AGRONOMICKÉ KNOW-HOW

Strategií společnosti BEDNAR je nabízet takovou techniku, která zajistí zemědělcům provedení všech polních operací od sklizně až po setí v maximální kvalitě.

JAK NA POSKLIZŇOVÉ ZBYTKY?

Vše začíná hned po sklizni předplodiny managementem rostlinných zbytků. Pro tuto operaci nabízíme polní brány a mulčovače rostlinných zbytků.

Po důkladném ošetření strniště, které se s ohledem na rostoucí výnosy plodin a snižující se podíl živočišné produkce stává nezbytným, následují stroje na první základní zpracování půdy podmítku. Těchto strojů vyrábíme celou řadu a všechny si kladou za cíl levně, uživatelsky přívětivě a v maximální kvalitě provést podmítnutí půdního profilu z důvodu zahájení rozkladných procesů rostlinných zbytků předplodiny, šetření vláhy přerušením kapilarity a zahájení růstu výdrolu.

STRIEGEL- PRO PE
BDNAR FMT - TERRALAND DO

HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ

Dalšími technologickými kroky ve zpracování půdy budou mechanická likvidace vzcházejícího výdrolu opět stroji na podmítku nebo v závislosti na zvolené plodině základní zpracování půdy.

Jsme specialisté na hloubkové kypření půdy. Toto řešení propagujeme již celou řadu let a dlouhodobě spolu s vědeckými organizacemi a předními zemědělskými podniky ověřujeme jeho pozitivní vliv na půdní úrodnost, a tedy výnos pěstovaných plodin.

Použítí polních bran

Polní brány STRIEGEL-PRO zamí­chají velice mělce (2–4 cm) výdrol řepky s půdou. Ten rychle klíčí a je možné ho rychle chemicky zničit.

Zamíchání výdrolů

Zamícháním výdrolu do vrchních částí půdního profilu, například diskovým podmítačem, je možné růst výdrolu dobře kontrolovat. Klíčivost výdrolu je ale oproti polním branám opožděná.

Použití radličkových kypřičů

Při přímém použití radličkových kypřičů nebo dlátových pluhů bez předešlé kontroly růstu výdrolu je výdrol zamíchán hluboko do půdního profilu a může se následně objevit v nově založeném porostu.

Použití pluhu

Použitím pluhu se dostává výdrol na dno brázdy. Riziko sekundárního klíčení v nově založených porostech, a to i v následných letech, je vysoké.

PROFILOVÉ HNOJENÍ

Spolu s hloubkovým kypřením se věnujeme metodě profilového hnojení, která je založena na přesné, často v závislosti na půdních mapách i variabilní, aplikaci atraktivních hnojiv do půdního prostředí. Takto přesně uložené hnojivo motivuje kořenový systém k rychlejšímu a masivnějšímu růstu, což pomáhá řešit aktuální problémy s vláhou.

Pro širokořádkové kultury nabízíme systémy hlubokého pásového zpracování půdy spolu s prohnojením pásu pod zakládaným porostem. Tato metoda pomáhá farmářům ekonomicky založit porosty při maximalizaci potenciálu výnosu ve sklizni.

TERRASTRIP
Navádění meziřádků - ROW-MASTER

MEZIŘÁDKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Jako reakci na proměnné klimatické podmínky, ale i různá restrikční opatření ze strany nadřízených orgánů, vyvíjíme metody a ověřujeme technologické postupy meziřádkového zpracování půdy. Rozhodli jsme se používat maximálně sofistikovaná zařízení k navádění strojů do meziřádků a zařízení, která umožní dávkování různých typů hnojiv k pěstované plodině v době její vegetace, kdy umí hnojivo maximálně využít.

PŘEDSEŤOVÉ KOMPAKTORY

Další skupinou strojů jsou předseťové kompaktory k přípravě půdy před setím. Dlouholetým vývojem a testováním jsme se stali v této skupině strojů nejvýznamnějším světovým dodavatelem techniky od pracovního záběru 3 metry až do záběru 18 metrů. Stroje navrhujeme s ohledem na skutečné potřeby přípravy půdy, kde jednou z hlavních podmínek úspěchu je neměnná hloubka vytvořeného seťového lůžka. Toho docílíme propracovaným systémem kopírování půdního reliéfu.

OMEGA OO_L

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ OSIVA

V posledních letech se intenzivně věnujeme vývoji a výrobě univerzálních secích strojů. Naše koncepce vychází z požadavků zákazníků na stroj, který umí účelně kombinovat různé druhy přípravy půdy v závislosti na podmínkách nebo ročním období. Pro vlastní setí jsme zvolili naprosto přesné umístění osiva pomocí systému PSP, který využívá paralelogramu. Jsme si vědomi požadavku zákazníků na uložení osiva do uniformní hloubky v celém záběru secího stroje. Naše secí technika využívá nejmodernějších metod distribuce osiva a nastavení výsevku, ale stále před námi stojí nové výzvy k posunu současného stavu techniky v oboru.

Pokud zvolíte pro svá pole stroj nebo celou technologii od firmy BEDNAR, bude nám ctí sdílet s Vámi výsledky a doporučení ostatních uživatelů nebo výzkumných institucí pro maximalizaci Vašeho užitku.
Bednar ví jak!