Menu
×
Hvad kigger du efter?
#
 

DYRKNING MED JORDBEARBEJDNING

Pløjning er en af de helt grundlæggende former for jordbearbejdning. Jordbearbejdning i sig selv er en af de ældste arbejdsmetoder, som landmænd bruger ved dyrkning af landbrugsjord. Efterhånden som ploven med tiden blev bedre, opdagede landmændene, hvordan de kunne vende jorden, indarbejde organisk gødning i jorden, fjerne ukrudt og skadedyr fra de øverste jordlag, og hvordan de kunne klargøre jorden til afgrødeetablering.

Plov

BASALT JORDBEARBEJDNINGSVÆRKTØJ

En plov bruges til jordbearbejdning Det er en maskine, hvor et forskelligt antal plovdele monteres alt efter landmandens behov og køretøjets trækkraft. En plovdel består af et skær, som fjerner jorden fra bunden af furen, og en muldplade. Muldpladen blander jorden med afgrøderester, findeler og vender det øverste jordlag ned i bunden af furen. Ved hjælp af ploven transporteres uønskede sædekorn ned i bunden af furen. Risikoen for sekundær spiring i nyetablerede afgrøder er høj, også i de efterfølgende år.

Ploven har udviklet sig betydeligt inden for de seneste år, men den grundlæggende udformning er den samme. Der findes et uudtømmeligt udvalg af plove på markedet, herunder plove hvor jorden uden for furen bearbejdes, også kaldet on-land.

BASALT JORDBEARBEJDNINGSVÆRKTØJ
Pløjelaget

ULEMPE VED AT BEARBEJDE JORD MED EN PLOV

Til trods for at jordbearbejdning er ret populært blandt landmænd, dannes der ved denne metode et uønsket pløjelag, især når jordbearbejdningen foretages på et uhensigtsmæssigt tidspunkt og på samme mark gentagne gange ved samme dybde. På den måde danner pløjelaget en uigennemtrængelig plade, som gør det svært for vand, mineraler og planterødder at trænge ned i de dybere jordlag.

Vytváření plužní pánve
Tids- og ressourcekrævende

JORDBEARBEJDNING ER EN BETYDELIG POST I BUDGETTET

En anden ulempe ved jordbearbejdning er behovet for trækkraft, som stiger med antallet af plovdele og i dårligt vejr. Det større forbrug har en negativ effekt på økonomien, når effektiviteten falder, og der skal bruges mere tid på at bearbejde marken. En yderligere ulempe er de tekniske og tidsmæssige udfordringer i forhold til den efterfølgende forberedelse af jorden for at sikre et ensartet såbed.

JORDBEARBEJDNING ER EN BETYDELIG POST I BUDGETTET
Ny udvikling inden for landbrugsteknologi og lovgivning

HVAD KOMMER DER TIL AT SKE MED JORDBEARBEJDNING?

Jordbearbejdning spiller ikke længere en dominerende rolle inden for landbrugsteknologi. Når man så tilføjer det korte tidsspænd for jordbearbejdning inden etablering af vinterafgrøder, som skyldes ændringer i efterårsvejret, vil mange bedrifter simpelthen ikke længere benytte jordbearbejdning.

Mange bedrifter er også stoppet med jordbearbejdning på grund af tiltag mod erosion, som ganske enkelt umuliggør jordbearbejdning på marker, hvor der er risiko for erosion, eller på skråninger.

HVAD KOMMER DER TIL AT SKE MED JORDBEARBEJDNING?

DIREKTE SÅNING

Metoden med direkte såning kommer fra USA og Australien. Den har derefter bredt sig til Europa. Ved direkte såning bruger man ikke plove, men derimod forskellige maskiner som tallerkenharver, dybdeharver, kombinerede maskiner eller grubbere.

Metoden blev primært udviklet for at spare omkostninger og begrænse den tid, der skulle bruges på at bearbejde jorden til bestemt afgrøde. Klimaforandringerne førte gradvist til en situation, hvor det ikke længere var muligt at forberede jorden til såning ved hjælp af almindelig pløjeteknologi. De væsentligste fordele ved direkte såning er bl.a. lavere omkostninger til brændstof, tids- og personalebesparelser foruden en lavere risiko for erosion og bedre evne til at holde på fugten.

Stubharvning

ET VIGTIGT ELEMENT

Hurtig og effektiv stubharvning er et af de vigtigste elementer i jordbearbejdning. Hvis det skal gøres korrekt, skal det gøres hurtigst muligt efter høst. Når stubbene knuses, er det lettere at styre fugtindholdet i jorden, og ukrudtet spirer hurtigere frem, så man på den måde undgår, at ukrudtet spreder sig på marken senere.

BEDNAR-tallerkenharver
Podmítka

HVORFOR VENDE STUBBENE?

Hvis det gøres ordentligt, minimerer stubharvning forekomsten af sygdomme, ukrudt og skadedyr på marken og udjævner samtidig jordoverfladen. Til dette arbejde benyttes SWIFTERDISC eller ATLAS-harver. Det er dog også muligt at bruge udstyr med tænder, f.eks. FENIX-harven eller universalharven VERSATILL VO_PROFI.

why tur the stubble over

FOREBYG VÆKST AF UØNSKEDE SÆDEKORN

Uønskede sædekorn kan nemt kontrolleres ved at blande dem i de øverste jordlag, f.eks. ved brug af en tallerkenharve. Ved brug af tandharver er det vigtigt at sikre, at sædekornene ikke indarbejdes for dybt, da de derved kan spire frem i den nyetablerede afgrøde.

Zamezte růstu výdrolu
Ekstra overfladisk jordbearbejdning

HURTIGT, BILLIGT OG EFFEKTIVT.

Ekstra overfladisk jordbearbejdning betyder, at jorden behandles i en dybde på 2-4 cm i det øverste lag efter høst. STRIEGEL-PRO-halmstriglen er ideel til dette arbejde. I en enkelt overkørsel sikrer halmstriglen jævn fordeling og opskæring af afgrøderester efter høst og frem for alt en hurtig og billig start på fremvæksten af uønskede sædekorn, som indarbejdes i de øverste lag. De uønskede sædekorn spirer hurtigt og kan derfor kontrolleres mekanisk eller fjernes kemisk.

STRIEGEL-PRO-halmstrigle
Striegel-Pro-PE-12000 Extra Shallow Soil Cultivation
Basal jordbearbejdning

HVAD SKAL MAN BRUGE: TALLERKENHARVE ELLER GRUBBER?

Grubbere eller tunge tallerkenharver med maksimal arbejdsdybde bruges oftest ved basal jordbearbejdning ved direkte såning. Basal jordbearbejdning sker normalt i en dybde på op til 25 cm efterfulgt af såning af afgrøder. Som med alle andre former for jordbearbejdning er det vigtigt at være opmærksom på at holde øje med den indstillede arbejdsdybde, mængden af afgrøderester på jordoverfladen og jævn overfladeplanering.

HVAD SKAL MAN BRUGE: TALLERKENHARVE ELLER GRUBBER?

BASAL BEARBEJDNING MED GRUBBERE

FENIX- og VERSATILL VO_PROFI-harverne er universelle og kan bl.a. bruges til overfladisk jordbearbejdning og sikrer en god blandeeffekt, hvilket er vigtigt, når man blander bearbejdet jord med afgrøderester. Tandharver er mest egnet til bearbejdning af lettere og mellemtung jord, hvor det er muligt at arbejde ved optimal dybde samtidig med, at den angivne arbejdshastighed holdes, så der opnås høj blandeeffekt.

VERSATILL VO_PROFI-harve
Fenix-FO-6004-Profi BASIC CULTIVATION USING CHISEL CULTIVATORS

BASAL BEARBEJDNING MED TALLERKENHARVER

Designet af de tunge ATLAS-tallerkenharver gør det muligt at bruge maskinerne til jordbearbejdning i en dybde på op til 20 cm. Den robuste ramme med den store frihøjde og store tallerkendiameter sikrer problemfri jordbearbejdning og nedfældning af afgrødemasse, selv på marker med større afgrøderester, som f.eks. efter høst af majs, nedfældning af organisk gødning eller efterafgrøder.

ATLAS AO_PROFI-tallerkenharve
MĚLKÉ ZPRACOVÁNÍ POMOCÍ DISKOVÝCH PODMÍTAČŮ
Dyb jordbearbejdning

SKAB ET ORDENTLIGT OG FUNKTIONELT JORDMILJØ

Der er mange fordele ved dyb jordbearbejdning, og det kan helt erstatte almindelig jordbearbejdning, når det udføres på det rette tidspunkt og på den rigtige måde. Dyb jordbearbejdning gør det muligt for rødderne at udvikle sig, bryder hårde lag og pløjelag, og skaber et optimalt jordmiljø med gode vand- og luftforhold. BEDNARs maskiner kan udføre dybdeharvning i op til 65 cm dybde. Det anbefales at tilføje gødning i jordprofilen i en overkørsel for at tilføre jorden nogle vigtige næringsstoffer.

“Vi er specialister i dyb jordbearbejdning. Vi har promoveret denne løsning i mange år, og vi har undersøgt den positive indvirkning på jordens frugtbarhed og udbyttet i afgrøderne i samarbejde med forskningsinstitutioner og førende landbrugsvirksomheder.”

Hloubkové zpracování půdy

HVILKE SPIDSER SKAL MAN VÆLGE TIL DYBDEBEARBEJDNING?

Hvis du gerne vil opnå bearbejdning af højeste kvalitet med perfekt blanding, anbefaler vi smalle spidser med en diameter på 40 mm, som nemt kan trænge igennem til større dybder. Ved mere overfladisk jordbearbejdning, er spidser med en diameter på 80 cm med vingeskær det bedste valg, hvor du opnår god underskæring af hele jordprofilen ved den indstillede arbejdsdybde.

HVILKE SPIDSER SKAL MAN VÆLGE TIL DYBDEBEARBEJDNING?

DYB JORDBEARBEJDNING MED GRUBBERE

FENIX-dybdeharver er egnede til dyb jordbearbejdning i op til 35 cm. Det optimalt designede layout af de enkelte tænder sikrer god underskæring af jordprofilen og blanding af afgrøderester med jorden. Dybdeharvning sikrer, at jorden får den rette struktur, så den fungerer som en svamp, der kan optage nedbør og give vand til rødderne i den tørre sæson.

Universalharver
DYB JORDBEARBEJDNING MED GRUBBERE

DYB JORDBEARBEJDNING MED KOMBINEREDE MASKINER

De seneste år er det inden for dybdeharvning blevet stadig mere almindeligt at bruge kombinerede maskiner, der kombinerer fordelene ved jordbearbejdning med tallerkenskær og tænder eller spidssektioner i en enkelt overkørsel. De kombinerede ACTROS RO-tallerken- og tandharver eller TERRALAND DO kombinerede grubbere spiller en uundværlig rolle i systemer med direkte såning, hvor der dyrkes afgrøder med store mængder afgrøderester, som f.eks. majs.

I en enkelt overkørsel sikrer den effektive kombination af arbejdende dele opskæring og overfladisk nedblanding af afgrøderester i jorden med efterfølgende dybdeharvning, nedblanding og brydning af hårde jordlag i en dybde på op til 45 cm.

TERRALAND DO kombineret grubber
deep soil cultivation using combined machines

DYB JORDBEARBEJDNING MED GRUBBERE

Dybdeharvning på op til 65 cm er blevet en revolutionerende jordbearbejdningsmetode sammenlignet med almindelig jordbearbejdning. Jordbearbejdning ved hjælp af grubbere giver mulighed for dybere jordbearbejdning og frem for alt højere udbytte med mindre behov for trækkraft, hvilket fører til et lavere brændstofforbrug. En grubber reducerer den tid, der skal bruges på jordbearbejdning, inden den efterfølgende afgrøde etableres, idet jord der bearbejdes med en grubber er fri for ujævnheder og klumper og er velløsnet.

Ved at bruge en grubber til at løsne jorden opnår man perfekt løsnet jord med nok porer til at sikre bevægelse af luft, vand og næringsstoffer. Med TERRALAND-grubbere øges optagelsen af regnvand, og forekomsten af pytter på markens hårde områder elimineres. Den særligt formed grubbespids forebygger ligeledes, at der hentes ufrugtbar jord op i de øverste lag.

TERRALAND-grubbere
DYB JORDBEARBEJDNING MED GRUBBERE

BEARBEJDNING AF SÅBEDE

Jordbearbejdning er vigtigt for at danne et ensartet og afbalanceret såbed inden afgrødeetablering. Hver enkelt afgrøde og mark kræver forskellig jordbearbejdning afhængig af klimaet eller den valgte dag for bearbejdning. Formålet med bearbejdning af såbede er skabe en ideel jordstruktur i marken, med en hårdere bund og løsere øverste lag, at udjævne marken efter tidligere arbejde og at åbne, opvarme og lufte jordprofilen, så afgrøden fremspirer jævnt.

Forberedelse af såbede er meget vigtigt. I konventionel jordbearbejdning kan dette ske ved hjælp af f.eks. SWIFTER-såbedsharven, VERSATILL – universalharven eller SWIFTERDISC-harven eller STRIEGEL-PRO-halmstriglen.

FORBEREDELSE AF SÅBEDE OM FORÅRET

Uhensigtsmæssig jordbearbejdning (beskadigelse af jordstrukturen) og fugt i jorden kan forårsage skader i foråret, som har en betydelig effekt på det endelige høstudbytte. Når jorden behandles for tidligt, bliver den klæbrig, men hvis forberedelsen starter for sent, forringer det vandforsyningen til forårsafgrøderne. Forårsforberedelsen bør derfor omfatte så få overkørsler over marken som muligt, og en jord, der er moden til dyrkning.

FORBEREDELSE AF SÅBEDE OM FORÅRET

FORBEREDELSE AF SÅBEDE OM SOMMEREN

De samme komplikationer som om foråret forekommer også om sommeren, når det ofte er nødvendigt at forberede jorden under høst for såning af vinterafgrøder, som f.eks. raps. Om sommeren er der ingen sne og frost, som kan bidrage til at forberede en egnet, findelt jordstruktur som om vinteren inden forårsbearbejdningen. Det anbefales derfor at vælge udstyr med en aggressiv tandvinkel til jordbehandling og blanding.

Letní předseťová příprava

JORDBEARBEJDNING VED HJÆLP AF EN VALSE

Foruden de almindelige halmstrigler og udjævnere, er valser de hyppigst anvendte maskiner i såbede efter jordbearbejdning. Med SWIFTER-såbedsharverne kan man kombinere op til otte arbejdsgange i en enkelt overkørsel og på den måde skabe et såbed af høj kvalitet til afgrødeetablering. Det er vigtigt at minimere kørsel på marken, især om foråret, så vinterfugten bevares i jorden, og fordampning undgås.

Ved at kombinere flere arbejdsgange i en enkelt overkørsel kan du ikke alene forberede et såbed af høj kvalitet men også nedbringe omkostningerne til jordbearbejdning. Crushbar-udjævneren eller udjævningsbjælke knuser knoldet jord grundigt og udjævner overfladen. Tænderne eller gammaspidserne løsner jorden, og den effektive kombination af valser sikrer en perfekt jordstruktur med afsluttende overfladekomprimering som er beskyttet mod fordampning.

“Vi er blevet den vigtigste globale leverandør af teknologi med en arbejdsbredde fra 3 til 18 meter i denne maskinkategori takket være den lange udvikling og afprøvning.”

SWIFTER-såbedsharver
Příprava půdy pomocí kompaktoru

JORDBEARBEJDNING MED UNIVERSALHARVER

VERSATILL VO_PROFI-harverne har vist sig at være effektive især i marker med større mængder afgrøderester eller ved bearbejdning af våd jord. Når man sammenligner dem med valser, har disse harver et højere gennemløb, og i kombination med smalle spidser kan de nemt bearbejde jord i en dybde på over 15 cm.

VERSATILL VO_PROFI-harve
Příprava půdy pomocí univerzálního kypřiče

En rotorharve til forberedelse af såbede efter jordbearbejdning

Rotorharven med aktivt arbejdende dele (rotorer med tænder) var engang et meget populært værktøj til jordbearbejdning. Populariteten faldt efterhånden som der blev udviklet teknologier til direkte såning. Det er dog fortsat en populær maskine på mange vigtige markeder globalt, som f.eks. Frankrig, Italien, Polen og Storbritannien.
Rotorharven er velegnet til tung, hård og tør jord. En af rotorharvens fordele er de aktivt arbejdende dele, som intensivt blander og findeler jorden i en dybde på 20 cm. Dermed bearbejdes jorden jævnt i den indstillede dybde, jorden luftes og de enkelte jordpartikler får tilstrækkelig porøsitet.

Rotorharve
KATOR KN

JORDBEARBEJDNING VED HJÆLP AF EN HALMSTRIGLE

STRIEGEL-PRO-halmstriglen er den ideelle løsning til bearbejdning af lettere jord i det tidlige forår eller til at åbne, opvarme og lufte tungere jord og fremskynde tørringen. I kombination med Crushbar-udjævneren udjævner halmstriglen det øverste jordlag og eventuelle større ujævnheder. Tandsektionen lufter og opvarmer jordlagene. De sidste to tandrækker kan indstilles i forskellige arbejdsvinkler, hvormed man kan opnå en god udjævnende effekt.

BEDNAR-halmstrigler
SOIL CULTIVATION USING A STRAW HARROW

JORDBEARBEJDNING MED EN TALLERKENHARVE

Selv om jordbearbejdning ikke er en tallerkenharves primære opgave i løbet af året, kan SWIFTERDISC-harven også bruges til dette. Det korte maskindesign sammen med den lave vægt kræver ikke megen trækkraft, og harven kan således bruges til den indledende udjævning af knoldet jord.

I kombination med Crushbar foran den første tallerkenrække skaber SWIFTERDISC en jævn jordoverflade. De følgende to tallerkenrækker har en god smuldrende effekt takket være den høje omdrejningshastighed. De bagmonterede pakkere har tilstrækkelig smuldrende effekt og forhindrer hurtig fordampning ved at lukke jordprofilen.

“HÅRD BUND, BLØDT DÆKKE”

SWIFTERDISC XO_F-tallerkenharve
JORDBEARBEJDNING MED EN TALLERKENHARVE

Valser og pakker

Rubberpacker

The Rubberpacker consists of segments made of hard rubber. This type of packer can be used in all soil conditions. The Rubberpacker offers high-quality all-area soil compaction. It is not recommended for use in extremely wet conditions.

Řezy půdy_RubberpackerŘezy půdy_Rubberpacker

Tubular Packer

The tubular packer is made of massive steel rods. The tubular packer is suitable for lighter soils. The tubular packer offers a good crumbling effect provided a high circumferential speed is achieved. We do not recommend using the packer in conditions with large quantities of rocks.

Řezy půdy_Trubkový pěchŘezy půdy_Trubkový pěch

Spring Packer

The spring packer consists of smooth hoops. It is a light packer suitable for mostly lighter and medium-heavy soils. The spring packer creates a loosened surface with reverse consolidation along the individual hoops.

Řezy půdy_Trubkový pěchŘezy půdy_Trubkový pěch

Segmented Packer

The segmented packer is a closed packer with sharp cutting segments. The individual segments offer an excellent crumbling effect. The segmented packer can be used in heavy, hard-to-cultivate and rocky soils.

Řezy půdy_Segmentový pěchŘezy půdy_Segmentový pěch

Double-Roller Packer

The double-roller packer consists of a slatted and a tubular roller with different diameters. This type of packer is suitable for cultivating light and medium-heavy soils, namely in dryer conditions. The high circumferential speed of the packers guarantees an excellent crumbling effect.

Řezy půdy_Dvouválcový pěchŘezy půdy_Dvouválcový pěch

U-RING Packer

The U-RING consists of individual segments in the shape of U. The packer excels in quality crumbling effect with reverse soil consolidation along the individual segments. The packer can be used in all soil conditions, including rocky soils. The packer creates a furrowed surface that provides better water absorption in soil.

Řezy půdy_U-Ring pěchŘezy půdy_U-Ring pěch

V-RING Packer

The V-RING consists of individual segments in the shape of upside-down V. The sharp cutting edge of the individual segments achieves an excellent crumbling effect and reverse consolidation along the line. The packer is suitable for all types of soil; it offers excellent throughput even in large quantities of crop residue. We do not recommend using the packer in conditions with large quantities of rocks. The packer creates a furrowed surface that provides better water absorption in soil.

Řezy půdy_V-Ring pěchŘezy půdy_V-Ring pěch

Cutpack

The Cutpack is a closed packer with sharp cutting segments. The sharp cutting edge of the individual segments achieves an intensive crumbling effect. The Cutpack provides high-quality soil consolidation. The Cutpack is suitable for heavy and rocky soils, including soils with large quantities of crop residue. The packer creates a furrowed surface that provides better water absorption in soil.

Řezy půdy_Cutpack pěchŘezy půdy_Cutpack pěch

Presspack

The Presspack is a double-row packer consisting of specially profiled steel segments. The Presspack is suitable for quality crumbling of heavy and hard-to-cultivate soils. The high throughput is a typical feature of this packer.

Řezy půdy_Presspack pěchŘezy půdy_Presspack pěch
ИЗБЕРЕТЕ МАШИНА СЪГЛАСНО НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

VÆLG EN MASKINE, SOM OPFYLDER DINE BEHOV

Formålet med jordbearbejdning
Nødvendig bearbejdningsdybde
Nødvendig arbejdsbredde
Traktorens trækkraft

MASKINER DER PASSER TIL DINE KRITERIER

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Find forhandler
#
Testkørsel
#
Download
#
Dealer Area