Profilové hnojení a hluboké zpracování půdy

Zhutnění je na mnohých pozemcích vážnou příčinou podstatného zhoršení úrodnosti a produkční schopnosti půd. Omezuje plné využití genetického potenciálu odrůd a snižuje efektivitu vstupů do produkčního procesu pěstovaných plodin, především organického, ale i minerálního hnojení. Řešení této závažné problematiky zhutnění půd v rostlinné výrobě je mimořádně aktuální. Zemědělské provozy by proto měly tomuto tématu věnovat více pozornosti. Jednou z možností obnovy půdní struktury je hluboké kypření. Společnost BEDNAR FMT nabízí pro tuto „léčbu“ půdy dlátový pluh TERRALAND, který umožňuje zemědělcům více než klasický pluh, například možnost tzv. profilového hnojení.

Aplikace hnojiva do půdního profilu

Jedním z účinných způsobů, jak udržovat dostatečnou a harmonicky vyrovnanou zásobu živin v půdě nejen v horizontu ornice, ale i v hlubších vrstvách půdního profilu je systém tzv. „profilového hnojení“. Tento inovativní způsob aplikace hnojiv spojený s hlubokým zpracováním půdy je vhodný nejen z důvodu doplnění deficitních živin v půdě do harmonické úrovně dobré zásoby, ale zároveň z důvodu zlepšení přístupnosti živin rostlinám a také pozitivního vlivu na růst kořenové soustavy. Použití tohoto způsobu aplikace hnojiv a stanovení jednotlivých dávek živin pro hnojení je účelné vždy provést na základě diagnostiky zjištěné zásoby přijatelných živin v půdě.

Uložení hnojiva do dvou úrovní (zón) půdního profilu zajistí plodinám kontinuální výživu po celou vegetaci. Hlavní množství dávky hnojiva je uloženo do hlubší vrstvy půdního profilu (podle plodiny a půdních podmínek do hloubky 15 až 25 cm) v předstihu při primárním zpracování půdy. Zbylá část celkové diagnostikované potřebné dávky hnojiva (do maximální dávky u fosforu dle plodin 40 – 50 kg P2O5/ha) je uložena mělčeji do půdy pod lůžko osiva krátce před setím nebo přesněji přímo při setí (systém uložení hnojiva „pod patu“ osiva).

Plošná aplikace a následné povrchové zapravení granulovaného hnojiva negativně zvyšuje koncentrace živin (solí) v povrchové vrstvě půdy. Tento způsob náhradního uložení hnojiva do profilu před výsevem plodin působí negativně na prodlužovací růst kořenů a nabourává vývoj architektury celé kořenové soustavy.


Vliv profilového hnojení na kořenovou architekturu

Uložení hnojiva do půdního profilupozitivní, stimulační vliv na vývoj optimální architektury kořenového systému. Optimální a rychlejší prodlužovací růst hlavních primárních kořenů zabezpečí posléze růst druhotných laterálních kořenů a dále zaručí bohatě rozprostřené jemné vlášení i v hlubších vrstvách půdy. Při současných výkyvech počasí za vegetace plodin, zajistí časněji a optimálně vyvinutá architektura kořenového systému plodin, především vlivem delšího prodlužovacího růstu primárních kořenů, zvýšenou toleranci vůči periodickým výskytům přísušků (vhodné i do oblastí „srážkového stínu“). Systém profilového hnojení napomáhá v  přicházejících extrémních vegetačních sezónách eliminovat dopady zemědělského sucha na rostlinnou produkci. Zároveň aplikace deficitních živin do půdního profilu pro zabezpečení výživy následně pěstovaných plodin zvýší z části jejich zásobu v půdě a případně z kationtových forem živin doplní sorpční kapacitu půd (K+, Ca2+, Mg2+), čímž se  zvýší a stabilizuje půdní úrodnost pro následné období.

Zapravení hnojiv po jejich plošném rozmetení často vede k promísení hnojiva s půdou s výsledkem mělkého uložení v profilu, a tím se negativně zvyšuje koncentrace živin (solí) v povrchové vrstvě půdy. Tento způsob náhradního uložení hnojiva do profilu před výsevem plodin působí negativně na prodlužovací růst kořenů a nabourává vývoj architektury celé kořenové soustavy, která nevyživuje dostatečně nadzemní část a rostlina je současně pro mělké zakořenění více náchylná k dopadům na její růst při výskytu přísušků.

Aplikace hnojiva hlouběji do půdního profilu zabezpečuje při následném použití navazujícího systému uložení hnojiva secím strojem pod lůžko osiva (hnojení „pod patu“) kontinuální výživu mladých rostlin (kukuřice, řepka, cukrovka), které vykazují zvýšenou osvojovací schopnost pro živiny.

Vliv profilového hnojení  na architekturu kořenové soustavy, polní pokus Rychnov nad Kněžnou – řepka olejná. Rostliny na parcele zpracované dlátovým pluhem TERRALAND s aplikovaným hnojivem do půdního profilu (25 cm) se silným krčkem kulovitého kořene dosahující do hloubky cca 30 cm (vlevo). Kořenový systém rostlin z parcely zpracované orbou vykazoval slabší kořenový krček a architektura soustavy byla mělká se slabším laterálním vlášením (vpravo).

Dlátový pluh TERRALAND TN 3000 HD7R a čelní zásobník FERTI-BOX FB 2000 F o objemu 2000 l – souprava určená k hlubokému zpracování půdy a aplikaci hnojiva do půdního profilu


Narušení plužní pánve a utužení

Opakujícím se zpracováním půdního profilu na jednu hloubku, ať už orbou či minimalizací vzniká tzv. plužní pánev. V její blízkosti je půdní profil více náchylný na nežádoucí zhutňování pohybem těžké techniky. Ten v interakci se současnými extrémy ve vývoji počasí velmi negativně působí na fyzikální vlastnosti půdy – pórovitost a penetrační odpor. Zhoršení těchto vlastností má především negativní dopad na rychlost vývoje kořenů i tvorbu kořenového vlášení. V utužených půdách jsou nejvíce postižené plodiny, které vytvářejí výnos podzemními orgány. Například u cukrové řepy dochází k větvení bulev, u brambor k deformaci hlíz. U plodin, které vytvářejí hlavní kůlový kořen – řepka, sója nebo slunečnice, se jeho růst omezuje tím, že kořen neproniká zhutnělou vrstvou v podorničí a deformuje se. Nesmíme opomenout ani ječmen, který nemá rád trvalé zamokření, ke kterému vlivem vytvořené plužní pánve dochází. Pro potřebné obnovení půdní struktury a vodního režimu je tuto plužní pánev nutné narušit. Jedním z řešení může být využití dlátového pluhu BEDNAR TERRALAND, kterým lze půdu intenzivně zpracovávat a narušit utužení i ve větších hloubkách půdního profilu. Napravení utužených půd není ovšem otázkou jedné sezóny, ale již po prvním roce lze pozorovat zlepšení ať už ve zlepšené absorpci dešťové vody a zvýšeném výnosu.

Dlátový pluh TERRALAND TO 6000 a zásobník určený do zadního závěsu FERTI-BOX FB 3000 o objemu 3000 l – souprava určená pro vysoké denní výkony hlubokého zpracování půdy a aplikaci hnojiva do půdního profilu.

Dlátový pluh TERRALAND TN 3000 HD7R nesený zásobník FERTI-BOX FB 1500 TN o objemu 1500 l – souprava určená pro menší farmy k hlubokému zpracování půdy a aplikaci hnojiva do půdního profilu. Zásobník může být součástí nově vyrobeného dlátového pluhu anebo jej připojit ke starším modelům.


 

BEDNAR FMT s.r.o.