Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Úsporná a šetrná technologie BEDNAR pro pěstování kukuřice

V uplynulém roce byl založen další polní pokus, tentokrát v oblasti Východolabské tabule pro ověření komplexní pásové (strip-till) technologie zpracování půdy se souběžným lokálním hnojením pro pěstební postup kukuřice. Technologie byla vyvinuta českou společností BEDNAR FMT s.r.o. na základě výsledků víceletých inovačních projektů a cenných provozních poznatků řady nejen českých zemědělců. Předností technologie je rychlost a nižší náročnost přípravy pozemku pro založení porostů. Generuje úspory v nákladech na naftu, pracovní čas a opotřebitelné díly. Technologie omezuje odbourávání organické hmoty v půdě (zvyšuje uhlíkovou neutralitu), vytváří preferenční zóny pro vsakování atmosférických srážek, umožňuje cíleně uložit lokální dávku živin, a tím významně snižovat současné extrémně vysoké náklady na hnojiva.

Pro podzimní hloubkové zpracování pásů byl využit řádkový kypřič TERRASTRIP ZN

Jarní zpracování a prohřátí připravených pásů bylo provedeno řádkovým kypřičem STRIP-MASTER EN

Ověřování poloprovozního pokusu

Poloprovozní pokus byl založen na rodinné farmě Čermákových ve Lhotě pod Přeloučí ve spolupráci s poradensko-výzkumnou společností AGROEKO Žamberk spol. s r.o. Půda po sklizni předplodiny ozimé pšenice byla ošetřena podmítkou. Na podzim byla půda zpracována základním hlubokým pásovým kypřením pomocí kypřiče TERRASTRIP ZN, který byl agregován za univerzální tažený zásobník FERTI-CART FC. Na kypřiči byly osazeny pracovní orgány s nulovým elevačním úhlem tzv. ZERO-MIX slupice. Půda byla hluboce prokypřena v definovaných roztečích pásů po 75 cm a aktivní šířce pásů do 25 cm (zpracovaná plocha pozemku do 33 %) s minimálním promísením a drobením. Tento typ pracovního orgánu optimalizuje (omezuje) provzdušnění vrchní poloviny kypřeného profilu a aktivněji rozrušuje spodní zhutněné vrstvy půdy. Omezuje zaplevelení a tvorbu hrud v kypřených pásech.

Kypření bylo v pokuse provedeno ve dvou termínech pro uložení fosforečného a zvlášť pro uložení draselného hnojiva distribuovaného z pneumatického zásobníku FERTI-CART FC. Novinkou je výroba dvoukomorového zásobníkového vozu COMBO SYSTEM CS, který již umožňuje aplikaci dvou druhů hnojiv do jednotné nebo rozdílné hloubky půdního profilu kypřičem TERRASTRIP ZN v jedné pracovní operaci. V pásové technologii zpracování půdy je příznivé uložení fosforečného (P) hnojiva hlouběji než hnojiva s obsahem draslíku (K). Fosforečné hnojivo efektivně působí na hlubší rozvětvení kořenové soustavy, přičemž využití hnojiva z hlubšího depa již nastává od 4. vyvinutého listu kukuřice. Uložení draselného hnojiva je vhodné mělčí pro rozvrstvení koncentrace živin v kypřeném profilu a pro minimální vliv draslíku (K+) na růst a větvení kořenového systému. Fosfor i draslík jsou v půdě omezeně pohyblivé živiny a podzimní aplikace je vhodná zcela bez rizika ztrát vyplavením. Na pozemku před založením pokusu byla diagnostikována vyhovující zásoba přístupného fosforu a draslíku. Lokální dávka fosforu a draslíku a hloubka uložení do kypřených pásů byla optimalizována podle metodického doporučení technologie (tab. 1.).

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
Termín zpracováníAplikované hnojivo do depa v pásech = dávkaPřívod živinHloubka zpracováníHloubka hnojení
7. 9. 2020 Amofos = 120 kg/haFosfor: 62 kg P2O5/ha35 – 40 cm25 – 30 cm
10. 9. 2020Draselná sůl = 100 kg/haDraslík: 60 kg K2O/ha30 – 35 cm20 – 25 cm

Tab. 1. Parametry základní pásové přípravy půdy před zimou pro jarní založení porostu zrnové kukuřice STRIP technologií BEDNAR (TERRASTRIP)

Jarní předseťová pásová příprava půdy byla provedena navazující pásovým kypřičem STRIP-MASTER EN. Oprava a příprava zpracovaných pásů pro setí jarním prokypřením urychluje prohřívání a půdy pro seťové lůžko a je prostředkem pro cílené uložení dusíkatých hnojiv pro náročnou kukuřici. Pásové zpracování půdy bylo ověřováno v systému redukovaných dávek dusíku o 30, 45 a 65 kg N/ha ve dvojitě stabilizovaném dusíkatém hnojivu močovina Alzon Neo ve srovnání s konvenční celoplošnou aplikací standardního dusíkatého hnojiva DAM 390 s přídavkem stabilizátoru uvolňování dusíku. Na kypřiči byla nastavena konstrukční hloubka zpracování slupicemi s nulovým elevačním úhlem, tj. 20-22 cm. Uložení dusíkatého hnojiva bylo provedeno za slupicemi ve hloubce 17-20 cm. Zpracování půdy bylo provedeno 15. 4. Při setí dne 28. 4. byla významně snížena dávka NP hnojiva Amofos „pod patu“ ze standardních 100 kg/ha na startovací dávku 40 kg/ha nebo zcela vypuštěna. Analýzy fosforu (a draslíku) v profilu kypřených pásů prokázaly vysokou zásobu z podzimní hluboké aplikace do depa. Výživa rostlin fosforem byla během vegetace i bez seťové dávky fosforu v hnojivu Amofos výborná (nad optimem) a svědčila pro vynechání seťové aplikace NP hnojiv.

Lokální aplikace dusíkatého hnojiva močoviny Alzon Neo s posunutým uvolňováním dusíku pro rostliny do období intenzivního růstu vykazovala srovnatelné zásobení porostů dusíkem v porovnání se standardním plošným hnojením na povrch půdy ve hnojivu DAM s přídavkem stabilizátoru. Významné pro lokální aplikaci Alzon Neo bylo snížení aplikační dávky dusíku, které zajišťovalo srovnatelnou nebo lepší výživu rostlin dusíkem. Výživa rostlin dusíkem ke konci intenzivního růstu byla lepší po cíleně aplikované redukované dávce dusíku o 45 a 65 kg N/ha ze standardní celoplošné dávky 160 kg N/ha. Neredukovaná lokální dávka 160 kg N/ha vykazovala srovnatelné a později mírně nižší zásobení rostlin dusíkem ve srovnaní s celoplošnou aplikací (obr. 1).

Obr. 1. Vliv lokální redukované dávky dusíku na výživný stav porostů kukuřice v roce 2021 (lokalita Lhota pod Přeloučí, o. PU)

Zásoba dusíku (Nmin.) v půdě byla na konci intenzivního růstu (21. 7.) po běžné celoplošné aplikaci ve hnojivu DAM se stabilizátorem ztrát plné dávky dusíku (160 kg/ha) pouhých 15 kg/ha. Lokální aplikace dusíku ve hnojivu Alzon Neo ve snížené dávce o 30 kg N/ha udržovala pro cílené uložení do půdního profilu a pro cílené zpomalené uvolňování dusíku vyšší zásobu Nmin. na úrovni 32 kg/ha. Tato zásoba Nmin. byla velmi dobře uplatněna v závěru vegetace (v září) pro tvorbu zrna.

Porost, olistění, po celoplošné aplikaci hnojiva DAM postřikovačem v plné dávce 160 kg N/ha (foto ze dne 21.07.2021)

Porost, olistění, po lokální redukované aplikaci Alzon Neo 130 kg N/ha kypřičem STRIP-MASTER EN (foto ze dne 21.07.2021)

Redukovaná dávka dusíku aplikovaná pomocí lokálního uložení do půdního profilu pásovým kypřičem STRIP-MASTER EN se projevila pozitivně v dosaženém výnosu zrna. Naopak bylo prokázáno, že lokální hnojení dusíkem v dávce plné, odpovídající celoplošné aplikaci, omezovalo růst a výživu rostlin a v důsledku snížilo výnos zrna o 12 %. Redukce lokální dávky dusíku o 30 kg/ha zajistila zcela srovnatelný výnos zrna s aplikací plné dávky dusíku 160 kg/ha. Intenzivněji redukovaná lokální dávka dusíku o 45 kg/ha se podílela na zvýšení výnosu zrna o 2 %. Značně redukovaná lokální dávka dusíku o 65 kg/ha vykazovala o 5 % vyšší výnos zrna než standardní celoplošná technologie hnojení po zasetí (obr. 2).

Obr. 2. Vliv lokální redukované dávky dusíku na dosažený výnos zrna kukuřice v roce 2021 (při standardní 14 % vlhkosti, sklizeň 1. 11. 2021, lokalita Lhota pod Přeloučí, o. PU)

Závěr a doporučení

Výsledky z roku 2021 upřesnily a upevnily dosavadní poznatky o efektivitě, úsporách a šetrného účinku vyvinuté komplexní pásové technologie zpracování a hnojení půdy pro pěstební postup kukuřice společností BEDNAR FMT, s.r.o. Lokální pásová technologie omezuje plochu zpracované půdy, a tím zvyšuje ochranu proti erozi, omezuje výpar vláhy a omezuje ztrátu organické hmoty (uhlíku) nadměrným odbourávání a degradaci půdní struktury, která je intenzivní při celoplošném zpracování půd. Pásové zpracování půdy je maximálně efektivní pouze se souběžnou lokální aplikací hnojiv do kypřených pásů. Zvyšuje se významně využití živin z hnojiv pro uložení do zóny budoucího rozvoje kořenové soustavy. V důsledku je žádoucí snížit aplikační dávky dusíku, fosforu a draslíku.

Doporučujeme v lokální aplikaci fosforu a draslíku kypřičem TERRASTRIP ZN redukci dávky fosforu o 40 – 50 % a dávky draslíku o 25 – 35 % oproti normativu pro celoplošnou aplikaci. Pro jarní lokální dávku dusíku pásovým kypřičem STRIPMASTER EN doporučujeme přednostně použít stabilizovaných močovin, tj. močoviny obohacené o inhibitor ureázy (hnojivo Urea Stabil) a lépe navíc o inhibitor nitrifikace (hnojivo Alzon Neo). Omezení enzymatického rozkladu močoviny v půdě je pro pomalu vyvíjející se porost kukuřice za použití lokální technologie aplikace významným prvkem efektivity využití hnojiv pro výnos zrna nebo produkci kvalitní siláže. Oproti běžné celoplošné dávce dusíku pro porost doporučujeme v jarní v technologii BEDNAR STRIP-MASTER EN aplikovat sníženou dávku dusíku o 20 – 25 % (prakticky asi o 30 – 45 kg N/ha) a v biologicky činných strukturních půdách s dobrým vodním režimem sníženou dávku dusíku až o 40 % (prakticky asi o 65 – 80 kg N/ha).

1) Ing. Tomáš Javor, DiS., AGROEKO Žamberk spol. s r.o.
2) Ing. David Ryčl, BEDNAR FMT s.r.o.
3) Jiří Čermák, Farma Čermákovi s.r.o.

S námi je radost hospodařit.
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area