SWIFTER SO_F předseťový kompaktor

SWIFTER SO_F
 • Hydraulické nastavování pracovní hloubky přímo z traktoru.

 • Dokonalá příprava pro setí během jediného přejezdu.

 • Sdružování až 7 pracovních operací do jediné.

 • Snadná výměna vnitřního rámu s různými typy pracovních sekcí.

 • Crosskill válec pro lepší drobení.

 • Vysoká pracovní rychlost zvyšuje kvalitu práce.

 • Nízké pořizovací náklady.

SWIFTER SO_F je předseťový kompaktor vycházející z tradiční verze SO. Jde o zjednodušené a odlehčené provedení, kterým sjednotíte do jediného přejezdu všechny pracovní operace (až 7) potřebné pro přípravu perfektního seťového lůžka i v hrubé brázdě.

Stroj využijete jak v konvenčním způsobu hospodaření, tak v minimalizačních systémech.

Konstrukce Vám umožňuje snadnou výměnu vnitřních pracovních sekcí.

TYP STROJEpolonesený předseťový kompaktor
PRACOVNÍ ORGÁNY

přední smyk
lištový válec
2 řady šípových radliček 270×8 mm (4 řady gamma-hrotů, 4 řady SB-radliček)
smyková lišta
zadní drobící válec (jednořadý lištový, dvouřadý lištový, dvouřadý crosskill, crosskill do kamení)
JIŠTĚNÍradličky slupicí z pružinové oceli, gamma-hroty pružnou slupicí, SB-sekce přužnou slupicí
UTILISATIONrychlá, nízkonákladová příprava půdy před setím, vytvoření uniformního seťového lůžka
PRACOVNÍ OPERACEsrovnání povrchu, drcení, celoplošné podříznutí a promíchání vrchní vrstvy půdy (nebo kvalitní nakypření a proteplení), nadrobení, zpětné utužení a urovnání

Připravíte perfektní seťové lůžko jediným rychlým přejezdem i v hrubé brázdě.

Připravíte perfektní seťové lůžko jediným rychlým přejezdem i v hrubé brázdě.

Работната дълбочина може да се наглася хидравлично от кабината на трактора.

Pracovní hloubku lze hydraulicky nastavovat přímo z kabiny traktoru.

La rotura de terrones y reconsolidación final es realizada por lo rodillos Crosskill, la barra niveladora o rodillo de terminación.

Rozdrobení hrudek a finální utužení zajišťují crosskill válce, koncový smyk nebo Finish váleček.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Sdružení několika pracovních operací do jedné přináší nižší náklady na přípravu půdy.

 • Tři smykové lišty znamenají absolutně rovný pozemek bez kompromisů.

 • Vytvoření přesného a identického seťového lůžka pro všechny rostliny (přesné dodržení pracovní hloubky v celém záběru stroje).

 • Dokonalé rozdrobení hrud díky technickému řešení crosskill válců a finish válečku. Agresivita drcení se zvyšuje se zvýšením obvodových rychlostí válců.

 • Využití stroje v systémech konvenčního hospodaření (po orbě) i v systémech minimalizačních.

 • Díky technickému řešení stroje je možné pracovat ve vysokých rychlostech – snazší dodržení požadovaných agrotechnických lhůt.

SWIFTER SO_F

VÝMĚNNÉ PRACOVNÍ SEKCE

RADLIČKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

RADLIČKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překrytím zaručují podříznutí půdního profi lu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím je vytvořena nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Využití — letní a podzimní příprava, když je nutné půdu nakypřit, podříznout a promíchat po předešlé sklizni.

GAMMA-HROTOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Čtyři řady gamma-hrotů pod negativním úhlem provzdušní a proteplí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž je zachována zimní vláha. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech (až 15 km/h). To znamená úsporu času, který na jařepotřebujete.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě.

GAMMA-HROTOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

SB-SEKCE S JARNÍMI RADLIČKAMI

Jarní radličky umístěné ve 4 řadách na S-slupicích zaručují kvalitní zpracování půdy na jaře. Úhel radličky nevyvolává vertikální míchá půdy, čímž zachovává jarní vláhu, která je důležitá pro kvalitu a rychlost klíčení rostlin. Navíc je snížen i požadavek na tažný prostředek. S-slupice můžete osadit překryvnými radličkami 150×4 mm.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě. Vhodné zejména pro cukrovou řepu.

ÚSPORA JE NEVYHNUTELNÁ DÍKY

 • Sloučení až 8 operací do jednoho přejezdu = jeden přejezd místo několika.

 • Vysokým pracovním rychlostem = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt.

 • Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, podpora zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.

 • Perfektně připravenému seťovému lůžku = kvalitnější a rychlejší práce secího stroje, předpoklad pro kvalitní vzcházení plodin.

Ing. Hynek Valík

„Výběr tohoto stroje byl díky možnosti široké nabídky variabilní výbavy stroje. Hlavním důvodem byla možnost vybavit stroj předním páskovým hydraulicky ovládaným smykem, SB sekcí a Crosskillem o průměru 440mm.“

Ing. Hynek Valík | vedoucí střediska.
AGROPROGRES Kateřinky s.r.o. se sídlem v Arnoštově u Opavy
700 ha (cca 180 ha cukrové řepy) | Swifter SO 8000F

SWIFTER SO_F

SWIFTER VYUŽIJETE PRO PŘÍPRAVU SEŤOVÉHO LŮŽKA V

Konvenčních systémech hospodaření s orbou – rostlinné zbytky jsou orbou zapraveny do větších hloubek a zimou „zpracované“ skývy se velmi snadno zpracují jediným přejezdem. V těžších podmínkách se doporučují přejezdy dva, po kterých se stane z pole doslova „zahrádka“.

Minimalizačních systémech bez orby – zde hraje roli především předchozí práce s rostlinnými zbytky, jejich délka, hloubka zapravení a úroveň tlení. Pro kvalitní využití Swifteru by měly být v půdě rostlinné zbytky dlouhé max. 5 cm (bezpečně zajistí předchozí mulčování) a rovnoměrně zapravené v hloubce větší než 7 cm. Tak zaručíte, že radličky při kypření nebudou vynášet rostlinné zbytky na povrch.

SWIFTER SO_F

JARNÍ A LETNÍ PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA

Jarní předseťová příprava – V důsledku nevhodného zacházení s půdou (poškození struktury půdy) a její vláhou mohou na jaře vzniknout škody, které se významně podepíší pod konečný výsledek sklizně. Příliš brzký vstup do půdy způsobuje její mazlavost, naopak pozdní termín přípravy znamená snížení zásob vody pro jařiny. Proto je na jaře nutné volit co nejméně přejezdů a vhodnou vyzrálost půdy pro přípravu. Swifter má takový sled pracovních orgánů, který je schopen rychle a kvalitně připravit půdu a její vrchní strukturu bez ztráty startovací vláhy. Pokud připravujete půdu např. pro výsev cukrové řepy, je vhodné volit SB-sekce, které podříznou půdu v celém pracovním záběru bez vertikálního míchání. Tím je zachována vláha a vytvořeno pevné dno pro přesné uložení osiva. Pro kukuřici je vhodné rychlé provzdušnění a proteplení sekcí s gamma-hroty bez vynášení mokrých částic na povrch.

Letní předseťová příprava – podobné komplikace jako v jarní přípravě nastávají i v létě, kdy je často zapotřebí v ještě probíhající sklizni připravit půdu tak, aby bylo možné začít sít a to zpravidla řepku ozimou a následující další plodiny. V létě mráz a sníh nepomůže zpracovat půdu do vhodné rozpadající se struktury jako tomu je v zimě před jarní přípravou. V létě je nutná intenzivní předseťová příprava, pro kterou je vhodná radličková sekce Swifteru tvořená dvěmi řadami šípových radliček (270 mm) s překrytím. Půda je díky jejich agresivnímu úhlu zpracována a promíchána. Celkovou finalizaci předseťové operace zajistí zadní crosskill válce, které mohou být doplněny finish válečkem. Tato kombinace, která je nutná pro menší typy osiva (např. osivo řepky), vytvoří vhodnou jemnou strukturu a to i ve velmi suchém létě.

JARNÍ A LETNÍ PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA

TVORBA IDEÁLNÍ PŘEDSEŤOVÉ STRUKTURY

 • Dokonalé srovnání půdního reliéfu připravovaného pozemku do přesné roviny po předešlých pracovních operacích je nezbytnou a základní součástí předseťové přípravy.

 • Proteplení a provzdušnění půdního profilu je prvním předpokladem pro rychlé uniformní vzcházení všech vysetých rostlin.

 • Vytvoření precizního dna v rámci celé připravované parcely zajistí přesné nastavení pracovní hloubky předseťového kompaktoruna základě agro požadavků budoucí plodiny.

 • Ideální struktura poměru půdních částic napomáhá vzcházení porostu. Půdní částice vhodné velikosti v rámci celého pozemku tvoří nedílnou součást ideálního seťového lůžka.

 • Konsolidované podloží pod vrchní připravenou vrstvou obnovuje půdní vodní režim, který je bezpodmínečně nutný k nastartování osiva.

UNIFORMNÍ VZCHÁZENÍ POROSTU V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

UNIFORMNÍ VZCHÁZENÍ POROSTU V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

Přístup tepla a vzduchu

Provzdušněný homogenní seťový půdní profil

Konsolidované podloží s obnoveným vodním režimem

PŘÍPRAVA SEŤOVÉHO LŮŽKA V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH

SWIFTER SO_FSO 4000 F SO 5000 FSO 6000 FSO 7000 F SO 8000 F
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm456.27.28
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm2.72.72.72.72.95
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm7.37.37.37.37.3
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm2 – 122 – 122 – 122 – 122 – 12
POČET RADLIČEKks1620242832
POČET RADLIČEK (SB-SEKCE) ks3038455159
POČET GAMA-HROTŮks3444546474
DOPORUČENÝ VÝKON*HP120 – 150145 – 200155 – 215180 – 220210 – 230
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 3200 – 40003600 – 47004100 – 57004300 – 5700 4800 – 6100

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

PRACOVNÍ ORGÁNY

GAMMA HROT

GAMMA HROT

SHARE RADLIČKA

SB RADLIČKA

SB RADLIČKA

LONG LIFE GAMMA HROT

LONG LIFE GAMMA HROT

PĚCHY A VÁLCE

JEDNOŘADÝ LIŠTOVÝ VÁLEC

JEDNOŘADÝ LIŠTOVÝ VÁLEC

Jednoduché a levné řešení pro jarní zpracování lehkých půd.
• váha: 78 kg/m
• průměr: 370 mm

DVOUŘADÝ LIŠTOVÝ VÁLEC

DVOUŘADÝ LIŠTOVÝ VÁLEC

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370 mm

CROSSKILL VÁLEČEK

JEDNOŘADÝ CROSSKILL VÁLEC

Ideální řešení do suchých až přeschlých půd s výborným drcením hrud.
• váha: 149 kg/m
• průměr: 350 mm

DVOUŘADÝ CROSSKILL VÁLEC

DVOUŘADÝ CROSSKILL VÁLEC

Dvouřadé crosskill válce se samočisticím efektem. Ideální řešení do všech typů půd pro dokonalé rozdrobení a utužení.
• váha: 194 kg/m
• průměr: 350 mm

DVOUŘADÝ CROSSKILL VÁLEC

DVOUŘADÝ CROSSKILL VÁLEC

Dvouřadé crosskill válce se samočisticím efektem. Ideální řešení do všech typů půd pro dokonalé rozdrobení a utužení.
• váha: 194 kg/m
• průměr: 440 mm

ZÁVĚS

MISKA

MISKA

K80

OKO

OKO

40 mm • 51 mm

TAŽNÉ PRAVÍTKO

TAŽNÉ PRAVÍTKO

Tažné pravítko, uchycení III. kat.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

PŘEDNÍ LIŠTOVÝ VÁLEC

PŘEDNÍ LIŠTOVÝ VÁLEC

VOLITELNÉ

ERRADICATORS

KYPŘIČE STOP

CRUSHBAR

CRUSHBAR

DRTÍCÍ SMYK ZA PŘEDNÍ LIŠTOVÉ VÁLCE

DRTÍCÍ SMYK ZA PŘEDNÍ LIŠTOVÉ VÁLCE

FINISH VÁLEČEK

FINISH VÁLEČEK

270 mm

KONCOVÝ SMYK

KONCOVÝ SMYK

ZAVLAČOVAČ

ZAVLAČOVAČ

HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

Práce, která nikdy nekončí

I tak by se dal shrnout uplynulý rok 2016 v regionu jižní Čechy a okresech Benešov a Pelhřimov, kde společnost BEDNAR již pátým rokem zajišťuje přímý prodej svých strojů prostřednictvím vlastního…

Swifter SO 5000F na Slovensku

V Juhoslovenskej kotline v PD Poltár sa rozhodli vyskúšať kompaktor Swifter SO 5000 F. Tento typ Swiftera s prívlastkom Facelift je zjednodušenou verziou klasického Swiftera SO. Odľahčený typ je vhodný…

Práce, která nikdy nekončí

I tak by se dal shrnout uplynulý rok 2016 v regionu jižní Čechy a okresech Benešov a Pelhřimov, kde společnost BEDNAR již pátým rokem zajišťuje přímý prodej svých strojů prostřednictvím vlastního…

Swifter SO 5000F na Slovensku

V Juhoslovenskej kotline v PD Poltár sa rozhodli vyskúšať kompaktor Swifter SO 5000 F. Tento typ Swiftera s prívlastkom Facelift je zjednodušenou verziou klasického Swiftera SO. Odľahčený typ je vhodný…

„SWIFTER jsme zakoupili na základě vyzkoušení v našich podmínkách, kde nás přesvědčila kvalita jeho práce. Používáme ho před secím strojem s diskovou sekcí. Osvědčil se i v obtížných podmínkách před setím řepky, kdy panovalo extrémní sucho.“

Ing. Jaromír Klusoň, předseda představenstva Zemědělské obchodní družstvo Lubná | Lubná (okr. Svitavy)
1100 ha | SWIFTER SO 6000 F

Galerie / Média

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!