Novinky

STRIEGEL-PRO PE 12000 v praxi

Neustále se zvyšuje počet zemědělských podniků, které se začínají čím dál častěji zabývat otázkou, jak zlepšit zapravení posklizňových zbytků do půdy bezprostředně po sklizni. Klimatické podmínky posledních let nás stále více nutí lépe hospodařit s půdní vláhou. Ač to tak nevypadá, technologie managementu posklizňových zbytků s využitím stroje STRIEGEL-PRO nám může v tomto hodně pomoci.

To, že by po sklizni měla následovat mělká podmítka, která zamíchá výdrol s posklizňovými zbytky a hlavně přeruší půdní kapilaritu, není žádná nová informace. Hovoříme-li o mělké podmítce hloubky řádově 5–8 cm, tak tím, že přerušíme půdní kapilaritu, nedojde k tak velkému vysychání půdy. Proto by podmítka měla být provedena skutečně na co nejmělčí hloubku.

Otázkou je, jak jsme na tom s kvalitou zapravení posklizňových zbytků? Pokud chceme zachovat mělkou podmítku na zmiňovanou hloubku a sláma je nerovnoměrně rozdrcena, posklizňové zbytky nebudou rovnoměrně zapravené a dokonce jejich značná část může zůstat na povrchu. Abychom je lépe zapravili, jsme mnohdy nuceni zvolit mnohem hlubší podmítku. Pak ale nemůžeme hovořit o mělké podmítce, která by měla být zařazena mezi první agrotechnické zásahy ihned po sklizni.

Nerovnoměrně rozfoukaná sláma od drtiče sklízecí mlátičky ve spojení s obtížně vysečeným „ležákem“ – v tomto místě o mělké podmítce hovořit nelze

Nerovnoměrně rozfoukaná sláma od drtiče sklízecí mlátičky ve spojení s obtížně vysečeným „ležákem“ – v tomto místě o mělké podmítce hovořit nelze.

Další příklad nerovnoměrného rozprostření posklizňových zbytků

Další příklad nerovnoměrného rozprostření posklizňových zbytků.

Jedním z řešení, jak lépe pracovat s posklizňovými zbytky, je využití polních bran STRIGEL-PRO. Tento stroj je primárně určen pro rovnoměrné rozprostření slámy bezprostředně po sklizni.

V současné době je jeden z těchto strojů aktivně využíván na Vyškovsku v podniku Rostěnická a.s. Jde o STRIEGEL-PRO PE 12000 s pracovním záběrem 12 m, který je agregován s traktorem John Deere 9620RX. Na první pohled se může zdát, že agregace s tímto výkonným traktorem je „nesmysl“. Opak je ale pravdou. Souprava je nyní provozována v okolí Slavkova u Brna, kde je dosti kopcovitý terén. Optimální rychlost soupravy by se měla pohybovat kolem 15 km/hod v závislosti na podmínkách. Jsou však i podniky, kde se strojem jezdí dokonce i 20 km/hod. Při vyšší rychlosti totiž dojde k rovnoměrnému rozprostření posklizňových zbytků po poli. Stroj je vybaven přední coulterovou sekcí, která naruší stébla slámy zejména v místech, kde jsou špatně vysečené „ležáky“. Za těmito coultery je umístěno 6 řad prutů o průměru 16 mm. Úhel prutů je plynule nastavitelný z kabiny traktoru s tím, že poslední dvě řady prutů je možné ještě nezávisle nastavit mechanicky. Díky tomuto nastavení si můžeme nejen regulovat sklon prutů a usměrňovat tak tok posklizňových zbytků, ale současně regulujeme tím i „agresivitu“ prutů, respektive jejich schopnost se zaříznout do půdy. Jednotlivé pruty se „zaříznou“ do hloubky cca 2–3 cm. Vlivem vibrací prutů, ke kterým dochází při jízdě, je půda v této hloubce prokypřena a výdrol se tak zamíchá do půdy. Průměrná spotřeba u této soupravy se pohybuje do 3 l/ha.

Přední coulterová sekce, coultery jsou umístěné na pružné slupici, ložiska jsou bezúdržbová

Přední coulterová sekce, coultery jsou umístěné na pružné slupici, ložiska jsou bezúdržbová.

Variantou coulterové sekce může být přední řezací válec „Trash Cutter“ – využití tohoto válce je především při práci na strništi po sklizni řepky olejky případně slunečnice. Válec „nařeže“ houževnaté stonky na cca 5 cm kusy

Variantou coulterové sekce může být přední řezací válec „Trash Cutter“ – využití tohoto válce je především při práci na strništi po sklizni řepky olejky případně slunečnice. Válec „nařeže“ houževnaté stonky na cca 5 cm kusy.

Pět řad prutů, které jsou hydraulicky nastavitelné z kabiny traktoru

Pět řad prutů, které jsou hydraulicky nastavitelné z kabiny traktoru.

STRIEGEL-PRO PE 12000 v agregaci s JD9620RX v akci

Polní brány v kopcovitém terénu u Milešovic rovnoměrně rozprostírají posklizňové zbytky ozimého ječmene po poli.

Jedním přejezdem tak rovnoměrně rozvláčíme posklizňové zbytky po poli a dokonce i „simulujeme“ mělkou podmítku, respektive vytváříme tím ideální podmínky pro vzejití výdrolu. Pak je již na rozhodnutí každého agronoma, jakou další pracovní operaci zvolí. Zda počká na vzejití výdrolu a pak provede kypření. Nebo zda provede skutečně mělkou podmítku na zmíněných 5–8 cm, protože si ji může dovolit díky rovnoměrnému rozprostření posklizňových zbytků.

Výsledek práce po jednom přejezdu v „ležáku“ – polehlá sláma je narušena coulterovou sekcí, a nerovnoměrně navrstvené posklizňové zbytky jsou rozprostřeny stejnoměrně

Výsledek práce po jednom přejezdu v „ležáku“ – polehlá sláma je narušena coulterovou sekcí, a nerovnoměrně navrstvené posklizňové zbytky jsou rozprostřeny stejnoměrně.

Nakypřená půda po jednom přejezdu

Polní brány v kopcovitém terénu u Milešovic rovnoměrně rozprostírají posklizňové zbytky ozimého ječmene po poli.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika