Novinky

Provozní ověřování nových technologií

Na více než šesti tisících hektarů zemědělské půdy hospodaří Zemědělské družstvo Unčovice. I když se nachází v srdci rovinaté Hané, tak zde mají mírně erozně ohrožené pozemky.

Mezi plodinami ZD dominují obilniny, cukrová řepa, kukuřice, řepka, a také krmné plodiny, protože má rozvitou živočišnou výrobu. Tomu odpovídají i investice. Nedávno unčovické družstvo dokončilo odchovnu prasata v Rozvadovicích a v současné době buduje ve středisku v Příkazech novou dojírnu a silážní žlaby. Určitou specialitou je potom pěstování konzervárenského hrášku. Rostlinku má v podniku na starost Ing. Jarmila Hubáčková, kterou jsme zastihli právě v době, kdy v podniku začali ověřovat některé nové technologie. První otázka na její osobu se logicky týkala tohoto kroku.

Proč jste začali se zkoušením nových postupů?
Již delší dobu se potýkáme zejména s nedostatkem srážek. To, spolu s velice rozmanitou kvalitou půd, nás v poslední době hodně limituje. Máme tady jak černozemě, ale také písky, na kterých v době sucha plodiny nejvíce trpí. Proto jsme požádali v rámci programu 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě o schválení projektu, který jsme nazvali Vývoj technologie redukovaného zpracování a hnojení půdy pro plodiny s nízkou ochrannou funkcí. Do nich řadíme zejména cukrovou řepu a kukuřici.

Co je podstatou tohoto programu?
V našem podniku už delší dobu používáme na přípravu půdy techniku od společnosti BEDNAR. Proto ve spolupráci zejména s touto firmou, ale také s dalšími, jako například AGROEKO Žamberk či pracovníky z České zemědělské univerzity, jsme připravili provozní pokusy na poli nedaleko obce Štěpánov, kde jsou právě půdy, které se s obtížemi zpracovávají. Zhruba na třech hektarech, na kterých byla meziplodina a kterou jsme zmulčovali, ověřujeme některé nové postupy redukovaného zpracování půdy a hnojení.

Mohla byste nastínit, o jaké metody jde?
Zkoušíme, jak už jsem řekla, nové agrotechnické postupy pro kukuřici a cukrovou řepu. Za tím účelem společnost BEDNAR dodala zcela nový stroj pro pásové kypření a ukládání hnojiva s názvem TERRASTRIP. Pro kukuřici bylo zvoleno pět variant agrotechnických postupů, pro cukrovou řepu tři.

Provozní ověřování nových technologií

Jaké postupy ověřujete u kukuřice?
První varianta, kontrolní, je bez hnojení fosforem, pozemek jsme pouze prokypřili. Další tři jsou v kombinaci dlátového pluhu TERRASTRIP 8R/75 s aplikací různé dávky Amofosu, a to 100 kg, 150 kg a 200 kg tohoto hnojiva. A konečně pátá varianta spočívá ve zpracování pozemku dalším strojem od společnosti BEDNAR s názvem STRIP MASTER se současným hnojením Amofosu v dávce 200 kg.

A pro cukrovou řepu?
V případě první varianty jsme parcely vyhnojili dávkou Amofosu 250 kg běžným plošným rozmetadlem a prokypřili, v případě druhého a třetího postupu jsme zvolili kombinaci dlátového pluhu TERRASTRIP 8R/45 s přihnojením Amofosu v dávce 250 kg, resp. 375 kg.

Provozní ověřování nových technologií
Provozní ověřování nových technologií

Co bude následovat?
Musím dodat, že pro kukuřici byla použita varianta meziřádkové vzdálenosti 75 centimetrů a u řepy 45 cm, to znamená, že na tuto vzdálenost byly nastaveny dlátové podrýváky a rovněž jsme na tuto vzdálenost hnojili. Amofos jsme přitom ukládali do optimální hloubky. To vše bylo díky signálu RTK zaznamenáno a podle toho budeme dělat práce i na jaře, hlavně setí. Osivo tak přijde přesně do takto připravených a vyhnojených řádků. Pokus je koncipován jako pětiletý, letos s ním začínáme. Proto první výsledky budeme mít až v příštím roce.

Vraťme se ještě k běžnému pěstování. Překvapilo mě, že na Hané máte erozně ohrožené pozemky.
Jde jen o několik polí, která jsou zahrnuta do mírně erozně ohrožených. Dá se říci, že díky orientaci na stroje BEDNAR splňujeme podmínky půdoochranných technologií, takže s tím nemáme problémy. Splňuje to například podrývák TERRALAND TO 6000, a to tím, že je koncipován jako dlátový pluh. Kromě toho protierozního opatření řešíme rovněž vyséváním meziplodin, a také tzv. biopásů. Jsme totiž zařazeni do systému krmných biopásů, které u nás už dnes zabírají 160 hektarů.

Provozní ověřování nových technologií
Provozní ověřování nových technologií
Do pokusů byl zařazen nový stroj pro pásové kypření a ukládání hnojiva s názvem TERRASTRIP.

Do pokusů byl zařazen nový stroj pro pásové kypření a ukládání hnojiva s názvem TERRASTRIP

A co další stroje? Ty využíváte jak?
Na první podmítky využíváme hlavně talířový podmítač ATLAS AM 12000, rovněž od společnosti BEDNAR. Na předseťovou přípravy pak dva předseťové kompaktory označené jako SWIFTER SM 16000 a SE 10000 od stejného výrobce. U prvního máme možnost zvolit dvě možnosti – podzimní nebo jarní konfiguraci, které se liší vzdáleností zvolených pracovních orgánů. U jarní varianty jsou blíž u sebe, u ozimé dál, aby byla větší průchodnost stroje. Vzhledem k tomu, že v podniku máme vysoce výkonný pásový traktor, dá se říci, že tato technika je z veškeré na zpracování půdy nejvíce využívána.

Jak jsem pochopil v podniku dáváte přednost podrývání před orbou?
Díky tomu, že máme stroj TERRALAND, v současné době kolem šedesáti procent ploch podrýváme do hloubky 30 centimetrů a více, zbytek potom oráme. Orbu děláme hlavně po silážní i zrnové kukuřici před setím jařin, tedy hlavně sladovnického ječmene. Naopak pole podrýváme před setím cukrové řepy a kukuřice. Pro nás je s ohledem na podmínky ale nejlepší před setím vjet na pole co nejméně krát a co nejméně půdu obracet. Od nových ověřovaných postupů si proto slibujeme právě to. Na podzim v jednom přejezdu pole hluboce prokypřit a vyhnojit, na jaře pak už jen připravit a zasít. Myslíme si proto, že ověřované postupy nám ukážou, jakou agrotechniku zvolit pro naše podmínky pro pěstování kukuřice a cukrové řepy, které jsou v našich podmínkách velice důležitými plodinami. A to nejen z hlediska živočišné výroby, ale i výroby bioplynu ve vlastní stanici, a také pro zajištění patřičných tržeb pro náš podnik.

Rosltinnou výrobu má v ZD Unčovice na starost Ing. Jarmila Hubáčková

Rosltinnou výrobu má v ZD Unčovice na starost Ing. Jarmila Hubáčková

Do pokusů je zapojeno několik společností a institucí.

Do pokusů je zapojeno několik společností a institucí

Text a foto
Zdeněk MAKOVIČKA

Galerie