Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

BEDNAR technologie setí ozimé řepky do dvouřádku

Začátkem měsíce září jsme ve spolupráci se střediskem STROM Praha – Studenec a Demonstrační farmou ministerstva zemědělství ProFarm Blatnice, kterou vlastní pan Ondřej Doležal, zakládali porosty ozimé řepky do dvouřádku na předem připraveném pozemku technologií strip-till. Podívejte se, jak proces zakládání porostů probíhal.

Zpracování půdy technologií strip-till s využitím stroje STRIP-MASTER EN

Po sklizni obiloviny byl pozemek zpracován s využitím řádkového kypřiče STRIP-MASTER EN. Na základě půdních rozborů byl při zpracování půdy souběžně aplikován trojitý superfosfát do hloubky cca 20 cm v dávce 150 kg/ha. Pásové zpracování půdy a aplikace hnojiva byla provedena řádkovým kypřičem s osmi pracovními jednotkami s roztečí 75 cm. „Pro efektivní řízení výživy rostlin je zapotřebí analyzovat výživný stav půdy a výsledkům umět individuálně přizpůsobit způsob hnojení (správně zvolit plán hnojení: plošná/variabilní aplikace),“ říká Bc. Václav Necid, systémový agronom ADW AGRO.

Rozbor půdy provedla společnost ADW AGRO, a.s. s využitím speciálně upraveného vozu, který se pohybuje po vzorkovaném pozemku pomocí GPS navigace. Technologie vrtání probíhá do hloubky 30 cm, směsný vzorek se následně posílá na laboratorní zpracování

Na základě zjištěného obsahu živin byl na pozemek aplikován trojitý superfosfát do zpracovaných pásů s využitím řádkového kypřiče STRIP-MASTER EN a čelního zásobníku FERTI-BOX FB_F

Technologie strip-till spočívá v redukovaném zpracování půdy. V nezpracovaném meziřadí se nachází organická hmota, která snižuje riziko vzniku půdní, větrné a vodní eroze. Oproti celoplošnému zpracování půdy je tato technologie prospěšná i k hospodaření s půdní vláhou, protože nedochází k tak velkému úniku. Výhodou je i cílená aplikace hnojiva, která probíhá současně se zpracováním půdy nebo s následným setím. Cíleně lze v průběhu vegetace provádět i chemickou ochranu nebo aplikaci hnojiva.

Založení porostu secím strojem OMEGA OO_FL

V druhém kroku probíhal výsev řepky ozimé s využitím univerzálního secího stroje OMEGA OO_FL společně se současným výsevem pomocných plodin do meziřádku a aplikací hnojiva. Jednalo se o hybridní odrůdu ozimé řepky HogoFogo s výsevkem 1,1 VJ a směs pomocných plodin s celkovým výsevkem 50 kg/ha – peluška setá Arkta, jetel alexandrijský Tabor a vojtěška setá Gea (vojtěška 5 kg/ha, jetel 5 kg/ha, peluška ozimá 40 kg/ha).

Setí probíhalo do pásů o rozteči 75 cm,

OMEGA OO_FL umožnuje v průběhu jednoho přejezdu několik variant zakládání porostů

Jako hnojivo bylo použito směsné hnojivo NPK s poměrem jednotlivých složek (prvků) 6-23-15 + Bor. Uvedené hnojivo odpovídá požadavku odběrového normativu řepky ozimé. Na základě požadavků zákazníka byl zvolen větší poměr P.

V meziřadí se po zasetí nachází velké množství posklizňových zbytků, které chrání půdu před výparem a eliminuje i riziko rozvoje plevelů

Výsevní jednotka ALFA DRILL na secím stroji byla využita pro založení porostů pomocných plodin

Tři varianty založení porostu

Porost ozimé řepky byl na pozemku založen třemi různými metodami:

  • Strip-till + setí (3 ha plocha)
  • Mělké celoplošné zpracování + technologie strip-till + setí (14 ha plocha)
  • Mělké celoplošné zpracování + setí + pomocná plodina (6 ha plocha, bez herbicidní ochrany)

Strip-till + setí

Mělké celoplošené zpracování + technologie strip-till + setí

Mělké celoplošené zpracování + setí + pomocná úlodina

Na území ČR se jedná o velmi zajímavou technologii, která je součástí trendů precizního zemědělství. Při zpracování a zakládání porostů ozimé řepky technologií strip-till totiž dochází k úspoře nákladů na zpracování půdy. Především tato technologie přispívá k dobrému zdravotnímu stavu půdy a nabízí nové agronomické možnosti souběžného pěstování hlavní plodiny s pomocnou.

 

S námi je radost hospodařit.
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

Související články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area

Používáme soubory cookies. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde.

Souhlasím