TERRALAND TO dlátový pluh

TERRALAND-TO_mobile_1
 • Intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm.

 • Transportní náprava mezi pracovními sekcemi.

 • Transportní šířka 3 m.

 • Extrémně vysoká průchodnost stroje. Výška rámu 79 cm.

 • Bezúdržbové uchycení bočních rámů, nápravy a válců k centrálnímu rámu.

 • Možnost připojení tažených pěchů.

 • 4-nosníkový střední rám.

 • Quick-Change systém – snadná výměna oboustranných dlát.

TERRALAND TO je polonesený dlátový pluh pro intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm.

2 řady radlic s křídly a tandemový hrotový válec kvalitně zpracují i obtížné půdy.

Centrální rám je tvořen čtyřmi nosníky a nosné rámy sekcí jsou vyrobeny z profilu 150×150 mm pro vyšší odolnost.

Transportní náprava umístěná mezi pracovními sekcemi umožňuje práci bez válce (např. ve velmi mokrých podmínkách).

Díky zadní tážné oji lze za stroj připojit tažený pěch Cutterpack nebo Presspack pro finalizaci pracovních operací.

TYP STROJEtažený dlátový pluh
PRACOVNÍ ORGÁNY2 řady radlic s křídly,
zadní hrotové tandemové válce
JIŠTĚNÍhydraulicky
VYUŽITÍhluboké intenzivní kypření s promícháním rostlinných zbytků (alternativa orby s výraznou úsporou) s kvalitním urovnáním a nadrobením povrchu, narušení utužených půdních vrstev (lepší absorpce vody, okysličení půdy), celkové ozdravení půdního profilu, zásobní hnojení (Ferti-Box)
PRACOVNÍ OPERACEintenzivní nakypření půdních vrstev, narušení plužní pánve, hrubé rozdrobení hrud na povrchu, utužení
Chytrá alternativa orby díky jedinečné konstrukci pracovních těles s výraznou úsporou nákladů. Hrotové válce navíc kvalitně rozdrobí hroudy.

Chytrá alternativa orby díky jedinečné konstrukci pracovních těles s výraznou úsporou nákladů. Hrotové válce navíc kvalitně rozdrobí hroudy.

Pracovní záběry až 6 m nabízejí vysoké denní výkony pro hluboké zpracování půdy.

Transportní náprava umožňuje v případě potřeby práci bez válce.

Transportní náprava umožňuje v případě potřeby práci bez válce.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Hlubší kypření, než-li tomu je u standardních hloubkových kypřičů umožňující max. hloubku do 55 cm, tím více vláhy u kořenů.

 • Více vzduchu v půdě potřebného k vytvoření lepšího půdního klima.

 • Narušení nepropustných půdních vrstev během jednoho přejezdu.

 • Nevynášení spodních vrstev půdy do vyšších půdních profilů, k míchání dochází až ve svrchní části půdní vrstvy.

 • Zpětné utužení půdy pro zachování vláhy v letních měsících díky připojitelnému Presspacku, nebo finální drcení pro přípravu seťového lůžka pomocí Cutterpacku.

 • Dokonalé zakrytí rostlinných zbytků po předcházející sklizni.

 • Snadné zapravení statkových hnojiv a digestátu z bioplynových stanic během jediného přejezdu.

 • Zvýšení absorpce dešťové vody, eliminace louží a dlouhodobě mokrých ploch.

 • Srovnání povrchu půdy po předešlých pracovních operací, popř. kolejích po těžké mechanizaci.

Terraland_TO

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní hloubkové zpracování během jediného přejezdu – Jeden přejezd Terralandem znamená rychlé prokypření půdy a to až pod tzv plužní pánev. Zároveň zaklopení téměř všech rostlinných zbytků, statkových hnojiv nebo digestátu apod.

 • Více vody a vzduchu – Zpracováním půdy Terralandem dostanete do půdy vzduch a porušíte nepropustné vrstvy, které umožní větší průchodnost kořenovému systému.

 • Zkrácení potřebného časového fondu – Použitím Terralandu lze podstatně zkrátit potřebný časový fond ve srovnání s tradiční technologií využívající orbu (pluh). Terraland je schopen připravit půdu tak, že se minimalizují další potřebné operace spojené s přípravou půdy. Půda zůstává bez skýv a nakypřená.

 • Hlubší zpracování půdy a zároveň nízká spotřeba PHM – Díky geometrii 3 úhlů slupic je možné snadno zpracovávat hlubší půdní vrstvy za přijatelné náklady na PHM.

 • Finalizace práce – Pro maximální finalizaci operace lze za stroj připojit tažený pěch Cutterpack nebo Presspack.

 • Náklady spojené s opotřebitelnými náhradními díly jsou znatelně nižší než u tradičních pluhů.

„Dříve jsme zde měli poměrně mokro. Od té doby, co hloubkově zpracováváme půdní profil, zvládáme veškeré práce bez problému v termínech a problémy s podmáčenou půdou zmizely. Podzim se nám hlásí. Brzy je tma a teď nám tu ještě začalo pršet. I v dešti jedu rychlostí kolem 9 km/hod a vše je bez problémů. V letošním roce jsem s dlátovým pluhem zpracoval asi 1100 ha. To z toho důvodu, že některá pole jedu dvakrát. Podruhé až do hloubky 45 cm.“

Petr Moc| obsluha stroje
Ing. Zdeněk Moc – zemědělská výroba Starý Vestec
Starý Vestec | okres Nymburk | Česká republika
968 ha | TERRALAND TN, TERRALAND TO 6000

Náklady spojené s opotřebitelnými náhradními díly jsou znatelně nižší než u tradičních pluhů.

VYUŽITÍ STROJE TERRALAND

 • Hluboké kypření s narušením plužní pánve a vytvořením kvalitních půdních podmínek pro následující plodiny, současně oživení půdního klima (více vzduchu, více vody).

 • Zapravení statkových hnojiv během jednoho přejezdu stroje. Lze zapravovat statková hnojiva aplikovaná i ve větší hektarové dávce.

 • Zapravení velkého množství rostlinných zbytků jediným přejezdem, jako např. po kukuřici na zrno, řepce ozimé atd.

 • Zapravení digestátu vytvářející se v bioplynových stanicích.

 • Práci i ve velmi mokrých podmínkách, např. pozdě na podzim nebo v zimě. Terraland je velmi průchodný stroj.

 • A mnoho dalších využití…

ZPRACOVÁNÍ ŘEPNIŠTĚ

STROJ:TERRALAND TO
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ:35 CM
POČET PŘEJEZDŮ:1
PRACOVNÍ RYCHLOST:10–12 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA:16–18 L/HA

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ OZIMÉHO JEČMENE

STROJ:TERRALAND TO
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ:40 CM
POČET PŘEJEZDŮ:1
PRACOVNÍ RYCHLOST:8–10 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA:20–22 L/HA
ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ OZIMÉHO JEČMENE
ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ KUKUŘICE NA ZRNO

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ KUKUŘICE NA ZRNO

STROJ:TERRALAND TO
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ:45 CM
POČET PŘEJEZDŮ:1
PRACOVNÍ RYCHLOST:7–9 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA:23–25 L/HA
TERRALAND TO

3 ÚHLY PRO SNADNOU PRÁCI

Proč je práce tak intenzivní a účinná
Stroj narušuje plužní pánev, špičky dlát se dostávají pod tuto utuženou vrstvu. Půda horních půdních profilů je intenzivně mísena s rostlinnými zbytky a dokonale zaklápěna. Výsledný efekt je dokonalý díky radlici, která je lomena pod třemi úhly.

 • Hluboké kypření s narušením plužní pánve a vytvořením kvalitních půdních podmínek pro následující plodiny, současně oživení půdního klima (více vzduchu, více vody).

 • Druhý úhel vyvolává intenzivní míchací efekt, rostlinné zbytky se mísí s půdou. Vytváří se tak homogenní organický materiál.

 • Třetí úhel nutí zpracovanou promíchanou organickou hmotu k finálnímu zaklopení.

3 ÚHLY PRO SNADNOU PRÁCI
3 ÚHLY PRO SNADNOU PRÁCI
ŘEPKA OLEJNÁ

ŘEPKA OLEJNÁ

fáze růstu – „Prodlužovací růst“

VODA A VZDUCH

Vertikální efekt pohybu H2O – řešení podmáčených pozemků, přístup vody ke kořenům

Za posledních deset let výrazně vzrostl výkon zemědělských strojů, s výkonem strojů vzrostla i váha používané mechanizace. Kila, mnohdy i tuny navíc zapříčinily značné utužení zemědělské půdy. Důkazem jsou stále více dlouhodobě podmáčené pozemky a to i v případech, kdy úhrn srážek je průměrný. Druhým značným vlivem zapříčiňující blokaci pohybu vody je dlouhodobé zpracování půdy ve stejné pracovní hloubce, např. orbou. Dešťová voda nemůže do půdy a spodní vody nemohou ke kořenům plodin. Půda je zablokována. Řešením je použití dlátového pluhu Terraland, který naruší zhutněnou půdní vrstvu, čímž podpoří absorpci dešťové vody (zabrání podmáčení) a umožní snadný přístup spodní vody ke kořenům plodin.

POZOR: V případě zpracování půdy v letních měsících Terralandem, např. před setím řepky ozimé, je nutné půdu zavřít použitím těžkého pěchu Roadpacker/Tyrepacker (model Terraland TN_RT). Půda je prokypřená, ovzdušněná – vrchní vrstva je uzavřena váhou pěchu, nedochází tak k vysychání svrchní vrstvy, která potřebuje startovací vláhu pro osivo.

Vzduch v půdě rozhoduje o výnosu

Dostatek okysličeného vzduchu v půdě je vedle bezproblémového přístupu spodní vody ke kořenům předpokladem k vysokému výnosu. Vzduch v půdě tvoří plynnou fázi půdy významnou pro biologické a chemické pochody probíhající v půdě a je jednou z nezbytných podmínek života rostlin. Vzduch vyplňuje póry bez vody. V půdním vzduchu je v průměru více CO2 (o 0,2 až 0,7 %), obsah kyslíku je v půdě o 20 % nižší oproti ovzduší. Dlátový pluh Terraland obohatí (okysličí) půdu během jediného přejezdu a to i v hlubších vrstvách. V provzdušněné půdě rostlina reaguje mnohem efektivněji a rychleji.

Kukuřice – fáze růstu „6. list“
ŘEPKA OLEJNÁ

PRACOVNÍ ČÁSTI

Práce v extrémních podmínkách díky integrované nápravě
Integrovaná náprava umístěná mezi pracovními sekcemi umožňuje práci stroje bez zadních tandemových válců, za transportními koly pracují další radlice. V případě vlhkých podmínek je možné jednoduše válce vyřadit z provozu a zpracovávat půdu bez válců.

Zejména při zpracování půdy na zimu není nutné půdu utužovat. Navíc díky umístění nápravy ve středu stroje je stroj obratnější při otáčení na souvratích – poloměr otáčení je kratší.

TERRALAND TOTO 4000TO 5000TO 6000TO 6000+
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm4566.4
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm3333
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm 8.6 8.6 8.68.6
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm 15 – 55 15 – 65 15 – 5515 – 55
POČET RADLICks9111315
ROZTEČ RADLICcm43434343
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 320 – 380 400 – 500 500 – 600500 – 600
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 6280 – 6820 6950 – 7380 7670 – 78107670 – 7810

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

TERRALAND TO

ZÁVĚS

OKO

OKO

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

MISKA

K80 • K110

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec

HYDRAULICKY STAVITELNÝ ZADNÍ UTUŽOVACÍ DVOUVÁLEC

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
• váha: 202 kg/m

Hydraulické jištění pracovních těles [TN_HD, TN_HM]

HYDRAULICKÉ JIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH TĚLES (TN_HD, TN_HM)

VOLITELNÉ

Dláta 40 mm LONG LIFE

DLÁTA 40 MM LONG LIFE

Dláta 40 mm
• LONG LIFE (karbid)

Dláta 70 mm LONG LIFE

DLÁTA 70 MM LONG LIFE

Dláta 70 mm
• LONG LIFE (karbid)

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec

HYDRAULICKY STAVITELNÝ ZADNÍ UTUŽOVACÍ DVOUVÁLEC

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
• váha: 202 kg/m

PŘÍDAVNÉ BOČNÍ VÁLCE

BOČNÍ CLONY

ZADNÍ ZÁVĚS

Závěs pro zadní příslušenství – Cutterpack, Presspack

Sada přihnojování

SADA PŘIHNOJOVÁNÍ

Dělící hlavy a rozvody

Obsluha dlátového pluhu TERRALAND TO Jiří Suchý
Kladrubská a.s. hospodaří v okrese Rokycany na výměře 4 700 ha zemědělské půdy. Před třemi lety se rozhodl zakoupit dlátový pluh TERRALAND TO 6000 HM a nahradit jím konkurenční značky. Proč…
Na farmě Paula Leto v Austrálii pracují v systému Controlled Traffic Farming (CTF), kde využívají diskový podmítač SWIFTERDISC XE 12 400 a dlátový pluh TERRALAND TO 6000. Přečtěte si tento článek…
uvodka
Agroconsulting spol s.r.o. hospodaří na Slovensku v okolí obce Jatov na 1600 ha orné půdy. Pro své pracovní operace využívá dlátový pluh TERRALAND TO 4000, zásobník na hnojivo FERTI-BOX FB 3000…
John Deere 9RX agregovaný s poloneseným dlátovým pluhem TERRALAND TO 6000 o záběru 6 m
U Ing. Zdeňka Moce ve Starém Vestci využívají polonesený dlátový pluh TERRALAND TO 6000 v agregaci s John Deerem 9RX od ranních do pozdních večerních hodin. S dlátovým pluhem mají několikaleté…
Dlátový pluh umožňuje intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm
V zemědělském podniku AGRO Slatiny mají bohaté zkušenosti s dlátovými pluhy TERRALAND TO 6000. První pořídili v roce 2014 a druhý před letošní sezónou. Oba využívají v agregaci s traktory…
V regióne Nitrianskeho kraja v okrese Levice a Zlaté Moravce hospodária spoločnými silami dva podniky Agrok Topoľčianky a PD Levice. V ich portfóliu je niekoľko strojov značky BEDNAR.
Farmář Shannon McLellan hospodaří na téměř 3 000 ha u města Horsham na východním pobřeží Austrálie, ve státě Victorie. Tato oblast neblaze proslula povodněmi a v zimním období nepředvídatelnými…
MULCHER MM
Agro družstvo Sebranice se nachází na hranici Pardubického kraje a Vysočiny. V okolí má své dceřiné společnosti – Zemědělské družstvo Radiměř a Zemědělské družstvo Květná. Celkově ve…
V západní Austrálii uskutečnilo v letech 2015–2016 tamní Ministerstvo zemědělství a potravin výzkum ukazující možnosti zvýšení výnosů v systému CTF (Controlled Traffic Farming). Tento systém…
Společnost BEDNAR se věnuje nejen vývoji nových technologií, ale snaží se i o aktivní ověření nových agronomických postupů v praxi v úzké spolupráci se zemědělci a výzkumnými institucemi.…
„Dláta Long-Life nám v našich podmínkách vydrží 6x déle než běžná dláta. V období sucha se nám potvrdil jejich přínos a přesvědčila nás natolik, že jiná dláta už na stroji nepoužíváme,“…
Na začátku stál podnikatelský záměr rozšířit své aktivity do zemědělsky silného regionu s dobrými klimatickými podmínkami a potenciálem pro efektivní hospodaření. Řeč je o Donau Farm, která…
„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter…
„U nás v podhorskej oiblasti je vegetačná doba veľmi krátka, pody ťažké a terén je kopcovitý, preto potrebujeme stroje ktoré sú schopné pracovať za každých podmienok kvalitne, rýchlo,“ Ing.Igor…
Tímto příspěvkem bych chtěl reagovat na časté dotazy zemědělců, zda Terraland dokáže kvalitně zapravit i statková hnojiva? Současně bych tím rád vyvrátil i negativní názory, že statková…
V podniku ZOD Potěhy, který obhospodařuje na Čáslavsku 3300 hektarů půdy, je od roku 2013 v provozu dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Agregaci obvykle tvoří s traktorem John Deere 8270R. Na podzim loňského…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
Jedno z největších uskupení zemědělským podniků na Slovensku společnost Donau Farm oslavila 3.6.2016 10 let působení v tomto státě. Dánská společnost Donau Farm zastřešuje pět produkčních…
ZD Unčovice hospodaří na pozemcích o celkové výměře 6 200 ha v okolí Litovelského Pomoraví. V rostlinné výrobě se věnují zejména pěstování obilnin, cukrové řepy, luskovin a kukuřice. V…
Každý zemědělec vidí, že se s přírodou a počasím něco děje a zažíváme čím dál častěji extrémní výkyvy počasí. V roce 2015 zasáhlo téměř celou ČR obrovské sucho a deficit srážek…
Spoločnosť Agroservis Komárno v spolupráci s Bednar FMT dodala počas roku 2015 5 kusov závesnej techniky do podniku ASTOM 4PS s.r.o.. Podnik je zameraný na produkciu rastlinnej výroby, predaj semien…
Po sklizni ozimého ječmene již začalo zpracování půdy pod novou řepku. Ve skupině ZS Dynín a.s. zvolili tzv. anglický způsob přípravy, kdy jdou operacemi na půdě od té nejhlubší a postupně…
Osvědčená BEDNAR technologie hlubokého kypření vyhovuje většině evropských farmářů. První australský zemědělec, který prověřenou technologii začal využívat, je Paul Messina ze západní…
Jsme v podniku K+K Břilice, okres Jindřichův Hradec, v katastru obce Dunajovice. Tento podnik začal před dvěma roky zdejší těžkou jílovitou půdu hluboko podrývat strojem Terraland. Zajímalo nás…
Jsme v Dyníně, okres. České Budějovice, na jednom lánu, který je rozdělen na dva půdní bloky na nichž hospodaří dva různé subjekty používající i odlišnou agrotechniku zpracování půdy.…
Jedna z najväčších poľnohospodárskych spoločností ACHP Levice a.s. modernizovala strojový park s poslednou verziou predsejbového kompaktora Swifter SM 16 000. ACHP Levice je súčasťou väčšieho…
Jan David z Agrochov družstvo Dynín ochotně vysvětluje, jaké mají s Terralandem již třetím rokem výsledky.
Tak jako každý rok v zimních měsících i letos pořádala naše společnost sérii zimních seminářů napříč ČR pro zemědělce z daného regionu. Bylo tomu tak i v jižních Čechách, kde se seminář…
Společnost Zemědělské služby Dynín zastřešuje farmy Agrochov Dynín, ZOD Kolný a Kooprodukt Lišov. Hospodaří na 4800 ha půdy a patří mezi „vlajkové lodě“ jihočeského zemědělství. Společnost…
Začátkem týdne byl úspěšně předán další z širokozaběrových předseťových kompaktorů Swifter SE. Novým majitelem dvanáctimetrového stroje se stala rodinná farma Weissových z Milčic na Nymbursku.…
Malebné prostředí jižní Moravy, úrodné a téměř nekončící lány a kam se jenom člověk podívá, spatří zrnovou kukuřici. 18. října se uskutečnil již třetí ročník veřejné sklizně kukuřice,…
Rodinná farma Tomanových hospodári v blízkosti Nitry už od revolúcie. Postupne sa z malej farmy stal podnik o rozlohe 1600ha. S pribúdajúcimi hektármi sa Tomanovi rozhodli investovať do techniky, ktorá…
V loňském roce se jedním z mnoha spokojených majitelů poloneseného dlátového pluhu Terraland TO stala i Farma SRCH a.s. na Pardubicku, hospodařící na 650 ha orné půdy. Stroj je během sezóny využitý…
Elbniederung Eutzsch e.G. je zemědělský podnik hospodařící nedaleko Lipska na výměře 2300 ha z toho 1800 ha je orné. Farma se nalézá v blízkosti města Wittenberg a jsou zde lehké písčité až…
Již poprvé, když jsme diskutovali o poloneseném stroji TERRALAND TO je polonesený dlátový pluh pro intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm v záběrech až 6 m. 2 řady radlic s křídly…
Na tuto podzimní sezonu jsme ve spolupráci s regionální pobočkou STROM Západ připravili předváděcí turné našeho dlátového pluhu Terraland TO 4000 v agregaci s pásovým traktorem John Deere 8345…
V září jsme začali s testováním nového typu stroje, jedná se o polonesený dlátový pluh Terraland TO 6000. Dlátové pluhy Terraland se během posledních dvou let dostaly do povědomí mnoha farmářů…
Obsluha dlátového pluhu TERRALAND TO Jiří Suchý
Kladrubská a.s. hospodaří v okrese Rokycany na výměře 4 700 ha zemědělské půdy. Před třemi lety se rozhodl zakoupit dlátový pluh TERRALAND TO 6000 HM a nahradit jím konkurenční značky. Proč…
Na farmě Paula Leto v Austrálii pracují v systému Controlled Traffic Farming (CTF), kde využívají diskový podmítač SWIFTERDISC XE 12 400 a dlátový pluh TERRALAND TO 6000. Přečtěte si tento článek…
uvodka
Agroconsulting spol s.r.o. hospodaří na Slovensku v okolí obce Jatov na 1600 ha orné půdy. Pro své pracovní operace využívá dlátový pluh TERRALAND TO 4000, zásobník na hnojivo FERTI-BOX FB 3000…
John Deere 9RX agregovaný s poloneseným dlátovým pluhem TERRALAND TO 6000 o záběru 6 m
U Ing. Zdeňka Moce ve Starém Vestci využívají polonesený dlátový pluh TERRALAND TO 6000 v agregaci s John Deerem 9RX od ranních do pozdních večerních hodin. S dlátovým pluhem mají několikaleté…
Dlátový pluh umožňuje intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm
V zemědělském podniku AGRO Slatiny mají bohaté zkušenosti s dlátovými pluhy TERRALAND TO 6000. První pořídili v roce 2014 a druhý před letošní sezónou. Oba využívají v agregaci s traktory…
V regióne Nitrianskeho kraja v okrese Levice a Zlaté Moravce hospodária spoločnými silami dva podniky Agrok Topoľčianky a PD Levice. V ich portfóliu je niekoľko strojov značky BEDNAR.
Farmář Shannon McLellan hospodaří na téměř 3 000 ha u města Horsham na východním pobřeží Austrálie, ve státě Victorie. Tato oblast neblaze proslula povodněmi a v zimním období nepředvídatelnými…
MULCHER MM
Agro družstvo Sebranice se nachází na hranici Pardubického kraje a Vysočiny. V okolí má své dceřiné společnosti – Zemědělské družstvo Radiměř a Zemědělské družstvo Květná. Celkově ve…
V západní Austrálii uskutečnilo v letech 2015–2016 tamní Ministerstvo zemědělství a potravin výzkum ukazující možnosti zvýšení výnosů v systému CTF (Controlled Traffic Farming). Tento systém…
Společnost BEDNAR se věnuje nejen vývoji nových technologií, ale snaží se i o aktivní ověření nových agronomických postupů v praxi v úzké spolupráci se zemědělci a výzkumnými institucemi.…
„Dláta Long-Life nám v našich podmínkách vydrží 6x déle než běžná dláta. V období sucha se nám potvrdil jejich přínos a přesvědčila nás natolik, že jiná dláta už na stroji nepoužíváme,“…
Na začátku stál podnikatelský záměr rozšířit své aktivity do zemědělsky silného regionu s dobrými klimatickými podmínkami a potenciálem pro efektivní hospodaření. Řeč je o Donau Farm, která…
„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter…
„U nás v podhorskej oiblasti je vegetačná doba veľmi krátka, pody ťažké a terén je kopcovitý, preto potrebujeme stroje ktoré sú schopné pracovať za každých podmienok kvalitne, rýchlo,“ Ing.Igor…
Tímto příspěvkem bych chtěl reagovat na časté dotazy zemědělců, zda Terraland dokáže kvalitně zapravit i statková hnojiva? Současně bych tím rád vyvrátil i negativní názory, že statková…
V podniku ZOD Potěhy, který obhospodařuje na Čáslavsku 3300 hektarů půdy, je od roku 2013 v provozu dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Agregaci obvykle tvoří s traktorem John Deere 8270R. Na podzim loňského…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí,…
Jedno z největších uskupení zemědělským podniků na Slovensku společnost Donau Farm oslavila 3.6.2016 10 let působení v tomto státě. Dánská společnost Donau Farm zastřešuje pět produkčních…
ZD Unčovice hospodaří na pozemcích o celkové výměře 6 200 ha v okolí Litovelského Pomoraví. V rostlinné výrobě se věnují zejména pěstování obilnin, cukrové řepy, luskovin a kukuřice. V…
Každý zemědělec vidí, že se s přírodou a počasím něco děje a zažíváme čím dál častěji extrémní výkyvy počasí. V roce 2015 zasáhlo téměř celou ČR obrovské sucho a deficit srážek…
Spoločnosť Agroservis Komárno v spolupráci s Bednar FMT dodala počas roku 2015 5 kusov závesnej techniky do podniku ASTOM 4PS s.r.o.. Podnik je zameraný na produkciu rastlinnej výroby, predaj semien…
Po sklizni ozimého ječmene již začalo zpracování půdy pod novou řepku. Ve skupině ZS Dynín a.s. zvolili tzv. anglický způsob přípravy, kdy jdou operacemi na půdě od té nejhlubší a postupně…
Osvědčená BEDNAR technologie hlubokého kypření vyhovuje většině evropských farmářů. První australský zemědělec, který prověřenou technologii začal využívat, je Paul Messina ze západní…
Jsme v podniku K+K Břilice, okres Jindřichův Hradec, v katastru obce Dunajovice. Tento podnik začal před dvěma roky zdejší těžkou jílovitou půdu hluboko podrývat strojem Terraland. Zajímalo nás…
Jsme v Dyníně, okres. České Budějovice, na jednom lánu, který je rozdělen na dva půdní bloky na nichž hospodaří dva různé subjekty používající i odlišnou agrotechniku zpracování půdy.…
Jedna z najväčších poľnohospodárskych spoločností ACHP Levice a.s. modernizovala strojový park s poslednou verziou predsejbového kompaktora Swifter SM 16 000. ACHP Levice je súčasťou väčšieho…
Jan David z Agrochov družstvo Dynín ochotně vysvětluje, jaké mají s Terralandem již třetím rokem výsledky.
Tak jako každý rok v zimních měsících i letos pořádala naše společnost sérii zimních seminářů napříč ČR pro zemědělce z daného regionu. Bylo tomu tak i v jižních Čechách, kde se seminář…
Společnost Zemědělské služby Dynín zastřešuje farmy Agrochov Dynín, ZOD Kolný a Kooprodukt Lišov. Hospodaří na 4800 ha půdy a patří mezi „vlajkové lodě“ jihočeského zemědělství. Společnost…
Začátkem týdne byl úspěšně předán další z širokozaběrových předseťových kompaktorů Swifter SE. Novým majitelem dvanáctimetrového stroje se stala rodinná farma Weissových z Milčic na Nymbursku.…
Malebné prostředí jižní Moravy, úrodné a téměř nekončící lány a kam se jenom člověk podívá, spatří zrnovou kukuřici. 18. října se uskutečnil již třetí ročník veřejné sklizně kukuřice,…
Rodinná farma Tomanových hospodári v blízkosti Nitry už od revolúcie. Postupne sa z malej farmy stal podnik o rozlohe 1600ha. S pribúdajúcimi hektármi sa Tomanovi rozhodli investovať do techniky, ktorá…
V loňském roce se jedním z mnoha spokojených majitelů poloneseného dlátového pluhu Terraland TO stala i Farma SRCH a.s. na Pardubicku, hospodařící na 650 ha orné půdy. Stroj je během sezóny využitý…
Elbniederung Eutzsch e.G. je zemědělský podnik hospodařící nedaleko Lipska na výměře 2300 ha z toho 1800 ha je orné. Farma se nalézá v blízkosti města Wittenberg a jsou zde lehké písčité až…
Již poprvé, když jsme diskutovali o poloneseném stroji TERRALAND TO je polonesený dlátový pluh pro intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm v záběrech až 6 m. 2 řady radlic s křídly…
Na tuto podzimní sezonu jsme ve spolupráci s regionální pobočkou STROM Západ připravili předváděcí turné našeho dlátového pluhu Terraland TO 4000 v agregaci s pásovým traktorem John Deere 8345…
V září jsme začali s testováním nového typu stroje, jedná se o polonesený dlátový pluh Terraland TO 6000. Dlátové pluhy Terraland se během posledních dvou let dostaly do povědomí mnoha farmářů…

GALERIE / MEDIA

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás