Novinky

V australském záplavovém území pomáhá dlátový pluh BEDNAR

Farmář Shannon McLellan hospodaří na téměř 3 000 ha u města Horsham na východním pobřeží Austrálie, ve státě Victorie. Tato oblast neblaze proslula povodněmi a v zimním období nepředvídatelnými dešti. To společně se strukturou půdy komplikuje pěstování pšenice, ječmene, řepky, ovsa a mnohých dalších plodin. Proto hledal Shannon nové metody hospodaření. Dozvěděl se o potenciálu hloubkového zpracování půdy dlátovým pluhem TERRALAND TO 5000. Kontaktoval dealera Power Ace, který zastupuje společnost BEDNAR FMT v Austrálii. Společně s manažerem prodeje zvolili správné pracovní orgány dlátového pluhu tak, aby stroj řešil požadované problémy.

V australském záplavovém území pomáhá dlátový pluh BEDNAR

Farmář Shannon Mc Lellan hospodaří u Horshamu ve státě Victoria

V australském záplavovém území pomáhá dlátový pluh BEDNAR

Farma se nachází nedaleko hory Grampians na východním pobřeží Austrálie

Problémy s vláhou na východním pobřeží Austrálie

Farmáři na východním pobřeží Austrálie musí každoročně řešit problematiku záplav a s tím spojené riziko povodňových nánosů půdy. Jedná se o běžný problém v lokalitách s velkými srážkovými výkyvy. Na východním pobřeží Austrálie je konkrétně nejvíce srážek v zimním období. Na jaře již tolik dešťů není. Pokud se tedy špatně hospodaří s vodou v zimě, na jaře vláha na polích chybí.

V australském záplavovém území pomáhá dlátový pluh BEDNAR

Jednou z posledních pracovních operací TERRALANDU TO je vyrovnání půdy

V australském záplavovém území pomáhá dlátový pluh BEDNAR

Odpadní kanály pří povodních rychle odvádí vodu ze záplavových území do lesů

V australském záplavovém území pomáhá dlátový pluh BEDNAR

Shannon vysvětluje, jak velké a tvrdé jsou hroudy v záplavovém území, které zadní hrotové válce TERRALANDU TO pracovním přejezdem rozdrtí

Na farmě Shannona má struktura půdy velmi vysoký obsah jílu a je značně utužena. To komplikuje vsakování vláhy do půdy. Zimní srážky jsou tak velmi rychle odváděny pryč a tím na farmě přicházejí o jejich přínos. Proto začal Shannon řešit vhodné zpracování půdního profilu a zlepšení hospodaření s vláhou.

Dlátový pluh řeší problémy s vláhou v Austrálii

Farmář Shannon řeší problematiku záplavových území, nánosů půdy a špatného vsakování vody kvůli značnému utužení a vysokému obsahu jílu v půdě dlátovým pluhem TERRALAND TO 5000 o záběru 5 m. Během jednoho přejezdu vyřeší hloubkovým zpracováním půdního profilu celý problém.

Dlátovým pluhem TERRALAND TO naruší nepropustné půdní vrstvy, zamíchá povodňové naplaveniny ve svrchní části půdní vrstvy, provzdušní půdní profil, zvýší absorbci dešťové vody a srovná povrch půdy. Promícháním naplavenin, písku, jílu a hlíny se vytvoří lepší struktura půdního profilu pro ukládání vody a omezí se i její odpařování v letních měsících.

Práce s dlátovým pluhem TERRALAND TO

Na Shannonově farmě mají TERRALAND TO 5000 o záběru 5 m agregovaný s traktorem CASE Magnum o 380 koních. Obsluha stroje nastavuje pracovní hloubku pomocí hydraulického nastavení pohodlně z kabiny traktoru. S dlátovým pluhem jezdí převážně pracovní rychlostí 5–6 km/hod a od jeho pořízení zpracovali již více než 600 ha.

V australském záplavovém území pomáhá dlátový pluh BEDNAR

3 rozdílné typy půd na malé ploše pole – bílá plocha je písčitá půda, která udržuje vlhkost

V australském záplavovém území pomáhá dlátový pluh BEDNAR

Opět malá plocha pole a 3 odlišné půdní struktury – cílem je mít po několika letech sjednocenou strukturu půdy

Výzva pro Shannonovu farmu

Dlátový pluh TERRALAND TO je nejlepší stroj pro zpracování půdního profilu v australských povodňových oblastech. Shannonova farma má v těchto oblastech velké rozdíly typů půd a pravidelně veškeré plochy monitoruje. Hlavním cílem je mít po několika letech zpracování půdního profilu dlátovým pluhem podobnou nebo totožnou strukturu půdy na celém poli.

Juraj Školka
juraj.skolka@bednarfmt.com
Sales Representative

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika