STRIEGEL-PRO PE polní brány

STRIEGEL-PRO-PE_mobile_1
 • Management rostlinných zbytků po sklizni, jarní příprava na těžkých vlhkých půdách.

 • Nezávislé pracovní úhly první sekce (4 řady prstů) a druhé sekce (2 řady prstů).

 • Řezací coultery pro narušení stonků a nedoseků strniště nebo hydraulická smyková lišta – Crushbar pro jarní přípravu.

 • Dokonalé kopírování povrchu díky nezávislému uložení jednotlivých sekcím na paralelogramu.

 • 6 řad prstů s velkým překrytím zaručuje kvalitní rozprostření materiálu.

STRIEGEL-PRO PE jsou 6řadé polní brány vybavené dvěmi nezávisle hydraulicky ovládanými pracovními sekcemi prstů.

První sekce je tvořena čtyřmi řadami prstů, které naruší vrchní vrstvu půdy do 2–4 cm. Druhou sekci tvoří dvě řady prstů pro finalizaci povrchové úpravy.

Pro letní managment rostlinných zbytků na strništi je možné stroj navíc vybavit řezacími coultery.

Pro jarní přípravu lze pro stržení vrchní vrstvy půdy stroj vybavit předním hydraulicky ovládaným smykem Crushbar. Lopatky smyku lze namontovat na slupice coultery a naopak.

TYP STROJEpolní brány
PRACOVNÍ ORGÁNYpřední hydraulicky ovládaný páskový smyk – Crushbar nebo řezací coultery (průměr 406 mm),
4 řady prstů (tloušťka prstu 16 mm) s nezávislým hydraulickým ovládáním a vlastním pracovním úhlem + 2 řady prstů s nezávislým ovládáním a vlastním pracovním úhlem
JIŠTĚNÍcoultery jištěny pružnou slupicí, pruty jištěny pružinou
VYUŽITÍjarní příprava půdy, management rostlinných zbytků, nařezání rostlinných zbytků, kontrola růstu plevelů/výdrolů na strništích, boj proti slimákům, revitalizace pastvin
PRACOVNÍ OPERACEsrovnání a nakypření vrchní vrstvy půdy v jarním období, uniformní rozprostření rostlinných zbytků na strništi (management rostlinných zbytků), kontrola růstu plevelů, revitalizace pastvin v jarním období, nařezání rostlinných zbytků
Přední hydraulicky ovládaný páskový smyk Crushbar pro jarní rovnání pozemků.

Přední hydraulicky ovládaný páskový smyk Crushbar pro jarní rovnání pozemků.

Přední řezací coultery pro nařezání stonků rostlin a prvotní mísení půdy.

Přední řezací coultery pro nařezání stonků rostlin a prvotní mísení půdy.

Hydraulicky ovládané sekce čtyř řad prstů, nezávislé hydraulické ovládání + dvě řady nezávisle ovladatelelné.

Hydraulicky ovládané sekce čtyř řad prstů, nezávislé hydraulické ovládání + dvě řady nezávisle ovladatelelné.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Management rostlinných zbytků – uniformní rozprostření rostlinných zbytků na strništi.

 • Nastartování kontrolovaného růstu výdrolu.

 • Efektivní boj se škůdci (slimáci, myši apod.)

 • Jarní brzká příprava těžkých a vlhkých půd. Rychlé, efektivní otevření a proteplení povrchu.

 • Aplikace hnojiv a jednoduché založení porostů (greening) díky možnosti propojení s FERTI‑BOXEM.

 • Mechanické odstranění plevelů.

STRIEGEL-PRO PE

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní rozprostření posklizňových zbytků za nízké spotřeby PHM.

 • Velký pracovní záběr stroje a vysoké pracovní rychlosti umožňují dosahovat se strojem velkého denního výkonu.

 • Možnost pracovat i ve velmi vlhkých podmínkách díky konstrukci stroje bez válců.

TECHNICKÉ VÝHODY

 • Řezací coultery pro narušení stonků a nedoseků strniště, hydraulická smyková lišta Crushbar pro jarní přípravu.

 • 6 řad prstů s velkým překrytím zaručuje kvalitní rozprostření materiálu (5 řad prstů u modelu PN).

 • Nezávislé pracovní úhly první sekce (4 řad prutů) a druhé sekce (2 řad prutů).

 • Dokonalé kopírování povrchu díky nezávislému uložení jednotlivých sekcí na paralelogramu.

 • Kypřiče stop pro velmi brzkou jarní přípravu.

 • Kompaktní přepravní rozměry i pro širokozáběrové modely STRIEGEL‑PRO.

STRIEGEL-PRO PE

VYUŽITÍ

PRÁCE PO OZIMÉ PŠENICI

PRÁCE PO OZIMÉ PŠENICI

STROJ: STRIEGEL‑PRO PN 8000
VÝNOS:  11,2 t/ha
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 18 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 3 L/HA

PRÁCE PO DESIKOVANÉ ŘEPCE

STROJ: STRIEGEL‑PRO PE 12000
VÝNOS:  4,8 t/ha
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 15 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 4 L/HA
PRÁCE PO DESIKOVANÉ ŘEPCE
PRÁCE NA JAŘE

PRÁCE NA JAŘE

STROJ: STRIEGEL‑PRO PE 12000
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 12 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 6 L/HA

VYŠŠÍ VÝNOSY, ŠIRŠÍ ŽACÍ LIŠTY SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK

Vedle větších výnosů nelze opomenout rostoucí výkony sklízecích mlátiček. Sklízecí mlátičky dnešní doby mají často 9m žací lišty, velmi často i 12m žací lišty. Drtiče plev při vysokých výnosech nejsou schopny rovnoměrně rozmetat nařezané posklizňové zbytky v celém záběru žací lišty. Za mlátičkou se vytvářejí pásy větší koncentrace posklizňových zbytků. To se následně projeví při podmítce a dále nerovnoměrným vzcházením budoucí plodiny. Jestliže použijete polní brány STRIEGEL‑PRO na koso vůči směru jízdy mlátičky, tak nerovnoměrnost snadno, rychle a levně vyřešíte.

S VÝNOSY ROSTE OBJEM POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ

Jestliže jsme před 5 lety sklízeli 5,5 t/ha (obiloviny) a nyní sklízíme v mnoha případech 8,5 t/ha a mnozí ještě více, tak při poměru: 8:1 musíme řešit posklizňové zbytky jinak, než jsme je řešili, když výnos byl 5,5 t/ha. Poměr se nemění. Při výnosu 5,5 t/ha zrna pracujeme s 4,4 t/ha posklizňových zbytků. Při výnosu 8,5 t/ha pracujeme s 6,8 t/ha posklizňových zbytků. Musíme zpracovat a zapravit do půdy o 2,4 t/ha posklizňových zbytků více. Tato skutečnost přináší následující:

 • Větší množství rostlinných zbytků na poli spojené s většími výnosy.

 • Větší množství rostlinných zbytků na parcele zvyšuje nerovnoměrnost rozprostření zbytků.

 • Větší množství rostlinných zbytků a jejich nerovnoměrnost na pozemcích zvyšuje riziko přenosu chorob a šíření škůdců.

STRIEGEL PRO
VYŠŠÍ VÝNOSY, ŠIRŠÍ ŽACÍ LIŠTY SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK

KONTROLA RŮSTU VÝDROLU

Polní brány BEDNAR STRIEGEL PRO jsou ideálním nářadím pro rychlé a kontrolované nastartování růstu výdrolu, a to zejména výdrolu malých semen, jako je řepka. Pruty promíchají výdrol (malá semena) mělce s půdou. Výdrol začíná rychle a stejnoměrně klíčit na celé parcele. Následně může být efektivně zničen chemicky nebo opět mechanicky. V případě, že se výdrol například orbou nebo kypřením dostane do hlubších půdních profilů, hrozí zvýšené riziko nekontrolovaného klíčení výdrolu v budoucí plodině.

HNOJENÍ/ SETÍ

Polní brány BEDNAR STRIEGEL‑PRO je možné propojit se zásobníkem na hnojivo/osivo FERTI‑BOXEM. Hnojivo/osivo je dopraveno pneumaticky před pracovní sekce bran. Toto propojení nabízí například následující řešení:

 • Aplikace hnojiva na strniště před polní brány. Díky aplikaci hnojiva a promíchání hnojiva (např. ledku) se slámou a uniformnímu roztažení slámy je dosaženo efektivního a zrychleného rozkladu posklizňových zbytků.

 • Aplikací osiva před STRIEGEL‑PRO je možné rychle, jednoduše a levně založit porost meziplodin. Rovněž je možné založit porost pro ochranné opatření – tzv. greening.

 • Větší množství rostlinných zbytků a jejich nerovnoměrnost na pozemcích zvyšuje riziko přenosu chorob a šíření škůdců.

STRIEGEL‑PRO

Polní brány STRIEGEL‑PRO zamíchají velice mělce (2–4 cm) výdrol řepky s půdou. Ten rychle klíčí a je možné ho rychle chemicky nebo mechanicky zničit.

STRIEGEL‑PRO

Růst výdrolu je možné dobře kontrolovat jeho zamícháním do vrchních částí půdního profilu (například diskovým podmítačem). Klíčivost výdrolu je ale oproti polním branám opožděná.

STRIEGEL‑PRO

Při přímém použití radličkových kypřičů nebo dlátových pluhů bez předešlé kontroly růstu výdrolu je výdrol zamíchán hluboko do půdního profilu a může se následně objevit v nově založeném porostu.

STRIEGEL-PRO PE

Použitím pluhu se výdrol dostává na dno brázdy. Riziko sekundárního klíčení v nově založených porostech, a to i v následných letech, je vysoké.

OŠETŘENÍ TRAVNÍCH POROSTŮ

STRIEGEL‑PRO je velice dobře využitelný k údržbě a obnově trvalých travních porostů. Použitím prutových bran dosáhnete:

 • Lepší propustnosti vody, kyslíku a živin travních porostů.

 • Ozdravení a zhoustnutí travních porostů, a tím i většího výnosu.

 • Lze použít i k vytvoření seťového lůžka při výsevu travních porostů.

BRZKÁ JARNÍ PŘÍPRAVA PŮDY

STRIEGEL‑PRO je ideální pro velmi brzkou jarní přípravu půdy – pro otevření, srovnání a proteplení vrchní vrstvy půdy.

 • Přední hydraulický smyk Crushbar srovná půdu po předešlých podzimních polních operacích.

 • První čtyři řady prutů provzdušní a proteplí vrchní vrstvu půdy.

 • Poslední dvě řady prutů lze nastavit pod jiným pracovním úhlem než první čtyři řady. Docílí se tak rovnacího efektu bran.

STRIEGEL PRO

POUŽITÍ

PŘEDNÍ SMYK CRUSHBAR PRO JARNÍ PŘÍPRAVU

PŘEDNÍ SMYK CRUSHBAR PRO JARNÍ PŘÍPRAVU

CRUSHBAR je přední rovnací smyk s individuálním odpružením každé lopatky pomocí listové pružiny. Pracovní úhel Crushbaru se nastavuje hydraulicky z kabiny traktoru.

Využití — Crushbar je ideální pro srovnání povrchu brzo zjara. Další využití najde při rovnání již zpodmítané parcely.

PŘEDNÍ ŘEZACÍ COULTERY

COULTERY jsou přední řezací ostré talíře, jež pracují na listových pružinách. Profilování coulterů vynáší půdu, která je následně promíchána s rostlinnými zbytky.

Využití — Coultery jsou ideální pro zkrácení délky stébel zejména po obilovinách nebo olejninách.

PŘEDNÍ ŘEZACÍ COULTERY

ZADNÍ PRUTY PRO JARNÍ PŘÍPRAVU

Zadní pruty jsou umístěny v poslední řadě stroje STRIEGEL‑PRO. Tyto pruty mají menší průměr (Ø 11 mm) oproti standardním prutům (Ø 16 mm). Zadní pruty mají rovněž menší rozteč 140 mm oproti standardní rozteči 300 mm.

Využití — Zadní pruty vytvářejí rovinu pole a celkově jemnější strukturu půdy při jarních pracích.

ZADNÍ PRUTY PRO JARNÍ PŘÍPRAVU

ALFA-DRILL

STRIEGEL‑PRO PE je možné vybavit zásobníkem na osivo ALFA DRILL o objemu až 800 l. Je tak možné na široko vysévat např. meziplodiny.

DŮLEŽITÉ PRACOVNÍ ČÁSTI

STRIEGEL-PRO PE
STRIEGEL-PRO PEPE 12000
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm12
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm3
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm8.7
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm 0 – 4
POČET COULTERŮks36
POČET ŘAD PRUTŮks6
ROZTEČ MEZI PRSTYcm5
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 230 – 350
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 6000 – 7450

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

STRIEGEL-PRO PE

ZÁVĚS

OKO

OKO

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

VOLITELNÉ

Kypřiče stop

KYPŘIČE STOP

CRUSHBAR

CRUSHBAR

4 řady prutů s hyd.ovládáním pracovního úhlu + 2 řady prutů s mech.ovládáním úhlu

COULTER DISKY

hydraulické ovládání pracovních úhlů

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ PRACOVNÍCH ÚHLŮ

4 řady prutů s hyd.ovládáním pracovního úhlu + 2 řady prutů s mech.ovládáním úhlu

LONG LIFE ZAVLAČOVAČ

STRIEGEL-PRO PE 12000 v praxi

Neustále se zvyšuje počet zemědělských podniků, které se začínají čím dál častěji zabývat otázkou, jak zlepšit zapravení posklizňových zbytků do půdy bezprostředně po sklizni. Klimatické…

Stroje BEDNAR v Jižní Americe

BEDNAR dodává stroje na všechny zemědělsky aktivní světadíly, kromě Jižní Ameriky. To již nyní neplatí. Na jaře 2016 byly dodány stoje BEDNAR do Chile na farmu Agricola Rademacher y CIA.LTDA,…

Striegel-Pro, zkušenosti z Německa

Striegel Pro PE 12000 firmy Bednar se značně odlišuje od běžných a známých strojů tohoto typu. Hlavní myšlenkou při vývoji byla univerzálnost použití a úspora nákladných pracovních operací…

STRIEGEL-PRO PE 12000 v praxi

Neustále se zvyšuje počet zemědělských podniků, které se začínají čím dál častěji zabývat otázkou, jak zlepšit zapravení posklizňových zbytků do půdy bezprostředně po sklizni. Klimatické…

Stroje BEDNAR v Jižní Americe

BEDNAR dodává stroje na všechny zemědělsky aktivní světadíly, kromě Jižní Ameriky. To již nyní neplatí. Na jaře 2016 byly dodány stoje BEDNAR do Chile na farmu Agricola Rademacher y CIA.LTDA,…

Striegel-Pro, zkušenosti z Německa

Striegel Pro PE 12000 firmy Bednar se značně odlišuje od běžných a známých strojů tohoto typu. Hlavní myšlenkou při vývoji byla univerzálnost použití a úspora nákladných pracovních operací…

„Polní brány STRIEGEL‑PRO používám pro stejnoměrné rozmístění posklizňových zbytků na strništi. Dosáhneme tím kvalitnější podmítky po obilovinách. Pro řepku je STRIEGEL‑PRO ideální pro rychlé nastartování růstu výdrolu.“

Petr Korous | Agro Korous Okres Litoměřice
1000 ha | STRIEGEL‑PRO PE 12000

Polní brány STRIEGEL‑PRO využíváme v agregaci se secí jednotkou ALFA DRILL. Polní brány tak využíváme nejen na management posklizňových zbytků po sklizni, ale i na výsev meziplodin. Setí meziplodin mi díky rychlosti kolem 15 km/hod a pracovnímu záběru 12 m odsýpá rychleji než kolegům se secími stroji.“

Jiří Štěpánek, obsluha stroje | Společnost Rostěnice, a. s. Rostěnice (okr. Vyškov, ČR)
10 500 ha | STRIEGEL‑PRO PE 12000 + ALFA DRILL 800

GALERIE / MÉDIA

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!