Novinky

Technologie setí ozimé řepky do dvouřádku

V úterý 10. 9. 2019 jsme se sešli s doc. Ing. Václavem Brantem, Ph.D. z ČZU v Praze a Ing. Jiřím Kuntem ze Selgen a. s. na poli ZD Dolní Újezd nedaleko vesnice Makov, tedy v oblasti Vysokomýtské synklinály. Zde byly 9. srpna založeny porosty ozimé řepky do dvouřádku s pomocnou plodinou a nyní dochází k jejich prvnímu vyhodnocení. Podívejte se na ně v následujícím videoklipu.

Základní informace o technologii setí ozimé řepky do dvouřádku

Varianta založení porostů ozimé řepky tzv. dvouřádků je velice zajímavá a nová technologie setí a je založena na dvou základních krocích. Prvním pracovním postupem je hloubkové kypření s ukládáním atraktivního hnojiva do půdního profilu. K tomu je využit stroj TERRASTRIP ZN 8/75, tedy dlátový pluh určený k pásovému zpracování půdy s roztečí pracovních orgánů 75 cm.

Technologie setí ozimé řepky do dvouřádku
Technologie setí ozimé řepky do dvouřádku

Dalším krokem je výsev dvouřádků s roztečí 25 cm přesně nad pás zpracovaného a prohnojeného půdního profilu. Do meziřádku, který je 50 cm široký, lze vysít pomocné plodiny, které v první fázi podpoří vegetaci řepky ozimé a následně vymrznou nebo jsou mechanicky likvidovány plečkováním.

Cíle technologie setí ozimé řepky s pomocnou plodinou

⦁ Zajištění části dusíkaté výživy ozimé řepky na základě společného pěstování s rostlinami z čeledi bobovitých
⦁ Eliminace erozních rizik po zasetí a během vegetace při pěstování ozimé řepky v širších řádcích
⦁ Omezení ztrát dusíku vyplavením v období od výsevu ozimé řepky do začátku vegetace na jaře
⦁ Omezení rozvoje plevelů, chorob a škůdců v porostech ozimé řepky na základě přítomnosti pomocných plodin

⦁ Zvýšení potravní nabídky pro volně žijící organismy v době přítomnosti pomocné plodiny v porostech ozimé řepky
⦁ Biologické zpracování půdy v podzimním období pomocnou plodinou za účelem rozvoje kořenového systému ozimé řepky a podpory infiltrace vody do půdy
⦁ Udržitelnost pěstování ozimé řepky jako hlavní olejniny západní a střední Evropy v měnícím se vnímání významu zemědělství společností

Technologie setí ozimé řepky do dvouřádku
Technologie setí ozimé řepky do dvouřádku

Systém dvouřádku ve Vysokomýtské synklinále

⦁ Založení dvojřádků řepky ozimé s roztečí 25 cm a s šířkou meziřádku 50 cm zajišťuje eliminaci vnitrodruhové konkurence rostlin ozimé řepky a optimalizuje prostor pro vývoj rostliny i při využití secích strojů neumožňujících výsev na počet jedinců
⦁ Snížení počtu rostlin na jednotku plochy je spojeno se snížením nákladů na osiva a zároveň zvyšuje plastický potenciál liniových i hybridních odrůd při výskytu stresových faktorů
⦁ Dvojřádek o rozteči 25 cm a méně zajišťuje dobré podmínky pro potlačení rozvoje plevelných společenstev v dvojřádku
⦁ Koncentrace řádků ozimé řepky do dvojřádků zajišťuje efektivní využití pásových aplikací herbicidů, insekticidů a fungicidů

⦁ Meziřádková vzdálenost mezi dvojřádky (50 cm) zajišťuje možnost meziřádkové kultivace porostů řepky plečkou pro meziřádkové plodiny
⦁ Rozteč přispívá nejen k regulaci plevelů a výdrolu obilní předplodiny, ale výrazně redukuje i rizika spojení s výskytem plevelné řepky
⦁ Meziřádky lze využít pro výsevy pomocných plodin souběžně s výsevem ozimé řepky, nebo po jejím vzejití pomocí pleček či meziřádkových kypřičů vybavených systémy pásové aplikace pesticidů
⦁ Meziřádky mezi dvojřádky umožňují i provedení meziřádkové kultivace půdy s přihnojením

Technologie setí ozimé řepky do dvouřádku

S námi je radost hospodařit.
BEDNAR FMT s.r.o
marketing@bednarfmt.com

Galerie