Menu
×
Co hledáte?
#
 

Zpracování půdy pomocí orby

Orebné zpracování půdy pomocí pluhu se řadí mezi základní zpracování půdy. Orba je sama o sobě jednou z nejstarších pracovních operací, kterou zemědělci využívají k obdělávání zemědělské půdy. Postupné zdokonalování pluhu vedlo k tomu, že zemědělci přišli na způsob, jak půdu obrátit, zapravit do půdy organická hnojiva, plevele a škůdce ze svrchní vrstvy a připravit půdu na další založení porostů.

Pluh

Základní nástroj pro orbu

K orbě se využívá pluh. Jedná se o stroj, na kterém jsou umístěny orební tělesa v různém počtu dle požadavků zemědělce a výkonu tažného prostředku. Orební těleso se skládá z čepele, která zajištuje odříznutí půdy od dna brázdy a odhrnovačky. Odhrnovačka půdu mísí s posklizňovými zbytky, drobí a zejména obrací svrchní vrstvu půdy na dno brázdy. Použitím pluhu se dostává výdrol na dno brázdy. Riziko sekundárního klíčení v nově založených porostech, a to i v následných letech, je vysoké.
Vývoj pluhů prošel v posledních letech značným vývojem, i když základní koncepce zůstává stále stejná. Na trhu nalezneme nepřeberné množství typů pluhů, které umožnují i orbu mimo brázdu v takzvaném systému on – land.

PLUH
Vytváření plužní pánve

Nevýhoda zpracování půdy pluhem

Ačkoliv je orba mezi zemědělci stále velmi oblíbená, dochází během této pracovní operace k negativnímu vytváření plužní pánve, a to zejména, když je orba prováděna v nevhodnou dobu a na jednom pozemku opakovaně ve stále stejné pracovní hloubce. Tato plužní pánev pak vytváření nepropustnou desku, která znesnadňuje pronikání vody, minerálních látek a kořenů rostlin do hlubších vrstev půdy.

Vytváření plužní pánve
Vysoké nároky na čas a sílu

Orba značně ovlivňuje ekonomiku podniku.

Další nevýhodou orby je značná potřeba tahové síly, která se s narůstajícím počtem orebních těles a za nepříznivých klimatických podmínek zvyšuje. Vyšší spotřeba pak negativně ovlivňuje ekonomiku práce, klesá výkonost a zvyšuje se tak potřebný čas zpracování jednoho pozemku. Další nevýhodou můžou být i technické a časové nároky na následnou přípravu půdy pro vytvoření uniformního seťového lůžka.

Orba značně ovlivňuje ekonomiku podniku.
Nové trendy v agrotechnice a legislativa

Jakým směrem se orba bude dále ubírat?

I z těchto důvodů již orba nemá v agrotechnice zpracování půdy dominantní postavení, jak tomu bývalo. Přidáme-li k tomu i krátký časový prostor, který v posledních letech panuje z důvodu změny počasí v podzimním období pro zpracování půdy před založením porostů ozimých obilovin, orba postupně z řady zemědělských podniků zcela vymizela.
V řadě zemědělských podniků je tomu tak i z důvodu protierozních opatření, které zpracování půdy orbou zcela zakazují na erozně ohrožených nebo svažitých pozemcích.

Nové trendy v agrotechnice a legislativa

Bezorebné zpracování půdy

Domovem bezorebného zpracování půdy jsou USA a Austrálie. Z těchto zemí se postupně tento systém rozšířil do Evropy. V systémech bezorebného zpracování půdy se nepoužívá pluh, ale celá řada různých strojů v podobě diskových podmítačů, hloubkových kypřičů, kombinovaných strojů nebo dlátových pluhů.

O rozvoj bezorebného zpracování půdy se postarala především snaha minimalizovat náklady a čas potřebný ke zpracování půdy pod danou plodinu. S měnícím se klimatem totiž postupně docházelo k tomu, že klasickou orební technologií nebylo možné včas připravit pozemky pro setí. Menší náklady na pohonné hmoty, úspora času, pracovních sil v kombinaci se snížením rizika eroze a zvýšené schopnosti půdy zadržet půdní vláhu se postupem ukázaly jako hlavní pozitiva bezorebného zpracování půdy.

Podmítka

Významná pracovní operace

Kvalitní a rychlá podmítka je jedna z nejdůležitějších operací ve zpracování půdy. Podle správných agrotechnických postupů by se měla provádět co nejdříve po sklizni porostu. Podmítka zajistí správné hospodaření s půdní vláhou, rychlé vzcházení plevelů a tím se dokáže předejít pozdějšímu zaplevelení pozemků.

Diskové podmítače BEDNAR
Podmítka

Proč podmítat?

Správně provedená podmítka eliminuje výskyt chorob, plevelných rostlin a škůdců na pozemku, a také samozřejmě dochází k urovnání celkového povrchu. K provedení podmítky se využívají diskové podmítače SWIFTERDISC nebo ATLAS. Lze však využít pracovní nářadí s radličkami, jako jsou například kypřiče FENIX nebo univerzální kypřiče VERSATILL VO_PROFI.

why tur the stubble over

Nastartujte růstu výdrolu

Zamícháním výdrolu do vrchních částí půdního profilu, například diskovým podmítačem, je možné růst výdrolu dobře kontrolovat. Při použití radličkových kypřičů je nutné dát si pozor na to, aby výdrol nebyl zapraven příliš hluboko a neobjevil se v nově založeném porostu.

Zamezte růstu výdrolu
Extra mělké zpracování půdy

Rychlé, levné a efektivní.

O extra mělkém zpracování půdy hovoříme v případě, je-li půda po sklizni zpracována ve svrchním horizontu do hloubky 2 – 4 centimetrů. Ideálním nářadím pro tuto pracovní operaci jsou prutové brány STRIEGEL – PRO. Jedním přejezdem prutovými brány se docílí rovnoměrného rozprostření a nařezání posklizňových zbytků po sklizni, zejména rychlého a levného nastartování růstu výdrolu, který je zapraven do půdy velice mělce. Výdrol rychle klíčí a tak je možné jej kontrolovaně mechanicky nebo chemicky zlikvidovat.

Polní brány STRIEGEL-PRO
Striegel-Pro-PE-12000 Extra Shallow Soil Cultivation
Základní zpracování půdy

POUŽÍT PODMÍTAČ NEBO DLÁTOVÝ KYPŘIČ?

Pro základní zpracování půdy v systémech bez využití pluhu jsou nejčastěji využívány dlátové kypřiče nebo těžké diskové podmítače. Základní zpracování půdy bývá nejčastěji prováděno do hloubky 25 centimetrů, a následně po této operaci následuje výsev plodiny. Proto stejně jako u jakéhokoliv zpracování půdy je nutné brát důraz na dodržení nastavené pracovní hloubky, množství posklizňových zbytků nacházejících se na povrchu půdy a rovnoměrné urovnání povrchu.

Základní zpracování půdy

MĚLKÉ ZPRACOVÁNÍ POMOCÍ DLÁTOVÝCH KYPŘIČŮ

Výborný mísící efekt důležitý pro rovnoměrné promíchání zpracované půdy s posklizňovými zbytky nabízejí radličkové kypřiče FENIX nebo univerzální kypřiče VERSATILL VO_PROFI, které jsou konstruovány jako vysoce univerzální umožňující provádění i mělkého zpracování půdy. Radličkové kypřiče jsou vhodné zejména pro zpracování půdy na lehčích a středně těžkých půdách, kde je možné pracovat v optimální hloubce s dodržením nastavené pracovní rychlosti tak, aby byl dodržen vysoký mísící efekt.

Univerzální kypřič VERSATILL VO_Profi
Fenix-FO-6004-Profi BASIC CULTIVATION USING CHISEL CULTIVATORS

MĚLKÉ ZPRACOVÁNÍ POMOCÍ DISKOVÝCH PODMÍTAČŮ

Konstrukce těžkých diskových podmítačů ATLAS dovoluje využití těchto strojů i pro provádění zpracování půdy do hloubky až 20 centimetrů. Robustní rám v kombinaci s jeho vysokou světlostí a velkým průměrem disků umožňuje bezproblémové zpracování půdy a kvalitní zapravení rostlinné hmoty i na pozemcích s velkým množstvím posklizňových zbytků, jako je například po sklizni kukuřice na zrno, zapravení organických hnojiv nebo meziplodin.

Diskový podmítač ATLAS AO_Profi
MĚLKÉ ZPRACOVÁNÍ POMOCÍ DISKOVÝCH PODMÍTAČŮ
Hloubkové zpracování půdy

Vytvořte správné a funkční půdní prostředí

Hloubkové zpracování půdy má své prokazatelné výhody a dokáže plnohodnotně nahradit klasickou orbu, je-li prováděno správně a ve správný čas. Hloubkové zpracování umožnuje rozvinutí kořenových systémů, narušení utužených vrstev a plužní pánve a vytváří optimální půdní prostředí pro správný funkční vodní a vzdušný režim půdy. Stroje značky BEDNAR umožňují provádět hloubkové kypření až do maximální hloubky 65 centimetrů. Během jednoho přejezdu je vhodné kypření doplnit profilovým hnojením a dodat do půdy potřebné živiny.

„Jsme specialisté na hloubkové kypření půdy. Toto řešení propagujeme již celou řadu let a dlouhodobě spolu s vědeckými organizacemi a předními zemědělskými podniky ověřujeme jeho pozitivní vliv na půdní úrodnost, a tedy i výnos pěstovaných plodin.“

Hloubkové zpracování půdy

JAKÉ DLÁTA ZVOLIT PRO HLOUBKOVÉ ZPRACOVÁNÍ?

Jestliže chcete docílit kvalitního hloubkového zpracování s perfektním promísením, pak doporučujeme využít úzká dláta o průměru 40 mm, které snadno pronikají do větší hloubky. Pro zpracování půdy v menší hloubce jsou pak ideální volbou dláta o průměru 80 mm osazená křídly, která zaručí výborné podříznutí celého půdního profilu v nastavené pracovní hloubce.

JAKÉ DLÁTA ZVOLIT PRO HLOUBKOVÉ ZPRACOVÁNÍ?

Hloubkové zpracování půdy pomocí radličkových kypřičů

Hloubkové kypřiče FENIX jsou vhodnými nástroji pro provádění hloubkového zpracování půdy až do 35 centimetrů. Optimálně navržené rozmístění jednotlivých slupic zaručuje výborné podříznutí půdního profilu a promíchání posklizňových zbytků s půdou. Hlubokým prokypřením půda získá správnou strukturu a chová se jako houba, která je schopna pohlcovat srážky a v sušším období poskytovat vodu kořenům.

Univerzální kypřiče
Hloubkové zpracování půdy pomocí radličkových kypřičů

Hloubkové zpracování půdy pomocí kombinovaných strojů

Velkým trendem v oblasti strojů pro hloubkové zpracování půdy se v posledních letech staly kombinované stroje, které v jednom přejezdu těží z výhod zpracování půdy pomocí diskové a radličkové, popřípadě dlátové sekce. Kombinované kypřiče ACTROS RO nebo disko – dlátové pluhy TERRALAND DO mají své nezastupitelné místo v systémech bezorebného zpracování půdy s pěstováním plodin s velkým množstvím posklizňových zbytků, jako je například kukuřice na zrno.
Účinnou kombinací pracovních orgánů se jedním přejezdem docílí nařezání a mělkého promíchání posklizňových zbytků s půdou s následným hloubkovým prokypřením, promícháním a narušením utužených vrstev půdy až do hloubky 45 centimetrů.

Kombinovaný kypřič TERRALAND DO
deep soil cultivation using combined machines

Hloubkové zpracování půdy pomocí dlátových pluhů

Hloubkové kypření až do maximální hloubky 65 centimetrů se stalo revolučním způsobem zpracování půdy v porovnání s klasickou orbou. Zpracování půdy pomocí dlátových pluhů totiž umožnuje půdu zpracovávat do větší hloubky a zejména dosahovat větších výkonů s nižší potřebou tahové síly, díky čemuž je dosaženo nižší spotřeby paliva. Použitím dlátového pluhu lze podstatně zkrátit potřebný čas na přípravu půdy před založením následné plodiny, protože půda zpracována dlátovým pluhem je bez nerovností, skýv a kvalitně nakypřena.
Kypřením pomocí dlátového pluhu se dosáhne ideálně kypré půdní struktury s dostatkem pórů pro pohyb vody, vzduchu a živin. Dlátové pluhy TERRALAND pomáhají zvyšovat absorpci dešťové vody a eliminují vznik takzvaných „jezer a kaluží“ na utužených místech polí. Speciálně navržený tvar dlát příznivě působí i na nevynášení neúrodných vrstev půdy do svrchní části.

Dlátové pluhy TERRALAND
Hloubkové zpracování půdy pomocí dlátových pluhů

Předseťové zpracování půdy

Příprava půdy je důležitou pracovní operací pro vytvoření uniformního a rovnoměrného seťového lůžka před následným zakládáním porostů. Každá plodina i pozemek si na základě klimatických podmínek nebo zvoleném termínu přípravy vyžaduje rozdílnou přípravu půdy. Cílem předseťové přípravy půdy je vytvoření ideální struktury půdy na pozemku s vytvořením tvrdšího dna a kypré svrchní vrstvy půdy, srovnání půdního reliéfu po předešlých pracovních operacích, otevření, proteplení a provzdušnění půdního profilu pro rovnoměrné vzcházení rostlin.

Předseťová příprava půdy je nezbytnou pracovní operací zejména v systémech s konvenčním zpracováním půdy pomocí pluhu, kde se pro tuto práci využívají předseťové kompaktory SWIFTER, univerzální kypřiče VERSATILL nebo i univerzální diskové podmítače SWIFTERDISC a prutové brány STRIEGEL – PRO.

Jarní předseťová příprava

V důsledku nevhodného zacházení s půdou (poškození struktury půdy) a její vláhou mohou na jaře vzniknout škody, které se významně podepíší pod konečný výsledek sklizně. Příliš brzký vstup do půdy způsobuje její mazlavost, naopak pozdní termín přípravy znamená snížení zásob vody pro jařiny. Proto je na jaře nutné volit co nejméně přejezdů a vhodnou vyzrálost půdy pro přípravu.

Jarní předseťová příprava

Letní předseťová příprava

Podobné komplikace jako v jarní přípravě nastávají i v létě, kdy je často zapotřebí v ještě probíhající sklizni připravit půdu tak, aby bylo možné začít sít a to zpravidla řepku ozimou a následující další plodiny. V létě mráz a sníh nepomůže zpracovat půdu do vhodné rozpadající se struktury jako tomu je v zimě před jarní přípravou. Proto je vhodné volit nářadí s agresivním úhlem slupic pro zpracování a promíchání půdy.

Letní předseťová příprava

Příprava půdy pomocí kompaktoru

Nejčastěji používanými stroji pro předseťovou přípravu půdy po orbě jsou kromě klasických bran a smyků kompaktory. Předseťové kompaktory SWIFTER dokáží účinnou kombinací až osmi pracovních operací vytvořit během jednoho přejezdu kvalitní seťové lůžko pro založení porostu. Zejména během jarní přípravy je totiž důležité, aby na pozemku probíhalo co nejméně přejezdů z důvodu zachování zimní vláhy v půdě a eliminaci jejího vypařování.
Sloučením několika pracovních operací do jednoho přejezdu nejenom kvalitně připravíte seťové lůžko, ale dosáhne se i nižších nákladů na přípravu půdy. Páskový smyk nebo smyková lišta kvalitně strhnou hrubou brázdu a urovnají povrch, radličková nebo gamma hrotová sekce vytváří kyprou strukturu půdy a účinná kombinace válečků zajištuje dokonalou strukturu půdy s finálním utužením povrchu, který je tak chráněn před výparem.
„Dlouholetým vývojem a testováním jsme se stali v této skupině strojů nejvýznamnějším světovým dodavatelem techniky od pracovního záběru 3 metry až do záběru 18 metrů.“

Předseťové kompaktory SWIFTER
Příprava půdy pomocí kompaktoru

Příprava půdy pomocí univerzálního kypřiče

Zejména na pozemcích s větším množstvím posklizňových zbytků nebo při přípravě vlhké půdy se osvědčily univerzální kypřiče VERSATILL VO_PROFI. V porovnání s kompaktory mají tyto kypřiče vyšší průchodnost a v kombinaci s úzkými dláty snadno zpracují půdu i do větší hloubky až 15 centimetrů.

Univerzální kypřič VERSATILL VO_PROFI
Příprava půdy pomocí univerzálního kypřiče

Předseťové zpracování s využitím rotačních bran

Rotační brány, které využívají aktivní pracovní orgány – rotory s hroty, dříve představovaly velice oblíbený nástroj pro zpracování půdy. Postupně s nástupem a rozvojem bezorebných technologií jejich obliba klesala. I tak se toto pracovní nářadí stále používá na mnoha významných světových trzích – jako je Francie, Itálie, Polsko nebo Velká Británie.

Rotační brány se hodí hlavně do těžkých, tvrdých a suchých půd. Jejich výhodou jsou aktivní pracovní orgány, které intenzivně mísí a drobí půdu do hloubky až 20 centimetrů. Zajistí tak rovnoměrné zpracování seťového lůžka v nastavené pracovní hloubce. Půdu navíc provzdušní. Díky tomu vykazuje dostatečně velkou pórovitost jednotlivých půdních částic.

Rotační brány
KATOR KN

Příprava půdy pomocí prutových bran

Ideálním řešením pro brzkou jarní přípravu lehčích typů půd nebo otevření, proteplení a provzdušnění těžších typů půd a urychlení jejich prosychání jsou prutové brány STRIEGEL – PRO. V kombinaci s páskovým smyk brány srovnají svrchní vrstvu půdy a hrubé nerovnosti. Prutová sekce provzdušní a proteplí vrstvy půdy. Poslední dvě řady prutové sekce lze nastavit pod jiným pracovním úhlem čímž se docílí výborného rovnacího efektu.

Prutové brány BEDNAR
SOIL CULTIVATION USING A STRAW HARROW

Příprava půdy pomocí diskového podmítače

I když příprava půdy nepatří mezi primární využití diskového podmítače v průběhu roku, diskový podmítač SWIFTERDISC je možné využít i pro tuto pracovní operaci. Krátká koncepce stroje společně s nízkou hmotností je nenáročná na tahovou sílu, proto je vhodné podmítač využít pro prvotní srovnání hrubé brázdy.
V kombinaci s páskovým smykem před první řadou disků tak SWIFTERDISC vytváří rovnoměrný povrch půdy. Následující dvě řady talířů díky své vysoké obvodové rychlosti mají výborný drobící efekt. Zadní pěchy pak mají dodatečný drobící efekt a zabraňují rychlému vypařování půdní vláhy uzavřením půdního profilu.
„TVRDÁ POSTÝLKA, MĚKKÁ PEŘINKA“

Diskový podmítač SWIFTERDISC XO_F
Příprava půdy pomocí diskového podmítače

Válce a pěchy

Rubberpacker pěch

Rubberpacker pěch je tvořen segmenty z tvrdé pryže. Tento typ pěchu nabízí využití ve všech půdních podmínkách. Rubberpacker pěch se vyznačuje velmi kvalitním celoplošným utužením půdy. Pěch není vhodné používat za extrémně vlhkých podmínek.

Řezy půdy_RubberpackerŘezy půdy_Rubberpacker

Trubkový pěch

Trubkový pěch je tvořen masivními ocelovými pruty. Trubkový pěch je vhodný pro lehčí typy půd. Za předpokladu dosažení vysoké obvodové rychlosti nabízí trubkový pěch dobrý drobící efekt. Nedoporučujeme pěch využívat v podmínkách s velkým množstvím kamení.

Řezy půdy_Trubkový pěchŘezy půdy_Trubkový pěch

Spring pěch

Spring pěch je tvořen hladkými obručemi. Jedná se o lehký typ pěchu, který je vhodný pro využití na převážně lehčích až středně těžkých půdách. Spring pěch vytváří kyprý povrch se zpětným utužením v místě jednotlivých obručí.

Řezy půdy_Spring pěchŘezy půdy_Spring pěch

Segmentový pěch

Segmentový pěch je uzavřený pěch se speciálně profilovanými segmenty. Jednotlivé segmenty nabízí výborný drobící efekt. Segmentový pěch je možné kvalitně využívat na těžkých, špatně zpracovatelných a kamenitých půdách.

Řezy půdy_Segmentový pěchŘezy půdy_Segmentový pěch

Dvouválcový pěch

Dvouválcový pěch je tvořen lištovým a trubkovým pěchem o rozdílném průměru. Tento typ pěchu je vhodný pro zpracování lehkých a středně těžkých půd, zejména v sušších podmínkách. Vysoká obvodová rychlost pěchů nabízí skvělý drobící efekt.

Řezy půdy_Dvouválcový pěchŘezy půdy_Dvouválcový pěch

U-RING pěch

Pěch U-RING je tvořen jednotlivými segmenty ve tvaru písmene “U“. Pěch vyniká kvalitním drobícím efektem se zpětným utužením půdy v linii jednotlivých segmentů. Pěch je možné využívat ve všech půdních podmínkách včetně kamenitých půd. Pěch vytváří zvrásněný povrch, který se vyznačuje lepším vsakováním vody do půdy.

Řezy půdy_U-Ring pěchŘezy půdy_U-Ring pěch

V-RING pěch

Pěch V-RING je tvořen jednotlivými segmenty ve tvaru obráceného písmene „V“. Ostrá řezací hrana jednotlivých segmentů dosahuje výborného drobícího efektu a zpětného utužení v dané linii. Pěch je vhodný do všech typů půd, vyznačuje se výbornou průchodností i v podmínkách s velkým počtem posklizňových zbytků. Nedoporučujeme pěch využívat v podmínkách s velkým množstvím kamení. Pěch vytváří zvrásněný povrch, který se vyznačuje lepším vsakováním vody do půdy.

Řezy půdy_V-Ring pěchŘezy půdy_V-Ring pěch

Cutpack pěch

Cutpack pěch je uzavřený pěch s ostrými řezacími segmenty. Ostrá řezná hrana jednotlivých segmentů dosahuje intenzivního drobícího efektu. Pěch Cutpack půdu velmi kvalitně utužuje. Cutpak pěch je vhodný pro využití v těžkých a kamenitých půdách, včetně půd s velkým množstvím posklizňových zbytků. Pěch vytváří zvrásněný povrch, který se vyznačuje lepším vsakováním vody do půdy.

Řezy půdy_Cutpack pěchŘezy půdy_Cutpack pěch

Presspack pěch

Presspack pěch je dvouřadý pěch složený ze speciálně profilovaných ocelových segmentů. Presspack pěch se hodí pro kvalitní rozdrobení těžkých a špatně zpracovatelných půd. Charakteristickou vlastností tohoto pěchu je vysoká průchodnost.

Řezy půdy_Presspack pěchŘezy půdy_Presspack pěch
ZPRACOVÁNÍ PŮDY_závěrečná

Vyberte si stroj dle vašich požadavků

Účel zpracování půdy
Požadovaná hloubka zpracování půdy
Požadovaný pracovní záběr
Výkon tažného prostředku

Stroje dle vašich kritérií

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area