Menu
×
Co hledáte?
#
 

Zakládání porostů

Každá plodina si na základě zvolené technologie zpracování půdy a klimatických podmínkách vyžaduje specifické podmínky pro své založení. Obecně platí, že by měla být plodina založena ve stanoveném agrotechnickém termínu pro to, aby byly dodrženy předpoklady pro dosažení požadovaného výnosu.

Univerzální secí stroje BEDNAR pro různorodé podmínky

Předností secích strojů řady OMEGA je jejich vysoká univerzálnost, která umožnuje využití těchto kompaktních secích strojů v bezorebných technologiích s větším množstvím posklizňových zbytků na povrchu, v tradiční konvenční technologii s možností výsevu do hrubé brázdy díky účinné kombinaci pracovních orgánů nebo přímému založení porostů do strniště, meziplodin nebo travin. Podobné tvrzení platí i pro širokozáběrové secí stroje EFECTA CE a EFECTA CM, která však oproti secím strojům řady OMEGA nemají diskovou sekci pro přípravu půdy, ale lze je v případě secího stroje EFECTA CE vybavit až čtyřmi typy předního pracovního příslušenství.

Secí stroje BEDNAR
Univerzální secí stroje BEDNAR pro různorodé podmínky

Vysoká odlišnost? Coulterová pracovní sekce

Secí stroje OMEGA vynikají ojedinělou kombinací pracovních orgánů. Základem těchto secích strojů je dvouřadá disková pracovní sekce, která může být v případě potřeby vyřazena z provozu. Za diskovou pracovní sekcí následuje unikátní PROFI coulterová sekce. Tato sekce pomáhá řešit problém půdních částic zejména při setí na těžkých nebo vlhkých půdách, kdy disková sekce může vytvářet mazlavé hroudy. Speciálně tvarované PROFI coultery půdu dodatečně rozdrobí. V případě setí do hrubé brázdy lze před diskovou sekci osadit hydraulicky stavitelný páskový smyk Crushbar pro strhnutí hrubé brázdy a urovnání povrchu.

Vysoká odlišnost? Coulterová pracovní sekce

Jarní založení porostů

Secí stroj OMEGA může na jaře pracovat s pracovními disky úplně vyřazenými z provozu. Disky na jaře vytvářejí na těžším typu nežádoucí půdní části. Práci disků, tj. proteplení, provzdušnění horního půdního profilu zastanou PROFI coultery. Výsledek je kvalitně založený porost s vynikající, uniformní vzcházivostí v rámci celé parcely.

Jarní založení porostů

Letní založení porostů

V letním období je intenzivní práce předních pracovních disků velmi důležitá. Disky nakypří půdu, nařežou posklizňové zbytky a promíchají je s půdou. Profi coultery zvýší efektivitu disků, tzn. zpracují hroudy po discích, nařežou a zatlačí zbylé rostlinné zbytky zpět do země.

Letní založení porostů

Kvalitní založení porostů do strniště, meziplodin nebo i během přísevu luk a pastvin

Univerzální secí stroje OMEGA i širokozáběrové secí stroje EFECTA CE mohou být namísto PROFI coulterů vybavené TURBO coultery. TURBO coultery pracují ve stejné linii jako zadní secí botky. Ostrá hrana TURBO coulterů vytváří drážku, do které pak secí botka kvalitně uloží osivo. Tato varianta výbavy je vhodná i pro přísev luk a pastvin.

Kvalitní založení porostů do strniště, meziplodin nebo i během přísevu luk a pastvin

Aplikace hnojiva v průběhu jednoho přejezdu

Třetí variantou výbavy jsou přihnojovací FERTI coultery určené pro aplikaci hnojiva do meziřádků a souběžný výsev plodiny v jednom přejezdu. Hloubka uložení osiva se dá jednoduše nastavit. Aplikace hnojiva do meziřádků přispívá k rychlému nastartování růstu porostu, účinnějšímu využití hnojiva se snadným přístupem osiva k hnojivu a prokazatelně vyšším výnosům.

Secí stroj s přihnojením OMEGA OO_FL
Aplikace hnojiva v průběhu jednoho přejezdu

PROČ SE ZABÝVÁT OTÁZKOU POMOCNÝCH PLODIN A MEZIPLODIN?

Výhody pěstování hlavních plodin s pomocnými plodinami

Hlavními důvody, proč se v osevních postupech začaly v posledních letech uplatňovat pomocné plodiny je především pohled legislativy a ekologie. Zvyšuje se tlak na zavádění lepších principů, které mají vést k omezení půdní a větrné eroze, zlepšení bilance organické hmoty, zvýšení infiltrace vody do půdy a snižování využití chemických přípravků. Dlouhodobým působením pomocných plodin lze zlepšovat stav půdního prostředí, zvyšovat podíl organické hmoty a tím lépe pracovat s limitujícími faktory výnosu, jako je vláha a výživa hlavních plodin.

Výhody pěstování hlavních plodin s pomocnými plodinami

Meziplodiny přispívají k lepšímu stavu půdy

Meziplodiny jsou pěstovány pro zlepšení půdních podmínek, prokořeňují půdy a zanechávají v ní organickou hmotu, které neustále ubývá. Meziplodiny výborně prokořeňují půdu. Každý druh meziplodiny (vikev, svazenka, pohanka, mastňák habešský, jetel nachový, čirok, len, hořčice) má za úkol něco jiného, protože kořen každé z meziplodin se dostává do jiné hloubky. Kořeny vytahují fosfor a ostatní prvky z nižších vrstev půdy nahoru. Pro zapravení jsou pak tyto prvky přístupné pro následnou plodinu. V letních měsících porost meziplodin vytváří takzvaný stín, eliminují výpar vláhy a snižují riziko eroze.

Meziplodiny přispívají k lepšímu stavu půdy

BEDNAR nabízí řešení

Meziplodiny se hodí nejlépe zakládat pomocí secího stroje pro přímé setí DIRECTO NO. Přímé setí meziplodin do nezpracované půdy napomáhá k udržení vody na pozemku, zvyšuje organickou hmotu a humus v půdě. BEDNAR nabízí i řešení pro výsev meziplodin výsevní jednotkou ALFA DRILL nebo v kombinaci se zásobníky FERTI-BOX FB, FERTI-CART FC nebo COMBO SYSTEM CS během zpracování půdy. Možné je taktéž založení porostů pomocí univerzálních secích strojů OMEGA nebo širokozáběrových strojů EFECTA CE bez předchozí přípravy půdy.

„Secí stroje OMEGA OO_FL vynikají svou vysokou variabilitou využití především z důvodu dvoukomorového přetlakového zásobníku a možností osazení výsevní jednotkou ALFA-DRILL. Díky tomuto řešení můžete v jednom přejezdu provádět výsev až tří plodin současně nebo aplikovat dva typy hnojiv a výsev jedné plodiny. Hloubku aplikace hnojiva a výsev osiva lze nastavit individuálně a zcela nezávisle na sobě. Toto technické řešení tak umožnuje se přizpůsobit novým agronomickým trendům a moderním způsobům zakládání kulturních plodin.“

BEDNAR nabízí řešení

Hnojení

Společně se správně fungujícím vodním a vzdušným režimem půdy je nezbytné se zabývat taktéž otázkou zásobenosti půdy živinami. S úbytkem početních stavů hospodářských zvířat došlo v posledních letech ke snížení aplikace organických hnojiv, které jsou v současnosti nahrazeny zejména využíváním minerálních hnojiv. Mezi ta nejčastěji využívána hnojiva patří dusíkatá, fosforečná, draselná nebo vápenatá hnojiva.
Dosavadní poznatky chování živin v půdě jsou důležitým faktorem pro volbu umístění hnojiva do půdního profilu. Účinnost konkrétních hnojiv je závislá na vztahu vzájemného působení s půdou a na schopnosti rozpustnosti ve vodě a její rychlosti.

Profilové hnojení

Aplikaci hnojiv do půdního prostředí, takzvané profilové hnojení, je vhodné provádět společně s hloubkovým kypřením hloubkovými kypřiči FENIX, kombinovanými kypřiči ACTROS nebo dlátovými pluhy TERRALAND. Takto přesně uložené hnojivo motivuje kořenový systém k rychlejšímu a masivnějšímu růstu, což pomáhá řešit aktuální problémy s půdní vláhou. Nejčastěji se tento systém uložení hnojiva využívá pro založení porostů hlubokokořenících rostlin, jako je kukuřice, cukrová řepa nebo řepka olejka.
V tomto systému hnojení se aplikují zejména fosforečná nebo kombinovaná hnojiva s obsahem fosforu, dále je vhodné využít dusíkatá hnojiva s amonnou složkou dusíku nebo hnojiva s obsahem síry.

Dlátové pluhy TERRALAND
TERRASTRIP_ZN8-75_2020-Prelouc

Pásové zpracování půdy v kombinaci s profilovým hnojením

Velice zajímavých výsledků je pak dosaženo při cílené aplikaci hnojiva do oblasti zpracovaných pásů. Pásy lze zpracovat hloubkovým řádkovým kypřičem TERRASTRIP ZN nebo řádkovým kypřičem STRIP – MASTER EN. Během jediného přejezdu je pak možné opět aplikovat hnojivo. V tomto případě již cíleně pouze do zpracovaných pásů v určité hloubce. Rostliny si pro hnojivo snáze sáhnou a úspora nákladů na hnojiva je v tomto případě značná.

Stroje pro pásové zpracování
StripMaster-EN-6000 Pásové zpracování půdy v kombinaci s profilovým hnojením

Aplikace hnojiva na široko

Aplikace startovacího hnojiva na široko by měla být provedena během předseťové přípravy. Předseťové kompaktory SWIFTER lze osadit sadou pro aplikaci hnojiva v kombinaci se zásobníky hnojiva FERTI – BOX. Hnojivo je tak rovnoměrně aplikováno a promícháno do svrchní vrstvy půdy odkud je poté snadno přístupné rostlinám.

Zásobníky na hnojivo
Aplikace hnojiva na široko

Cílená aplikace hnojiva během vegetace

Během plečkování je vhodné využitím meziřádkových kypřičů ROW – MASTER v kombinaci se zásobníky na pevná hnojiva FERTI – BOX nebo zásobníky na tekutá hnojiva FERTI – TANK aplikovat kapalnou nebo minerální výživu. Cílenou aplikací dochází k úspoře nákladů a prokazatelně se hnojením během vegetace zvyšuje výnos a celková odolnost porostu proti dalším nepříznivým vlivům, jako je například dlouhotrvající sucho.

„POUZE KVALITNÍ PŮDA A DOSTATEK VODY, VZDUCHU A ŽIVIN JSOU PŘEDPOKLADEM K DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO VÝNOSU. “

Cílená aplikace hnojiva během vegetace

Přímé setí jako současný trend

Současným trend zakládání porostů hlavních plodin i meziplodin spočívá v přímém setí, kdy na pozemku nedošlo k předchozímu zpracování půdy. Přímé setí je reakcí na stále se zvyšující sucho a nedostatek vody. Výhoda přímého setí spočívá v eliminaci výparu půdní vláhy, snižuje riziko vzniku eroze, přehřívání půdy a zaplevelení, zvyšuje podíl organické hmoty v půdě a přispívá k významné úspoře času a nákladů, které jsou potřebné pro zasetí plodiny.

Přímí setí jako současný trend

Pásové zakládání porostů s cílenou aplikací hnojiva

Technologii pásového zpracování půdy se současnou aplikací hnojiva a uložením osiva v prokypřených pásech nabízí mnoho agronomických přínosů, mezi které se řadí protierozní ochrana, redukce přejezdů po polích i úspora vláhy. Dlátová sekce zaručuje odstranění utužených vrstev půdy a kvalitní prokypření pásů s možností současné aplikace hnojiva. Osivo je následně uloženo do prohnojených pásů, které rostlinám nabízí dostatek živin a správnou tvorbu kořenového systému.

Pásové zakládání porostů
SETÍ A HNOJENÍ

Vyberte si stroj dle vašich požadavků

Požadovaná pracovní operace
Požadovaný objem zásobníku
Požadovaný pracovní záběr
Výkon tažného prostředku

Stroje dle vašich kritérií

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area