Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Přímé setí pomocí nového secího stroje DIRECTO NO pomáhá chránit půdu a snížit náklady

Přímé setí se stále více stává tématem diskuse v současné době, a to zejména v oblasti technologií, které umožňují co nejvíce ochránit půdu před nežádoucí erozí, zvýšit biologickou aktivitu půdy, lépe hospodařit s vodou nebo omezit množství přejezdů po poli a uspořit čas i spotřebu pohonných hmot.

Přímé setí, známé také jako „no till“, je důležitým prvkem regenerativního zemědělství, společně s pěstováním pomocných plodin.
Vzhledem ke zvyšujícím se cenám vstupů a měnícímu se klimatu může postupně docházet ke snižování rentability konvenčního zemědělství, což je dalším argumentem pro bezorebný způsob hospodaření na zemědělské půdě.

DIRECTO NO dokáže založit porost do nezpracované půdy, strniště a meziplodin

Jak už vypovídá sám název, tato metoda se zakládá na setí do nezpracované půdy. Nedochází tak k narušení půdní struktury a přirozených procesů probíhajících v půdě. Důležité také je, že při využití této metody zůstává na povrchu půdy velké množství rostlinných zbytků předplodiny, které pomáhá udržet půdní vlhkost a minimalizovat vodní a větrnou erozi. Na zvětšující se poptávku po této technologii reaguje společnost BEDNAR uvedením na trh nového stroje pro přímé setí DIRECTO NO. Tento stroj je určen především pro přímý výsev do nezpracované půdy, strniště a meziplodin.

Setí do porostu meziplodiny povaleného pomocí řezných válců

Setí do porostu meziplodiny povaleného pomocí řezných válců

Setí do strniště předplodiny

Setí do strniště předplodiny

Pro kvalitní uložení osiva do požadované hloubky je stroj vybaven patentovanými secími botkami s přítlakem 250 kg/secí botka. Vysoký přítlak zaručuje optimální uložení osiva i v těžkých půdách nebo při velkém množství rostlinných zbytků na povrchu půdy.

V praxi je velmi časté přímé setí do vzrostlého porostu meziplodiny nebo porostu povaleného například pomocí řezných válců. V tomto a dalších případech, kdy je na povrchu půdy velké množství organické hmoty, je pro kvalitní založení porostu nutné, aby byla u secího stroje zajištěna optimální rozteč jednotlivých secích botek pro vysokou průchodnost, což DIRECTO NO s meziřádkovou vzdáleností 16,7 cm splňuje.

Pšenice ozimá zasetá po sklizni sóji, setí 6. 10., výsevek 160 kg/ha

Pšenice ozimá zasetá po sklizni sóji, setí 6. 10., výsevek 160 kg/ha

Pšenice ozimá zasetá do porostu meziplodiny, setí 5. 10., výsevek 190 kg/ha

Pšenice ozimá zasetá do porostu meziplodiny, setí 5. 10., výsevek 190 kg/ha

Při bezorebném obdělávání půdy může být problematické zakládání porostů na pozemcích s vysokou vlhkostí z důvodu rizika vzniku kolejí a nežádoucího utužení. Secí stroj DIRECTO NO je tak vybaven velkými flotačními pneumatikami o rozměru 710/50 R26,5, které minimalizují tlak na půdu a eliminují vytváření kolejí. Přesto je vhodné mít k dispozici univerzální kypřič jako je například VERSATILL, pomocí kterého je možné v případě nutnosti pozemek urovnat.

Různé varianty zakládání porostu

Dvoukomorový přetlakový zásobník o objemu 5 000 litrů se dá využít pro výsev jednoho nebo dvou druhů plodiny, případně lze jednu komoru naplnit hnojivem a současně během setí aplikovat hnojivo. Při osazení stroje výsevní jednotkou ALFA DRILL o objemu 400 litrů je možné vysévat další druh plodiny nebo aplikovat mikrogranulát. Výhodou jsou tak široké možnosti založení porostu až se třemi druhy osiva v jednom přejezdu. Není tedy problém zároveň zakládat porost hlavní a pomocné plodiny, což je při bezorebném způsobu hospodaření v praxi často využíváno. Náklady na založení porostu jsou tak ve srovnání s běžnými secími stroji značně sníženy.

Metody uložení hnojiva během setí

Při využití aplikace hnojiva během setí nabízí DIRECTO NO dvě metody uložení hnojiva, a to společně s osivem nebo pod osivo. Metoda „grain & fertiliser“ (mísení osiva s hnojivem) znamená, že hnojivo je s osivem míseno již v potrubí a do rozdělovací hlavy putuje materiál společně. Dochází tak ke společnému uložení, díky kterému je hnojivo rychleji přístupné pro mladou rostlinu, což může přispět k jejímu rychlejšímu vývinu. Tento způsob je možné používat pouze za určitých podmínek, které jsou vhodné pro pěstovanou plodinu. Druhá varianta, kterou je uložení hnojiva odděleně mírně do strany a pod hloubku uložení osiva pomocí přihnojovacích disků, umožňuje použití vyšších dávek hnojiv i v sušších podmínkách a podporuje růst kořenů do hloubky.

Perspektivy technologie přímého setí v českém zemědělství: výhody a výzvy

Technologie přímého setí se dá v podmínkách České republiky stále považovat za poměrně novou. Vzhledem k vývoji klimatu a s tím související potřebou chránit půdu a celé životní prostředí, však již teď také za velmi aktuální. Jedná se o poměrně specifickou technologii, které je nutné přizpůsobit osevní postup a systém hospodaření na celé farmě. Poté však poskytne mnoho výhod. Není možné očekávat, že zvýší výnosy, ale spíše pomůže jejich meziročníkové stabilizaci, minimalizuje degradaci půdy a přinese ekonomickou úsporu díky výraznému snížení nákladů na pracovní operace při zakládání porostu.

Podívejte se, jaké možnosti výbavy nabízí secí stroj DIRECTO NO v našem otevřeném konfigurátoru.

S námi je radost hospodařit.
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area