Novinky

NOVÝ STROJ BEDNAR STRIP-MASTER EN REAGUJE NA KLIMATICKOU A LEGISLATIVNÍ SITUACI

Význam produkce kukuřice na zrno, a především její silážní formy, v posledních letech dramaticky roste. Produkce nutričně a minerálně bohatých a dobře stravitelných siláží je však značně limitována zažitými pěstitelskými postupy, které nedostatečně reagují na trendy ve vývoji počasí posledních let. Je spolehlivě známo, že efektivita pěstování kukuřice je často potlačována na samotném počátku, a to ve způsobu zpracování půdy.

Stále převládá konzervativní přesvědčení, že nejlepším postupem zpracování půdy pro kukuřici, je orba. Ta však působí pozitivně na tvorbu půdní struktury pouze v horizontu aktivního zpracování, které je obvykle řízeno podle dosavadní mocnosti ornice, podle konstrukčních možností pluhu nebo pracovní soupravy. Pravidelně několik let prováděná orba, tedy plošný průchod ostří a plazů pluhu půdním profilem s obracením skýv, postupně zhutňuje půdu pod profilem zpracování.

Provedené zkoušky potvrzují protierozní účinek, vykázaly lepší vodní režim půd a až překvapivě pozitivní vliv na produkci kukuřice.

Na dně zpracované půdy se vytváří značně slehlá, omezeně propustná podorniční podlaha (podplužní pánev). Ta tvoří půdní horizont obvykle o mocnosti 5–10 cm, v těžkých půdách i 15–20 cm. Pod touto nejvíce zhutněnou deskou se zpravidla nachází již méně zhutněná vrstva podorničí (ale přesto převážně nevyhovující pro růst kořenů plodin), kterou lze společně s kompaktním dnem orby vhodným, tzv. vertikálním zpracováním (podle amerických základů Vertical -Tillage, systému objevujícího se zde prvně v roce 1970) a navazujícím systémem profilového hnojení velice rychle a efektivně zúrodňovat.

Tyto již známé postupy upravujeme pro naše klimatické a půdní podmínky ve spolupráci s výzkumně-poradenskými institucemi přímo ve výrobních podmínkách celé řady zemědělských podniků.

V souvislosti s dynamickou změnou průběhu počasí posledních několika let, která se vyznačuje vysokými teplotami v období vegetace a nevyrovnaným nedostatečným úhrnem srážek a v souvislosti se změnou metodiky a legislativních norem protierozních opatření na erozních pozemcích začal v roce 2016 vývoj modifikované technologie vertikálního zpracování a hnojení půdy (kapalná i granulovaná forma) pro erozně nebezpečnou kukuřici, potažmo pro další plodiny.

Strip-Master při podzimní aplikaci digestátu o dávce 25 m3/ha do porostu meziplodiny v Rostěnická a. s.

Strip-Master při podzimní aplikaci digestátu o dávce 25 m3/ha do porostu meziplodiny v Rostěnická a. s.

Zpracování půdy Strip-Tillem omezuje ztráty vláhy z půdy

Zpracování půdy Strip-Tillem omezuje ztráty vláhy z půdy.

V pokrokovém zemědělském podniku ROSTĚNICE, a. s. (okres Vyškov), společnost BEDNAR FMT, s. r. o., ve spolupráci s koordinátorem výzkumu a vývoje technologie společností AGROEKO Žamberk, spol. s r. o., začala vývoj kypřiče pro prostorově redukované tzv. pásové zpracování půdy (Strip -Tillage). V této technologii je zpracována půda pouze v pásech do šířky zpravidla 30 cm (možno nastavit), ve kterých je následně kukuřice zaseta. Základy této technologie kombinující výhody nezpracované (No -Tillage) a zpracované půdy jsou položeny v rozsáhlé americké oblasti kukuřičného pásu již v 50. letech. V této oblasti byla technologie vyvíjena za primárním účelem omezit větrnou erozi a dále snížit náklady na zpracování půdy o velké rozloze.
Dalším požadavkem technologie bylo také šetření s vláhou prostřednictvím omezení neproduktivního výparu, což lze efektivně docílit v širokořádkové kukuřici redukcí plochy zpracované půdy pro výsev. Tyto dnes již poměrně dávné americké cíle technologie jsou nyní zcela v souladu se současnou potřebou i v našem zemědělství.

Ve vývoji pásové technologie zpracování půdy BEDNAR je kladen požadavek na protierozní vlastnosti, které jsou stanoveny národní legislativou (Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění č. 292/2018 Sb.) pro dodržování Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES č. 5). Dalším požadavkem pro vývoj bylo omezení ztrát vláhy z půdy, zajištění dostupnosti a dostatku živin v kypřených pásech pro zajištění minimálně stejné produkce a kvality zrna a siláží kukuřice jako z postupů celoplošného zpracování půdy.

Strip-Master při jarním nasazení aplikuje 260 kg/ha NPK v AGRO Kunčina a. s.

Strip-Master při jarním nasazení aplikuje 260 kg/ha NPK v AGRO Kunčina a. s.

Provedené zkoušky vyvíjené pásové technologie s lokální aplikací tekutých statkových hnojiv nebo aplikací průmyslových hnojiv potvrzují protierozní účinek a vykázaly lepší vodní režim půd a až překvapivě pozitivní vliv na produkci kukuřice. Stroj je vhodný pro pěstování všech erozně ohrožených plodin, jako jsou mimo kukuřici například slunečnice, bob, čirok, řepka, sója a další.

V případě Vašeho zájmu o konkrétní detailní informace nebo možnost předvedení soupravy kontaktujte prosím naši obchodní síť.

David Ryčl (BEDNAR FMT)
Tomáš Javor (AGROEKO Žamberk)

Galerie

International Dinner BEDNAR 2019
Společnost BEDNAR uspořádala při příležitosti polního dne mezinárodní večeři. Zúčastnilo se jí 389 zahraničních hostů z celého světa. Byl pro ně připraven bohatý program, který vyvrcholil…

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika