Menu
×
Co hledáte?
#
 

Meziřádková kultivace

Plečkování bylo před nástupem herbicidů neopomenutelnou pracovní operací při mechanické likvidaci plevelů v porostech kukuřice nebo cukrové řepy. S nástupem používání chemických přípravků postupně docházelo ke snížení využívání této pracovní operace. V současnosti se s plečkováním je možné setkat stále častěji, a to zejména i z pohledu na legislativu a změnu využívání chemických přípravků.

Plečkování opět trendem

Meziřádková kultivace je nejvíce využívána v porostech kukuřice, slunečnice nebo cukrové řepy, trendem se však stává i plečkování porostů řepky olejky a sóje. V brzké budoucnosti bude plečkování jako cesta mechanické likvidace plevelů doménou i v porostech obilovin, které budou pěstovány na širší meziřádkovou vzdálenost nebo dvouřádcích v systémech využívajících pásového zpracování půdy.

Meziřádkové kypřiče ROW-MASTER
Plečkování opět trendem

Jaké výhody přináší plečkování?

Plečkování zlepšuje půdní fyzikální vlastnosti, příjem živin rostlinami a kondici porostu. V porostech kukuřice má značný vliv na nárust nadzemní biomasy. Meziřádkové kypření má odplevelovací účinek, což má za následek snížení potřeby využívání herbicidů, které jdou ruku v ruce s trendy ekologického zemědělství.

Jaké výhody přináší plečkování?

Meziřádkovým kypřením proti plevelné řepě

Odstranění plevelné řepy v porostech cukrové řepy nelze provést jinak než mechanickou likvidací pomocí plečky. Meziřádkové kypření má taktéž i půdoochranný efekt. Nakypřená vrstva půdy v meziřádku zabraňuje rychlému odtoku povrchové vody a snižuje riziko vodní a větrné eroze. Během plečkování lze cíleně aplikovat kapalné nebo pevné hnojivo, a tak opět zlepšit celkový stav porostu.

„MECHANICKÁ LIKVIDACE PLEVELŮ JE JEDNOU Z MOŽNOSTÍ, JAK UŠETŘIT NEMALÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ZA CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY.“

Meziřádkovým kypřením proti plevelné řepě

Půdoochranné zpracování půdy

Snahou zemědělců bylo vždy při zpracování půdy vytvoření co nejlepších podmínek pro kvalitní založení a vyvážený růst rostlin. Mnohdy se tak můžeme setkat v praxi s kvalitně zpracovanou půdou s jemnou strukturou svrchní části půdy s minimem hrud a větších půdních částic. Stále u některých zemědělců převažuje tvrzení, že do jiné než takto zpracované a připravené půdy téměř „na prach“ se nedá porost založit.
Opak je však pravdou a s postupnou změnou agrotechniky a osevních postupů, legislativy v oblasti nakládání s přípravky na chemickou ochranu rostlin a tlakem na snižování rizika eroze půdy se ukázalo, že budoucím trendem bude takzvané půdoochranné neboli redukované zpracování půdy.

Pásové zpracování půdy (strip – till)

Pásové zpracování půdy nazývané taktéž jako strip – till technologie je založeno na přípravě úzkých pásů, do kterých je následně založen porost širokořádkových plodin. Nejčastěji se totiž tato technologie v současné době využívá pro přípravu půdy před setím kukuřice, slunečnice, cukrové řepy, řepky olejky nebo sóje. Je však velmi blízkou budoucností, kdy se začne tato technologie uplatňovat i při přípravě půdy před setím obilovin do dvouřádků nebo širokořádků.
Pásy se většinou zpracovávají na meziřádkovou vzdálenost 45/50 nebo 75/80 centimetrů, a to v podzimním období. Pro pásové zpracování půdy je možné využít řádkové kypřiče STRIP-MASTER EN s maximální pracovní hloubkou 35 cm nebo hloubkové řádkové kypřiče TERRASTRIP ZN s pracovní hloubkou až 55 centimetrů pro podzimní zpracování půdy.

Řádkové kypřiče
StripMaster-EN6000_830x470

Jaké jsou přínosy technologie strip-till?

Přínosy pásového zpracování půdy spočívají v rychlejším prohřátí zpracovaných pásů sluncem, provzdušnění půdy, snížení eroze, lepším vsakováním vody do půdy ve srovnání s přímým setím a úsporou nákladů v podobě cílené aplikace zásobního hnojiva do zpracovaných pásů.
Pozitivní vliv na stav půdy má meziřadí, které vzniká mezi jednotlivými zpracovanými pásy. Nezpracované meziřadí totiž uchovává půdní vláhu a zabraňuje jejímu rychlému výparu, tento efekt je ještě vyšší v případě, jsou-li meziřádky pokryty vrstvou posklizňových zbytků nebo je-li porost zakládán do meziplodiny. Nezpracované pásy navíc fungují i jako bariéra proti rychlému rozvoji plevelných rostlin, protože vytváří konkurenční prostředí.

Jaké jsou přínosy technologie strip-till?

HLOUBKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY BEZ AKTIVNÍHO MÍCHÁNÍ

Metoda TERRASTRIP je agro-technická metoda vyvinutá společností BEDNAR. Púda se zpracovává hlouběji než u standardní metody strip-till. Metoda TERRASTRIP ve srovnání s metodu strip-till vykazuje výrazně lepší výsledky zejména u kukuřice. Pásy jsou podryty na větší hloubky až na 55 cm. Kukuřice má tak stále velmi silný přísun spodní vláhy a to zejména v suchých oblastech. Velmi dobře se metoda TERRASTRIP osvědčila i u pěstování cukrové řepy.

BEDNAR TERRASTRIP
HLOUBKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY BEZ AKTIVNÍHO MÍCHÁNÍ
Meziřádková, řádková kultivace

Vyberte si stroj dle vašich požadavků

Požadovaná pracovní operace
Požadovaná hloubka zpracování půdy
Požadovaný pracovní záběr
Výkon tažného prostředku

Stroje dle vašich kritérií

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area