STROJE TERRALAND

 • Hluboké kypření s narušením plužní pánve a vytvořením kvalitních půdních podmínek pro následující plodiny, současně oživení půdního klima (více vzduchu, více vody).

 • Zapravení statkových hnojiv během jednoho přejezdu stroje. Lze zapravovat statková hnojiva aplikovaná i ve větší hektarové dávce.

 • Zapravení velkého množství rostlinných zbytků jediným přejezdem, jako např. po kukuřici na zrno, řepce ozimé atd.

 • Zapravení digestátu vytvářející se v bioplynových stanicích.

 • Práci i ve velmi mokrých podmínkách, např. pozdě na podzim nebo v zimě. Terraland je velmi průchodný stroj.

 • A mnoho dalších využití…

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ PŠENICE TERRALAND TN_RT

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ PŠENICE

STROJ: TERRALAND TN_RT
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ: 40 CM
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 12–10 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 16–18 L/HA

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ OZIMÉHO JEČMENE

STROJ: TERRALAND TN_PROFI
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ: 40 CM
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 12–10 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 18–20 L/HA
ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ OZIMÉHO JEČMENE TERRALAND TN_PROFI

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ KUKUŘICE NA ZRNO

STROJ: TERRALAND TN
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ: 45 CM
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 7–9 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 23–25 L/HA
TERRALANDU TN

3 úhly pro snadnou práci

Proč je práce tak intenzivní a účinná
Stroj narušuje plužní pánev, špičky dlát se dostávají pod tuto utuženou vrstvu. Půda horních půdních profilů je intenzivně mísena s rostlinnými zbytky a dokonale zaklápěna. Výsledný efekt je dokonalý díky radlici, která je lomena pod třemi úhly.

 • Hluboké kypření s narušením plužní pánve a vytvořením kvalitních půdních podmínek pro následující plodiny, současně oživení půdního klima (více vzduchu, více vody).

 • Druhý úhel vyvolává intenzivní míchací efekt, rostlinné zbytky se mísí s půdou. Vytváří se tak homogenní organický materiál.

 • Třetí úhel nutí zpracovanou promíchanou organickou hmotu k finálnímu zaklopení.

3 ÚHLY PRO SNADNOU PRÁCI
3 ÚHLY PRO SNADNOU PRÁCI
ŘEPKA OLEJNÁ

ŘEPKA OLEJNÁ

fáze růstu – „Prodlužovací růst“

VODA A VZDUCH

Vertikální efekt pohybu H2O – řešení podmáčených pozemků, přístup vody ke kořenům

Za posledních deset let výrazně vzrostl výkon zemědělských strojů, s výkonem strojů vzrostla i váha používané mechanizace. Kila, mnohdy i tuny navíc zapříčinily značné utužení zemědělské půdy. Důkazem jsou stále více dlouhodobě podmáčené pozemky a to i v případech, kdy úhrn srážek je průměrný. Druhým značným vlivem zapříčiňující blokaci pohybu vody je dlouhodobé zpracování půdy ve stejné pracovní hloubce, např. orbou. Dešťová voda nemůže do půdy a spodní vody nemohou ke kořenům plodin. Půda je zablokována. Řešením je použití dlátového pluhu Terraland, který naruší zhutněnou půdní vrstvu, čímž podpoří absorpci dešťové vody (zabrání podmáčení) a umožní snadný přístup spodní vody ke kořenům plodin.

POZOR: V případě zpracování půdy v letních měsících Terralandem, např. před setím řepky ozimé, je nutné půdu zavřít použitím těžkého pěchu Roadpacker/Tyrepacker (model Terraland TN_RT). Půda je prokypřená, ovzdušněná – vrchní vrstva je uzavřena váhou pěchu, nedochází tak k vysychání svrchní vrstvy, která potřebuje startovací vláhu pro osivo.

Vzduch v půdě rozhoduje o výnosu

Dostatek okysličeného vzduchu v půdě je vedle bezproblémového přístupu spodní vody ke kořenům předpokladem k vysokému výnosu. Vzduch v půdě tvoří plynnou fázi půdy významnou pro biologické a chemické pochody probíhající v půdě a je jednou z nezbytných podmínek života rostlin. Vzduch vyplňuje póry bez vody. V půdním vzduchu je v průměru více CO2 (o 0,2 až 0,7 %), obsah kyslíku je v půdě o 20 % nižší oproti ovzduší. Dlátový pluh Terraland obohatí (okysličí) půdu během jediného přejezdu a to i v hlubších vrstvách. V provzdušněné půdě rostlina reaguje mnohem efektivněji a rychleji.

Kukuřice – fáze růstu „6. list“
ŘEPKA OLEJNÁ

PRACOVNÍ ČÁSTI

 • Náklady spojené s polními operacemi, tj. náklady spojené s další přípravou pozemků. Tradičními pluhy vytvářejí skývy, jejichž zpracování mnohdy vyžaduje i několik polních operací pro vytvoření podmínek k setí.

 • Náklady spojené s nutným časový fondem, tj. méně operací = méně potřebného času. Čas je v zemědělství velmi cenná veličina. Navíc Terraland je jednoduchý stroj na ovládání. Práci s dlátový pluhem zvládnou všichni. Tradiční pluh vyžaduje zkušenosti.

 • Náklady na opotřebitelné náhradní díly ve srovnání s tradičními pluhy jsou u dlátového pluhu Terraland výrazně nižší. Pracujete hlouběji, rychleji, bez skýv, s nižšími provozními náklady.

POROVNÁVANÉ ČINITELE TERRALANDPLUH
NEJČASTĚJŠÍ PRACOVNÍ HLOUBKA 30–45 CM, VÍCE VODY A VZDUCHU 15–25 CM, VYTVÁŘENÍ NEPROPUSTNÉ VRSTVY
NEJČASTĚJŠÍ PRACOVNÍ RYCHLOST 8–12 KM/H 6–8 KM/H
NEJČASTĚJŠÍ PRACOVNÍ ZÁBĚR 3 M 3 M (7RADLIČNÝ PLUH)
NÁKLADY NA NÁSLEDNÉ POLNÍ PRÁCE NIŽŠÍ – ŽÁDNÉ SKÝVY SKÝVY
NÁKLADY NA OPOTŘEBITELNÉ DÍLY NIŽŠÍ – POUZE DLÁTA DLÁTO, OSTŘÍ, PLAZ, VÝMĚNNÝ DÍL, ODHRNOVAČKA
INVESTIČNÍ NÁKLADY NIŽŠÍ PRO STEJNÝ PRACOVNÍ ZÁBĚR VYŠŠÍ
SPOTŘEBA PHM NIŽŠÍ PŘI VĚTŠÍ PRACOVNÍ HLOUBCE VYŠŠÍ
TERRALAND
TERRALAND
TERRALAND
TERRALAND

Série TERRALAND TN

Terraland TN – stroj pro velké množství rostlinných zbytků
Terraland TN je nesený dlátový pluh určený pro traktory od 130 koní a více (v závislosti na půdních podmínkách). Model TN se vyrábí ve dvou verzích, verzi TN_D, která umožňuje maximální hloubku práce 65 cm a verzi TN_M umožňující maximální hloubku práce 55 cm. Jištění slupic u obou verzí je mechanické (šrouby na tah) nebo hydraulické (hydraulické válce).

Model TN je možné využít i během léta, v případě následného setí, např. řepky ozimé doporučujeme půdu za strojem ihned uválet, aby nedocházelo ke ztrátě vláhy vysycháním v hluboce nakypřeném půdním profilu.

TERRALAND

DOKONALÁ PRŮCHODNOST TERRALANDU TN

Vysoká světlost rámu (až 86 cm), rozestupy mezi radlicemi, tandemové hrotové válce. Tyto pracovní části jsou konstrukčně řešeny tak, že umožňují vysokou průchodnost materiálu strojem a to i ve velmi obtížných podmínkách.

TERRALAND

PRÁCE I NA EXTRÉMNĚ PODMÁČENÝCH POZEMCÍCH

Konstrukce Terralandu TN umožňuje práci se strojem i na extrémně podmáčených pozemcích. Takto zpracovaný (prokypřený) pozemek se rychle „uvolní“, voda se vsákne. Pozemek začne rychle prosychat, ozdraví se a je brzy připraven k použití. Příště již tento problém řešit nebudete.

TERRALAND TNTN 3000 M5RTN 3000 D5RTN 3000 M7RTN 3000 D7RTN 4000 M7RTN 4000 D7RTN 4000 M9R
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm3333444
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm3333444
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm 15 – 55 15 – 65 15 – 55 15 – 65 15 – 55 15 – 65 15 – 55
POČET RADLICks5577779
ROZTEČ RADLICcm60 604040 56.5 56.5 42.5
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 150 – 180 200 – 250 180 – 220 220 – 280 200 – 260 250 – 300 220 – 300
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 1850 – 2200 1950 – 2350 1950 – 2350 2250 – 2620 2220 – 2600 2520 – 2890 2480 – 2860
TERRALAND TNTN 4000 D9RTN 3000 H M5RTN 3000 H M7RTN 3000 H D7RTN 4000 H M9RTN 4000 H D9R
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm433344
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm433344
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm 2.9 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm 15 – 65 15 – 55 15 – 55 15 – 65 15 – 55 15 – 65
POČET RADLICks957799
ROZTEČ RADLICcm 42.5 42.5 40 40 42.5 42.5
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 280 – 350 150 – 180 180 – 220 220 – 280 220 – 300 280 – 350
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 2800 – 3180 1800 – 2150 2625 – 2980 2700 – 3080 3360 – 3760 3470 – 3850

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

TERRALAND TN

ZÁVĚS

Tříbodový závěs

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec

HYDRAULICKY STAVITELNÝ ZADNÍ UTUŽOVACÍ DVOUVÁLEC

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
• váha: 202 kg/m

Hydraulické jištění pracovních těles [TN_HD, TN_HM]

HYDRAULICKÉ JIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH TĚLES (TN_HD, TN_HM)

VOLITELNÉ

Dláta 40 mm LONG LIFE

DLÁTA 40 MM LONG LIFE

Dláta 40 mm
• LONG LIFE (karbid)

Dláta 70 mm LONG LIFE

DLÁTA 70 MM LONG LIFE

Dláta 70 mm
• LONG LIFE (karbid)

PŘÍDAVNÉ BOČNÍ VÁLCE

PŘÍDAVNÉ BOČNÍ VÁLCE

Sada přihnojování

SADA PŘIHNOJOVÁNÍ

Dělící hlavy a rozvody

BOČNÍ CLONY

BOČNÍ CLONY

Atlas v ZOD Potěhy

V červenci tohoto roku jsme zachytili při práci soupravu traktoru John Deere 9570RT v agregaci s diskovým podmítačem Atlas AM 12000. Oba stroje společně dodalo do podniku ZOD Potěhy naše středisko…

Dobré skúsenosti so strojmi Bednar

„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter…

Nový Terraland TN na Farmě Opatov

Farma Opatov (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře 1100 ha z čehož je 1050 ha orné půdy, na které převážně pěstují jarní a ozimý ječmen, ozimou pšenici a řepku. Na Farmě Opatov provozují…

Nový Altas na Farmě Opatov

Farma Opatov v okrese Svitavy hospodaří na celkové výměře 1100 ha. Na 1050ha orné půdy se pěstuje ječmen jarní i ozimý, pšenice ozimá a řepka. V menší míře probíhá živočišná výroba,…

Ze Živitelky rovnou do pole …

Koncem září ihned po skončení výstavy Země živitelka, putoval nový dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R rovnou do polí Agrochovu Dynín. Dlátový pluh si sem pořídili, aby zde „léčil“ půdní…

Obnova luk s Terralandem

Akciová společnost Pivkovice hospodaří na cca 900 ha půdy jejíž převážnou většinu tvoří trvalé trarní porosty. Hlavním zdrojem příjmů společnosti je rozsáhlá živočišná výroba se zaměřením…

Testování strojů v Gamotě

V závěru letošních žní uspořádala jedna z největších zemědělských společností na Slovensku GAMOTA v.d. srovnání strojů pro hlubších zpracování půdy a to i s účastí našeho dlátového…

Terraland se prosazuje na jihu Čech

V průběhu tohoto týdne byl předveden v dalším podniku na jihu Čech náš dlátový pluh z vysokopevnostní oceli Alform s názvem Terraland, tentokrát v provedení TN 3000M7R. Předvádění proběhlo…

Chytré alternativy orby v Lubenci

V polovině měsíce července jsme se zúčastnili polního dne pořádaného společností BOTEP PLUS s.r.o., která obhospodařuje na Lounsku v okolí obce Lubenec okolo 2000 ha, kde je během vegetace nedostatek…

Dva roky zkušeností v ZD Klapý

ZD Klapý hospodaří pod hradem Hazemburk nedaleko Loun na ploše 2500ha. V roce 2009 se rozhodli pro otestování našeho dlátového pluhu Terraland a po předvedené práci se z místního podniku již…

Příprava půdy pro cukrovku

Cukrová řepa je pro pěstitele poslední dva roky profitabilní zemědělskou komoditou. Zvýšení výnosu popř. cukernatosti je cestou ke zvýšení ziskovosti rostlinné výroby. Dlátový pluh Terraland,…

Atlas v ZOD Potěhy

V červenci tohoto roku jsme zachytili při práci soupravu traktoru John Deere 9570RT v agregaci s diskovým podmítačem Atlas AM 12000. Oba stroje společně dodalo do podniku ZOD Potěhy naše středisko…

Dobré skúsenosti so strojmi Bednar

„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter…

Nový Terraland TN na Farmě Opatov

Farma Opatov (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře 1100 ha z čehož je 1050 ha orné půdy, na které převážně pěstují jarní a ozimý ječmen, ozimou pšenici a řepku. Na Farmě Opatov provozují…

Nový Altas na Farmě Opatov

Farma Opatov v okrese Svitavy hospodaří na celkové výměře 1100 ha. Na 1050ha orné půdy se pěstuje ječmen jarní i ozimý, pšenice ozimá a řepka. V menší míře probíhá živočišná výroba,…

Ze Živitelky rovnou do pole …

Koncem září ihned po skončení výstavy Země živitelka, putoval nový dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R rovnou do polí Agrochovu Dynín. Dlátový pluh si sem pořídili, aby zde „léčil“ půdní…

Obnova luk s Terralandem

Akciová společnost Pivkovice hospodaří na cca 900 ha půdy jejíž převážnou většinu tvoří trvalé trarní porosty. Hlavním zdrojem příjmů společnosti je rozsáhlá živočišná výroba se zaměřením…

Testování strojů v Gamotě

V závěru letošních žní uspořádala jedna z největších zemědělských společností na Slovensku GAMOTA v.d. srovnání strojů pro hlubších zpracování půdy a to i s účastí našeho dlátového…

Terraland se prosazuje na jihu Čech

V průběhu tohoto týdne byl předveden v dalším podniku na jihu Čech náš dlátový pluh z vysokopevnostní oceli Alform s názvem Terraland, tentokrát v provedení TN 3000M7R. Předvádění proběhlo…

Chytré alternativy orby v Lubenci

V polovině měsíce července jsme se zúčastnili polního dne pořádaného společností BOTEP PLUS s.r.o., která obhospodařuje na Lounsku v okolí obce Lubenec okolo 2000 ha, kde je během vegetace nedostatek…

Dva roky zkušeností v ZD Klapý

ZD Klapý hospodaří pod hradem Hazemburk nedaleko Loun na ploše 2500ha. V roce 2009 se rozhodli pro otestování našeho dlátového pluhu Terraland a po předvedené práci se z místního podniku již…

Příprava půdy pro cukrovku

Cukrová řepa je pro pěstitele poslední dva roky profitabilní zemědělskou komoditou. Zvýšení výnosu popř. cukernatosti je cestou ke zvýšení ziskovosti rostlinné výroby. Dlátový pluh Terraland,…

GALERIE / MEDIA