SWIFTER SM předseťový kompaktor

SWIFTER SM
 • Až 8 pracovních operací sloučíte do jednoho přejezdu.

 • Dokonalá příprava pro setí během jediného přejezdu.

 • Jedinečný systém skládání a rozkládání stroje přímo z traktoru = Bar-Lock systém.

 • Dokonalé kopírování povrchu díky nezávislému uložení sekcí Wave-Flex.

 • Možná rychlá výměna vnitřních pracovních sekcí dle potřeb a půdních podmínek.

SWIFTER SM je tažený širokozáběrový předseťový kompaktor, kterým během jediného přejezdu ve vysoké rychlosti připravíte seťové lůžko i v hrubé brázdě.

Velké pracovní záběry zaručují maximální produktivitu práce a podstatně Vám zkrátí časy nutné k dodržení agrotechnických lhůt.

Vnitřní rámy sekcí se dají snadno vyměnit (radličky / gamma-hroty / SB-sekce).

Swifter SM je i přes velké pracovní záběry snadno ovladatelný.

Stroj se pohodlně a bezpečně skládá a rozkládá díky systému Bar-Lock.

TYP STROJEtažený širokozáběrový předseťový kompaktor
PRACOVNÍ ORGÁNYpřední smyk,
lištový válec,
2 řady šípových radliček 270×8 mm (4 řady gamma hrotů / SB-sekce ve 4 řadách s radličkami 150×4 mm),
smyková lišta,
zadní drobící válec (dvouřadý lištový, dvouřadý crosskill, crosskill do kamení)
VYUŽITÍradličky slupicí z pružinové oceli, gamma-hroty pružnou slupicí, SB-sekce pružnou slupicí
VYUŽITÍrychlá, nízkonákladová příprava půdy před setím při velmi vysokých denních výkonech, vytvoření uniformního seťového lůžka
PRACOVNÍ OPERACEsrovnání povrchu, celoplošné podříznutí a promíchání vrchní vrstvy půdy (nebo kvalitní nakypření a proteplení), nadrobení, zpětné utužení a srovnání
Připravíte jediným přejezdem seťové lůžko na obrovské ploše díky pracovnímu záběru až 18 m.

Připravíte jediným přejezdem seťové lůžko na obrovské ploše díky pracovnímu záběru až 18 m.

Kvalitní zpracování všech typů půd díky chytrému sloučení až 8 pracovních operací do jednoho přejezdu.

Kvalitní zpracování všech typů půd díky chytrému sloučení až 8 pracovních operací do jednoho přejezdu.

Snadné složení a rozložení stroje bez vystupování z traktoru díky systému Bar‑Lock.

Snadné složení a rozložení stroje bez vystupování z traktoru díky systému Bar‑Lock.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Sdružení několika pracovních operací do jedné přináší nižší náklady na přípravu půdy.

 • Tři smykové lišty znamenají absolutně rovný pozemek bez kompromisů.

 • Vytvoření přesného a identického seťového lůžka pro všechny rostliny (přesné dodržení pracovní hloubky v celém záběru stroje).

 • Díky technickému řešení tandem válců a finish válečku dokonale rozdrobíte i ty nejmenší hroudy. Agresivita drcení se zvyšuje se zvýšením obvodových rychlostí válců.

 • Stroj využijete v systémech konvenčního hospodaření (po orbě), tak v systémech minimalizačních.

 • Díky technickému řešení stroje můžete pracovat ve vysokých rychlostech a snadno tak dodržet požadované agrotechnické lhůty.

Bednar Swifter SM 18000

VÝMĚNNÉ PRACOVNÍ SEKCE

RADLIČKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

RADLIČKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překrytím zaručují podříznutí půdního profi lu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím je vytvořena nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Využití — letní a podzimní příprava, když je nutné půdu nakypřit, podříznout a promíchat po předešlé sklizni.

GAMMA-HROTOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Čtyři řady gamma-hrotů pod negativním úhlem provzdušní a proteplí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž je zachována zimní vláha. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech (až 15 km/h). To znamená úsporu času, který na jařepotřebujete.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě.

GAMMA-HROTOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

SB-SEKCE S JARNÍMI RADLIČKAMI

Jarní radličky umístěné ve 4 řadách na S-slupicích zaručují kvalitní zpracování půdy na jaře. Úhel radličky nevyvolává vertikální míchá půdy, čímž zachovává jarní vláhu, která je důležitá pro kvalitu a rychlost klíčení rostlin. Navíc je snížen i požadavek na tažný prostředek. S-slupice můžete osadit překryvnými radličkami 150×4 mm.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě. Vhodné zejména pro cukrovou řepu.

ÚSPORA JE NEVYHNUTELNÁ DÍKY

 • Širokým pracovním záběrům = větší denní výkonnost.

 • Sloučení až 8 operací do jednoho přejezdu = jeden přejezd místo několika.

 • Vysokým pracovním rychlostem = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt.

 • Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, a tak podporuje dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.

 • Perfektně připravenému seťovému lůžku = kvalitnější a rychlejší práce secího stroje se následně projeví v rovnoměrnějším porostua tím i lepších výnosech.

„Na naší farmě jsme měli velký problém s dodržováním agronomických lhůt, proto jsme se rozhodli zainvestovat do velkého traktoru o výkonu 620 koní, který nám měl pomoci stíhat vše včas. Po odzkoušení několika strojů jsme si vybrali značku BEDNAR, a to hlavně díky zkušenostem této značky se stroji za takto silné traktory. První obchod jsme udělali přímo s Janem Bednářem a pořídili si dlátový pluh TERRALAND TO 6000. Se strojem jsme byli maximálně spokojeni, a proto jsme si na jaro dalšího roku objednali předseťový kompaktor SWIFTER SM 16000. Tento stroj posunul kvalitu naší předseťové přípravy na úplně jinou úroveň. To, na co jsme předtím potřebovali 3 operace, Swifter udělal na jeden přejezd, a ten výkon?! Bez problému 200 ha za den! Od firmy BEDNAR máme ještě širokozáběrový diskový podmítač SWIFTERDISC XE“

Ing. Gabriel Toman | agronom společnosti T-agro
Čeladice | okres Nitra | Slovensko
2000 ha | SWIFTER SM 16 000, TERRALAND TO 6 000, SWIFTERDISC XE 12 400

SWIFTER SM

SWIFTER VYUŽIJETE PRO PŘÍPRAVU SEŤOVÉHO LŮŽKA V

Konvenčních systémech hospodaření s orbou – rostlinné zbytky jsou orbou zapraveny do větších hloubek a zimou „zpracované“ skývy se velmi snadno zpracují jediným přejezdem. V těžších podmínkách se doporučují přejezdy dva, po kterých se stane z pole doslova „zahrádka“.

Minimalizačních systémech bez orby – zde hraje roli především předchozí práce s rostlinnými zbytky, jejich délka, hloubka zapravení a úroveň tlení. Pro kvalitní využití Swifteru by měly být v půdě rostlinné zbytky dlouhé max. 5 cm (bezpečně zajistí předchozí mulčování) a rovnoměrně zapravené v hloubce větší než 7 cm. Tak zaručíte, že radličky při kypření nebudou vynášet rostlinné zbytky na povrch.

SWIFTER SM

JARNÍ A LETNÍ PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA

Jarní předseťová příprava – V důsledku nevhodného zacházení s půdou (poškození struktury půdy) a její vláhou mohou na jaře vzniknout škody, které se významně podepíší pod konečný výsledek sklizně. Příliš brzký vstup do půdy způsobuje její mazlavost, naopak pozdní termín přípravy znamená snížení zásob vody pro jařiny. Proto je na jaře nutné volit co nejméně přejezdů a vhodnou vyzrálost půdy pro přípravu. Swifter má takový sled pracovních orgánů, který je schopen rychle a kvalitně připravit půdu a její vrchní strukturu bez ztráty startovací vláhy. Pokud připravujete půdu např. pro výsev cukrové řepy, je vhodné volit SB-sekce, které podříznou půdu v celém pracovním záběru bez vertikálního míchání. Tím je zachována vláha a vytvořeno pevné dno pro přesné uložení osiva. Pro kukuřici je vhodné rychlé provzdušnění a proteplení sekcí s gamma-hroty bez vynášení mokrých částic na povrch.

Letní předseťová příprava – podobné komplikace jako v jarní přípravě nastávají i v létě, kdy je často zapotřebí v ještě probíhající sklizni připravit půdu tak, aby bylo možné začít sít a to zpravidla řepku ozimou a následující další plodiny. V létě mráz a sníh nepomůže zpracovat půdu do vhodné rozpadající se struktury jako tomu je v zimě před jarní přípravou. V létě je nutná intenzivní předseťová příprava, pro kterou je vhodná radličková sekce Swifteru tvořená dvěmi řadami šípových radliček (270 mm) s překrytím. Půda je díky jejich agresivnímu úhlu zpracována a promíchána. Celkovou finalizaci předseťové operace zajistí zadní crosskill válce, které mohou být doplněny finish válečkem. Tato kombinace, která je nutná pro menší typy osiva (např. osivo řepky), vytvoří vhodnou jemnou strukturu a to i ve velmi suchém létě.

JARNÍ A LETNÍ PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA

TVORBA IDEÁLNÍ PŘEDSEŤOVÉ STRUKTURY

 • Dokonalé srovnání půdního reliéfu připravovaného pozemku do přesné roviny po předešlých pracovních operacích je nezbytnou a základní součástí předseťové přípravy.

 • Proteplení a provzdušnění půdního profilu je prvním předpokladem pro rychlé uniformní vzcházení všech vysetých rostlin.

 • Vytvoření precizního dna v rámci celé připravované parcely zajistí přesné nastavení pracovní hloubky předseťového kompaktoruna základě agro požadavků budoucí plodiny.

 • Ideální struktura poměru půdních částic napomáhá vzcházení porostu. Půdní částice vhodné velikosti v rámci celého pozemku tvoří nedílnou součást ideálního seťového lůžka.

 • Konsolidované podloží pod vrchní připravenou vrstvou obnovuje půdní vodní režim, který je bezpodmínečně nutný k nastartování osiva.

UNIFORMNÍ VZCHÁZENÍ POROSTU V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

UNIFORMNÍ VZCHÁZENÍ POROSTU V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

Přístup tepla a vzduchu

Provzdušněný homogenní seťový půdní profil

Konsolidované podloží s obnoveným vodním režimem

SWIFTER SMSM 14000SM 16000SM 18000
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm14.216.218.2
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm333
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm13.614.615.6
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm2 – 122 – 122 – 12
POČET RADLIČEKks566472
POČET RADLIČEK (SB-SEKCE)ks104118132
POČET GAMA-HROTŮks136152168
DOPORUČENÝ VÝKON*HP400 – 435450 – 500500 – 550
CELKOVÁ HMOTNOST**kg11600 – 1420012400 – 1540013200 – 16600

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

PRACOVNÍ ORGÁNY

GAMMA HROT

GAMMA HROT

SB RADLIČKA

SB RADLIČKA

SHARE RADLIČKA

LONG LIFE GAMMA HROT

LONG LIFE GAMMA HROT

PĚCHY A VÁLCE

DVOUŘADÝ LIŠTOVÝ VÁLEC

DVOUŘADÝ LIŠTOVÝ VÁLEC

Vhodný k celoročnímu intenzivnímu zpracování lehkých půd.
• váha: 168 kg/m
• průměr: 270 mm

DVOUŘADÝ LIŠTOVÝ VÁLEC

DVOUŘADÝ LIŠTOVÝ VÁLEC

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370 mm

DVOUŘADÝ CROSSKILL VÁLEC

DVOUŘADÝ CROSSKILL VÁLEC

Dvouřadé crosskill válce se samočisticím efektem. Ideální řešení do všech typů půd pro dokonalé rozdrobení a utužení.
• váha: 194 kg/m
• průměr: 350 mm

ZÁVĚS

OKO

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

PŘEDNÍ LIŠTOVÝ VÁLEC

PŘEDNÍ LIŠTOVÝ VÁLEC

VOLITELNÉ

ERRADICATORS

KYPŘIČE STOP

CRUSHBAR ZPEVNĚNÝ

CRUSHBAR ZPEVNĚNÝ

DRTÍCÍ SMYK ZA PŘEDNÍ LIŠTOVÉ VÁLCE

DRTÍCÍ SMYK ZA PŘEDNÍ LIŠTOVÉ VÁLCE

KONCOVÝ SMYK

KONCOVÝ SMYK

FINISH VÁLEČEK

FINISH VÁLEČEK

270 mm

HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

První stroj BEDNAR v Egyptě

Na začátku roku 2017 dodala společnost BEDNAR první stroj do Egypta. Byl jím největší předseťový kompaktor SWIFTER SM 18000 – stroj, který zvládne provést až 8 pracovních operací v jednom…

Dobré skúsenosti so strojmi Bednar

„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter…

První Swifter SM 16000 na Slovensku

Na konci března letošního roku byl do společnosti G-Progres, patřící soukromému zemědělci Ľudovítu Grúnerovi, dodán první kus širokozáběrového kompaktoru Swifter SM, jenž vychází z úspěšné…

První stroj BEDNAR v Egyptě

Na začátku roku 2017 dodala společnost BEDNAR první stroj do Egypta. Byl jím největší předseťový kompaktor SWIFTER SM 18000 – stroj, který zvládne provést až 8 pracovních operací v jednom…

Dobré skúsenosti so strojmi Bednar

„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter…

První Swifter SM 16000 na Slovensku

Na konci března letošního roku byl do společnosti G-Progres, patřící soukromému zemědělci Ľudovítu Grúnerovi, dodán první kus širokozáběrového kompaktoru Swifter SM, jenž vychází z úspěšné…

„Perfektní připravení seťového lůžka je naší prioritou a můžu potvrdit, že Swifter je jediným strojem, který v našich podmínkách jednoznačně vždy obstál. Také proto máme v podniku již 5 ks tohoto kompaktoru v širokozáběrovém provedení. Jeho využití je v sezóně maximální a v podstatě veškerou přípravu u nás obstarávají pouze kompaktory Swifter, které pracují doslova 24 hodin denně.“

František Ryšánek, hlavní mechanizátor | a.s. Rostenice | okres Vyškov
9 000 ha | 2× Swifter ST (SM) 17000, 2× Swifter SS SM) 15000, Swifter SE 10000, Mulcher MZ 6000, Mulcher MM 7000, Atlas AE 7000

„Jsem jediný v podniku, který má na traktoru navigaci. Spojení navigace a Swifteru je pro mě zatím to nejlepší řešení, které jsem měl možnost použít v praxi. Pole pak mají ideálně připravené seťové lůžko a navíc po celodenní práci složím stroj během chvilky díky systému Bar-Lock a přeprava po místních komunikacích mi nečiní větší potíže.“

Luboš Tesař, obsluha stroje | ZEMO s.r.o. Bohate Malkovice | okres Vyškov
111 800 ha | Swifter SM 1600.“

GALERIE / MEDIA

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, nebo máte zájem o ukázku stroje? Kontaktujte nás!