Menu
×
Co hledáte?
#

Management posklizňových zbytků

Zpracování posklizňových zbytků po sklizni je důležité z několika důvodů. Posklizňové zbytky jsou zdrojem organické hmoty, a proto jejich pouhé ponechání na pozemku bez povšimnutí není žádoucí. Posklizňové zbytky mohou být nerovnoměrně rozprostřeny, což vede k horšímu zpracování půdy nebo v těchto shlucích dochází ke snadnějšímu rozvoji chorob a množení škůdců. Management posklizňových zbytků můžeme provádět pomocí polních bran STRIEGEL – PRO nebo mulčováním stroji MULCHER.

Zpracování posklizňových zbytků po obilninách

S rostoucími výnosy zrna roste i množství nadzemní biomasy ve formě slámy. Ta může být po sklizni slisována do balíků nebo nadrcena a rozprostřena během sklizně sklízecí mlátičkou po pozemku. V druhém případě je nutné, aby posklizňové zbytky byly rovnoměrně rozprostřeny v celém pracovním záběru žací lišty a netvořily se shluky v nejbližší oblasti kolem drtiče.

Zpracování posklizňových zbytků po obilninách

Rovnoměrné rozprostření posklizňových zbytků je základ

Rovnoměrného rozprostření slámy a posklizňových zbytků lze docílit použitím prutových bran STRIEGEL-PRO, které během přejezdu zároveň zpracovávají půdu do hloubky až 4 centimetrů a vytváří tak ideální podmínky pro růst výdrolu. V případě, že mlátička zanechala na pozemku vyšší strniště je vhodné využití mulčovače MULCHER pro zkrácení délky strniště, narušení stonků a jejich pravidelné rozprostření.

Prutové brány STRIEGEL-PRO
EVEN CROP RESIDUE DISTRIBUTION IS THE FOUNDATION 830x470

Zpracování posklizňových zbytků po řepce olejce

Na strniště řepky po desikovaném porostu je ideální použít polní brány STRIEGEL‑PRO ve výbavě s řezacími coultery. Přední coultery nařežou suché posklizňové části řepky, prsty bran rozprostřou zbytky rovnoměrně po parcele. Ihned dochází k nastartování růstu výdrolu řepky – coultery hlínu rozjemní, prsty povrchově promíchají malá semena řepky s půdou, ta začínají klíčit. Jejich následné zničení je účinné, levné a rychlé, a to na celém pozemku.

Na strniště řepky po nedesikovaném porostu je nezbytné použít mulčovač, který nadrtí houževnaté posklizňové zbytky a rovnoměrně je rozprostře po pozemku.

Účinně s využitím polních bran MULCHER MM
Zpracování posklizňových zbytků po kukuřici na zrno

Mulčování jako nástroj mechanické likvidace

Zpracování půdy na pozemcích po sklizni kukuřice, zejména v případě kukuřice na zrno, bývá velice obtížné a zpracování posklizňových zbytků má v tomto případě nezastupitelnou roli. Použitím mulčovačů MULCHER se zkrátí velikost posklizňových zbytků na optimální velikost 3 – 5 centimetrů, dojde k urychlení procesu jejich rozkladu a snazšímu zapravení do půdy.
Mulčováním kukuřičného strniště však dochází i k mechanické likvidaci chorob a škůdců z nich nejznámější je zavíječ kukuřičný, který způsobuje významné škody v podobě zeslabení stébel a jeho housenky napadají palice.

Zpracování posklizňových zbytků po kukuřici na zrno

Údržba krajiny, luk a pastvin

Mulčování má svou nezastupitelnou úlohu i při údržbě krajiny, ošetřování luk a pastvin z důvodu regulace plevelů, rozvoje náletových dřevin nebo podpory odnožování travin a udržování kvality píce.
Plevele se na pozemky nejčastěji dostávají z neošetřovaných krajů, proto je vhodné ošetřovat i tato místa, aby se zabránilo jejich šíření do polí. Stejně tak je mulčování důležité i pro tvorbu píce stejné kvality na pastvinách, kdy mulčováním dochází k zahuštění porostů, lepšímu odnožování a ničení nedopasků staré trávy.

„SPRÁVNÝ MANAGEMENT POSKLIZNOVÝCH ZBYTKŮ JE DŮLEŽITÝ Z DŮVODU ÚSPORY PŮDNÍHO DUSÍKU POTŘEBNÉHO PRO ROZKLAD ORGANICKÉ HMOTY A BEZPROBLÉMOVÝ PROVOZ PŮDOZPRACUJÍCÍ TECHNIKY“

Rotorové mulčovače MULCHER
Údržba krajiny, luk a pastvin
MANAGEMENT POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ_závěrečná

Vyberte si stroj dle vašich požadavků

Požadovaná pracovní operace
Požadovaný pracovní záběr
Výkon tažného prostředku

Stroje dle vašich kritérií

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area