TERRALAND TN_PROFI dlátový pluh

TERRALAND-TN-Profi_mobile_1
 • Intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 65 cm.

 • 2 řady Cutter disků pro perfektní dokončení práce.

 • Konstrukce z vysokopevnostní oceli Alform.

 • Quick-Change systém – snadná výměna oboustranných dlát.

 • Extrémně vysoká průchodnost stroje. Výška rámu 79/89 cm.

 • 3× lomený úhel pracovních těles umožňuje snadný vstup do půdy.

TERRALAND TN_PROFI je klasický dlátový pluh Terraland TN doplněný o 2 řady Cutter disků se samočištěním, které perfektně dokončí práci předešlých radlic s křídly a tandemových hrotových válců.

Díky Cutter diskům dosáhnete v mnoha případech dokonalé struktury půdy pro setí již po prvním zpracování půdy.

Cutter disky se skládají hydraulickým ramenem na stroj, čímž je dosaženo kompaktních přepravních rozměrů.

TYP STROJEnesený dlátový pluh
PRACOVNÍ ORGÁNY2 řady radlic s křídly,
zadní hrotové tandemové válce,
2 řady Cutter disků
JIŠTĚNÍtažným šroubem (TN_Profi) / hydraulicky (TN_H Profi)
VYUŽITÍhluboké intenzivní kypření s promícháním rostlinných zbytků (alternativa orby s výraznou úsporou) s kvalitním urovnáním a nadrobením povrchu, narušení utužených půdních vrstev (lepší absorpce vody, okysličení půdy), celkové ozdravení půdního profilu
PRACOVNÍ OPERACEintenzivní nakypření půdních vrstev, narušení plužní pánve, hrubé rozdrobení hrud na povrchu, utužení, jemné nadrcení hrud a kvalitní urovnání
Vhodná kombinace pracovních orgánů dovoluje perfektní zpracování i obtížných půd při nízké potřebě koňských sil.

Vhodná kombinace pracovních orgánů dovoluje perfektní zpracování i obtížných půd při nízké potřebě koňských sil.

Radlice jsou navrženy tak, že snadno vnikají do půdy a vyvolávají mísící efekt, čímž dojde k zapravení rostlinných zbytků. Hroudy na povrchu kvalitně rozdrobí kombinace zadních válců.

Radlice jsou navrženy tak, že snadno vnikají do půdy a vyvolávají mísící efekt, čímž dojde k zapravení rostlinných zbytků. Hroudy na povrchu kvalitně rozdrobí kombinace zadních válců.

Dokonalou finalizaci práce zajistí 2 řady Cutter disků se samočistícím efektem, které kvalitně nadrtí hroudy na povrchu a povrch urovnají.

Dokonalou finalizaci práce zajistí 2 řady Cutter disků se samočistícím efektem, které kvalitně nadrtí hroudy na povrchu a povrch urovnají.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Hlubší kypření, než-li tomu je u standardních hloubkových kypřičů umožňující max. hloubku do 35 cm, tím více vláhy u kořenů.

 • Více vzduchu v půdě potřebného k vytvoření lepšího půdního klima.

 • Nevynášení spodních vrstev půdy do vyšších půdních profilů, k míchání dochází až ve svrchní části půdní vrstvy.

 • Zakrytí rostlinných zbytků po předcházející sklizni.

 • Snadné zapravení statkových hnojiv a digestátu z bioplynových stanic během jediného přejezdu.

 • Zvýšení absorpce dešťové vody, eliminace louží a dlouhodobě mokrých ploch.

 • Srovnání povrchu půdy po předešlých pracovních operací, popř. kolejích po těžké mechanizaci.

TERRALAND TN_PROFI

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní hloubkové zpracování během jediného přejezdu – Jeden přejezd Terralandem znamená rychlé prokypření půdy a to až pod tzv. plužní pánev. Zároveň zaklopení téměř všech rostlinných zbytků, statkových hnojiv nebo digestátu apod.

 • Více vody a vzduchu – Zpracováním půdy Terralandem dostanete do půdy vzduch a porušíte nepropustné vrstvy, které umožní větší průchodnost kořenovému systému.

 • Zkrácení potřebného časového fondu – Použitím Terralandu lze podstatně zkrátit potřebný časový fond ve srovnání s tradiční technologií využívající orbu (pluh). Terraland je schopen připravit půdu tak, že se minimalizují další potřebné operace spojené s přípravou půdy. Půda zůstává bez skýv a nakypřená.

 • Hlubší zpracování půdy a zároveň nízká spotřeba PHM – Díky geometrii 3 úhlů slupic je možné snadno zpracovávat hlubší půdní vrstvy za přijatelné náklady na PHM.

 • Finalizace práce – Pro maximální finalizaci operace je vhodný Terraland TN_PROFI s cutter disky nebo Terraland TN_RT s pěchem Roadpacker/Tyrepacker.

 • Náklady spojené s opotřebitelnými náhradními díly jsou znatelně nižší než u tradičních pluhů.

Ing. František Kvasnička

„Před pořízením jsme měli možnost stroj vyzkoušet v těžkých podmínkách po skládce cukrovky. Z naší výměry je 500 ha težkých nivních půd, při sklizni cukrovky často dochází k devastaci ornice nejenom na souvratích, ale i na celém honu. Touto metodou je možno problémové pozemky zpracovat v jedné operaci za nižších nákladů než klasickými metodami. „

Ing. František Kvasnička | místopředseda družstva
ZD Klenovice na Hané | družstvo okres Prostějov
2900 ha | Terraland TN 3000 D7R PROFI

VYUŽITÍ STROJE TERRALAND

 • Hluboké kypření s narušením plužní pánve a vytvořením kvalitních půdních podmínek pro následující plodiny, současně oživení půdního klima (více vzduchu, více vody).

 • Zapravení statkových hnojiv během jednoho přejezdu stroje. Lze zapravovat statková hnojiva aplikovaná i ve větší hektarové dávce.

 • Zapravení velkého množství rostlinných zbytků jediným přejezdem, jako např. po kukuřici na zrno, řepce ozimé atd.

 • Zapravení digestátu vytvářející se v bioplynových stanicích.

 • Práci i ve velmi mokrých podmínkách, např. pozdě na podzim nebo v zimě. Terraland je velmi průchodný stroj.

 • A mnoho dalších využití…

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ PŠENICE TERRALAND TN_RT

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ PŠENICE

STROJ:TERRALAND TN_RT
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ:40 CM
POČET PŘEJEZDŮ:1
PRACOVNÍ RYCHLOST:12–10 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA:16–18 L/HA

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ OZIMÉHO JEČMENE

STROJ:TERRALAND TN_PROFI
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ:40 CM
POČET PŘEJEZDŮ:1
PRACOVNÍ RYCHLOST:12–10 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA:18–20 L/HA
ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ OZIMÉHO JEČMENE TERRALAND TN_PROFI

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ KUKUŘICE NA ZRNO

STROJ:TERRALAND TN
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ:45 CM
POČET PŘEJEZDŮ:1
PRACOVNÍ RYCHLOST:7–9 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA:23–25 L/HA
TERRALAND TN_PROFI

3 úhly pro snadnou práci

Proč je práce tak intenzivní a účinná
Stroj narušuje plužní pánev, špičky dlát se dostávají pod tuto utuženou vrstvu. Půda horních půdních profilů je intenzivně mísena s rostlinnými zbytky a dokonale zaklápěna. Výsledný efekt je dokonalý díky radlici, která je lomena pod třemi úhly.

 • Hluboké kypření s narušením plužní pánve a vytvořením kvalitních půdních podmínek pro následující plodiny, současně oživení půdního klima (více vzduchu, více vody).

 • Druhý úhel vyvolává intenzivní míchací efekt, rostlinné zbytky se mísí s půdou. Vytváří se tak homogenní organický materiál.

 • Třetí úhel nutí zpracovanou promíchanou organickou hmotu k finálnímu zaklopení.

3 ÚHLY PRO SNADNOU PRÁCI
3 ÚHLY PRO SNADNOU PRÁCI
ŘEPKA OLEJNÁ

ŘEPKA OLEJNÁ

fáze růstu – „Prodlužovací růst“

VODA A VZDUCH

Vertikální efekt pohybu H2O – řešení podmáčených pozemků, přístup vody ke kořenům

Za posledních deset let výrazně vzrostl výkon zemědělských strojů, s výkonem strojů vzrostla i váha používané mechanizace. Kila, mnohdy i tuny navíc zapříčinily značné utužení zemědělské půdy. Důkazem jsou stále více dlouhodobě podmáčené pozemky a to i v případech, kdy úhrn srážek je průměrný. Druhým značným vlivem zapříčiňující blokaci pohybu vody je dlouhodobé zpracování půdy ve stejné pracovní hloubce, např. orbou. Dešťová voda nemůže do půdy a spodní vody nemohou ke kořenům plodin. Půda je zablokována. Řešením je použití dlátového pluhu Terraland, který naruší zhutněnou půdní vrstvu, čímž podpoří absorpci dešťové vody (zabrání podmáčení) a umožní snadný přístup spodní vody ke kořenům plodin.

POZOR: V případě zpracování půdy v letních měsících Terralandem, např. před setím řepky ozimé, je nutné půdu zavřít použitím těžkého pěchu Roadpacker/Tyrepacker (model Terraland TN_RT). Půda je prokypřená, ovzdušněná – vrchní vrstva je uzavřena váhou pěchu, nedochází tak k vysychání svrchní vrstvy, která potřebuje startovací vláhu pro osivo.

Vzduch v půdě rozhoduje o výnosu

Dostatek okysličeného vzduchu v půdě je vedle bezproblémového přístupu spodní vody ke kořenům předpokladem k vysokému výnosu. Vzduch v půdě tvoří plynnou fázi půdy významnou pro biologické a chemické pochody probíhající v půdě a je jednou z nezbytných podmínek života rostlin. Vzduch vyplňuje póry bez vody. V půdním vzduchu je v průměru více CO2 (o 0,2 až 0,7 %), obsah kyslíku je v půdě o 20 % nižší oproti ovzduší. Dlátový pluh Terraland obohatí (okysličí) půdu během jediného přejezdu a to i v hlubších vrstvách. V provzdušněné půdě rostlina reaguje mnohem efektivněji a rychleji.

Kukuřice – fáze růstu „6. list“
ŘEPKA OLEJNÁ

PRACOVNÍ ČÁSTI

 • Náklady spojené s polními operacemi, tj. náklady spojené s další přípravou pozemků. Tradičními pluhy vytvářejí skývy, jejichž zpracování mnohdy vyžaduje i několik polních operací pro vytvoření podmínek k setí.

 • Náklady spojené s nutným časový fondem, tj. méně operací = méně potřebného času. Čas je v zemědělství velmi cenná veličina. Navíc Terraland je jednoduchý stroj na ovládání. Práci s dlátový pluhem zvládnou všichni. Tradiční pluh vyžaduje zkušenosti.

 • Náklady na opotřebitelné náhradní díly ve srovnání s tradičními pluhy jsou u dlátového pluhu Terraland výrazně nižší. Pracujete hlouběji, rychleji, bez skýv, s nižšími provozními náklady.

POROVNÁVANÉ ČINITELETERRALANDPLUH
NEJČASTĚJŠÍ PRACOVNÍ HLOUBKA30–45 CM, VÍCE VODY A VZDUCHU15–25 CM, VYTVÁŘENÍ NEPROPUSTNÉ VRSTVY
NEJČASTĚJŠÍ PRACOVNÍ RYCHLOST8–12 KM/H6–8 KM/H
NEJČASTĚJŠÍ PRACOVNÍ ZÁBĚR3 M3 M (7RADLIČNÝ PLUH)
NÁKLADY NA NÁSLEDNÉ POLNÍ PRÁCENIŽŠÍ – ŽÁDNÉ SKÝVYSKÝVY
NÁKLADY NA OPOTŘEBITELNÉ DÍLYNIŽŠÍ – POUZE DLÁTADLÁTO, OSTŘÍ, PLAZ, VÝMĚNNÝ DÍL, ODHRNOVAČKA
INVESTIČNÍ NÁKLADYNIŽŠÍ PRO STEJNÝ PRACOVNÍ ZÁBĚRVYŠŠÍ
SPOTŘEBA PHMNIŽŠÍ PŘI VĚTŠÍ PRACOVNÍ HLOUBCEVYŠŠÍ
TERRALAND
TERRALAND
TERRALAND
TERRALAND

Série TERRALAND TN_PROFI

Terraland TN_PROFI a může se sít
Terraland TN_PROFI je dlátový pluh Terraland TN doplněný o 2 řady cutter disků se samočištěním. Terraland TN_PROFI, vybavený dvěmi řadami kypřících radlic, tandemový hrotovými válci a cutter diskovou „krájecí“ sekcí, je stroj, který během jediného přejezdu vytvoří podmínky pro secí stroj. Cutter disková sekce finalizuje pracovní operaci a má následující úkoly:

 • Nařezat na jemno hroudy, čímž se vytvoří půdní struktura, která umožňuje přímo za Terralandem TN_PROFI použít secí stroj pro výsev.

 • Zaklopit a schovat rostlinné zbytky do půdy tak, aby pozemek zůstal co možná nejvíce bez rostlinných zbytků a proces tlení rostlinného materiálu mohl proběhnout co nejrychleji.

 • Srovnat půdu za strojem tak, aby byla vytvořena dokonalá rovina pro setí bez rýh a jiných nedostatků.

CUTTER DISKY

CUTTER DISKY

Cutter disková sekce (baterie) je tvořena 2 řadami vějířových disků o průměru 520×5 mm. Disky řežou, zaklápí rostlinný materiál a rovnají povrch pro secí stroje. Cutter disky jsou vloženy do sebe. Je tak zajištěn efekt samočištění disků pro případ velmi vlhkých podmínek.

TRANSPORT CUTTER DISKŮ

TRANSPORT CUTTER DISKŮ

Cutterdisková sekce se skládá hydraulicky nad stroj. Tato pozice umožňuje pracovat i bez zadní cutter sekce, např. v podmínkách s větším počtem rostlinných zbytků.

TERRALAND TNTN 3000 PROFI D7RTN 3000 H PROFI D7RTN 4000 H PROFI D7RTN 4000 PROFI D9RTN 4000 H PROFI D9R
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm33444
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm33444
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm3 3.1 3.13 3.1
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm 15 – 65 15 – 65 15 – 65 15 – 65 15 – 65
POČET RADLICks77799
ROZTEČ RADLICcm 40 40 56.5 42.5 42.5
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 230 – 290 230 – 290 230 – 290 290 – 360 290 – 360
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 3400 – 3600 4150 – 4500 4350 – 4700 4150 – 4350 4700 – 5050

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

TERRALAND TN_PROFI

PĚCHY A VÁLCE

Cutterpack pěch

CUTTERPACK PĚCH

ZÁVĚS

Tříbodový závěs

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec

HYDRAULICKY STAVITELNÝ ZADNÍ UTUŽOVACÍ DVOUVÁLEC

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
• váha: 202 kg/m

VOLITELNÉ

Dláta 40 mm LONG LIFE

DLÁTA 40 MM LONG LIFE

Dláta 40 mm
• LONG LIFE (karbid)

Dláta 70 mm LONG LIFE

DLÁTA 70 MM LONG LIFE

Dláta 70 mm
• LONG LIFE (karbid)

Sada přihnojování

SADA PŘIHNOJOVÁNÍ

Dělící hlavy a rozvody

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec Stone

HYDRAULICKY STAVITELNÝ ZADNÍ UTUŽOVACÍ DVOUVÁLEC

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
• váha: 202 kg/m

„Od roku 1996 sme prešli na minimalizačné spracovanie pôdy a preto bolo potrebné zaradiť do tohto postupu aj hĺbkové kyprenie. Svojou konštrukciou nás oslovil Terraland. V miestach, kde nám penetrometer indikuje vyššie utuženie pôdy, je ihneď do postupu spracovania zaradený Terraland. Najčastejšie použitie je pod repku, jačmeň, kukuricu a hrach. Terraland používame už tretiu sezónu, posledný krát sme ho využili na cca 1 200 ha. Nastavujeme zahĺbenie od 30 cm do 40 cm, podľa potreby. V roku 2010, 2011 sme zistili, že tam, kde bol použitý Terraland, nám stúpla sezónna úroda na kukurici a pšenici o 15 %.“

PPD Prašice | okres Topoľčany (Slovensko)
4 100 ha | Terraland TN 3000 D7R

GALERIE / MEDIA

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika