Jak dopadlo veřejné setí řepky?

V průběhu roku 2017 se uskutečnilo první veřejné setí řepky v jižních Čechách. Následně probíhalo monitorování všech porostů a průběžné odebírání vzorků. Ty se zasílaly do laboratoře AGRO-LA, spol. s. r.o., kde probíhal rozbor na N, P, K, Ca, Mg, hmotnost rostliny a vyhodnocení výživného stavu. V průběhu července přišla na řadu sklizeň. Jaké byly výnosy v jednotlivých lokalitách? Jaké jsou závěry a přínosy setí technologií BEDNAR? To vše se dočtete v tomto článku.

Veřejné setí řepky v Selektě Pacov, a.s.

Veřejné setí řepky v Selektě Pacov, a.s.

Výklad o secím stroji OMEGA OO 6000L v Selekta Pacov a.s.

Výklad o secím stroji OMEGA OO 6000L v Selekta Pacov a.s.


Souhrn veřejného setí

Veřejné setí řepky se uskutečnilo od 15. 8. do 18. 8. 2017 v jižních Čechách ve čtyřech podnicích. Konkrétně se jednalo o podniky Selekta Pacov, a.s., Agrochov Dynín, Agrokomplex Šumava a ZD Čížová. Následovalo průběžné sledování a odebírání vzorků ze všech založených porostů. O jednotlivých výsledcích jsme vás průběžně informovali.

Letos čekala podniky sklizeň. Ta přišla na řadu v první polovině července. První do pole vyjely kombajny Agrochovu Dynín. Následovaly podniky Selekta Pacov, a.s., a ZD Čížová. V Agrokomplexu Šumava se výsledky sklizně nehodnotily. Oba zakládané porosty zde výrazně poškodily kroupy a výsledky by nebyly objektivní.

Snaha o dokonalé vytvoření lůžka vedla v podniku Agrochov Dynín k mnoha přejezdům a zvýšení nákladů na přípravu půdy.

Snaha o dokonalé vytvoření lůžka vedla v podniku Agrochov Dynín k mnoha přejezdům a zvýšení nákladů na přípravu půdy.

Příprava půdního profilu a následné zasetí osiva řepky

Příprava půdního profilu a následné zasetí osiva řepky


Připomenutí technologií veřejného setí

Vstupní podmínky ve všech lokalitách byly totožné. Po sklizni předplodiny byla všude provedena mělká podmítka. Poté následovala příprava půdy technologií BEDNAR nebo standardní technologií daného podniku.

Založení porostů BEDNAR technologií proběhlo ve všech podnicích bez zbytečných přejezdů. Prvním přejezdem se provedlo prokypření s prohnojením půdního profilu v hloubce 0–30 cm. Druhým a posledním přejezdem se provedlo setí hybridu řepky na meziřádkovou vzdálenost 25 cm – vždy 0,8 výsevní jednotky. Jaké stroje BEDNAR byly použity, se dočtete zde.

Odběry vzorků řepky v podniku Selekta Pacov a.s. před přicházející zimou

Odběry vzorků řepky v podniku Selekta Pacov a.s. před přicházející zimou

Porosty řepky v podniku Agrochov Dynín (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)

Porosty řepky v podniku Agrochov Dynín (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)


Zakládání porostů řepky technologií Agrochova Dynín znamenala minimálně 4 přejezdy. Nejprve půdu HLOUBKOVĚ ZPRACOVALI strojem TERRALAND a poté hnojení proběhlo klasicky neseným rozmetadlem. Následně několika přejezdy předseťovým kompaktorem SWIFTER připravili seťové lůžko a zapravili hnojivo. Poté zaseli hybrid řepky na meziřádkovou vzdálenost 15 cm – 1 výsevní jednotka.

Selekta Pacov, a.s., provedla nejprve kypření půdního profilu na hloubku cca 18 cm strojem Tygr a následné rozhození hnojiva rozmetadlem. Poté zasela porost na meziřádkovou vzdálenost 15 cm – 0,8 výsevní jednotky, tedy stejně jako BEDNAR.

V ZD Čížová po podmítce pokračovali orbou na hloubku cca 20 cm. Následovalo rozhození hnojiva rozmetadlem do hrubé brázdy a připravení seťového lůžka kompaktorem. Poté seli řepku s meziřádkovou vzdáleností 12,5 cm – 1 výsevní jednotka.

Odebrané rostliny v ZD Čížová (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)

Odebrané rostliny v ZD Čížová (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)

Vzrostlé porosty řepky v podniku Selekta Pacov, a.s. (Vlevo technologie podniku, vpravo BEDNAR technologie)

Vzrostlé porosty řepky v podniku Selekta Pacov, a.s. (Vlevo technologie podniku, vpravo BEDNAR technologie)


Výsledky veřejného setí

Okamžitě v průběhu sklizně probíhalo za účastí podnikových agronomů a agronoma z SPZO zhodnocení výnosu v jednotlivých lokalitách. Všude se sklidil 1 ha a proběhlo vyhodnocení. Výnosy po započtení odchylek si můžete prohlédnout níže.

ZD Čížová

  • Technologie BEDNAR měla výnos 5,59 t/ha
  • Technologie ZD Čížová měla výnos 5,19 t/ha

Selekta Pacov, a.s.

  • Technologie BEDNAR měla výnos 4,80 t/ha
  • Technologie Selekta Pacov měla výnos 4,80 t/ha

Agrochov Dynín

  • Technologie BEDNAR měla výnos 4,76 t/ha
  • Technologie Agrochov Dynín měla výnos 4,86 t/ha
Vzrostlé porosty řepky v podniku ZD Čížová (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)

Vzrostlé porosty řepky v podniku ZD Čížová (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)


Závěr veřejného setí řepek

Z výsledků veřejného setí je patrné, že výnosy byly ve všech lokalitách téměř totožné – s výjimkou ZD Čížová. Kypření oproti orbě a vyšší meziřádková vzdálenost se sníženým výsevkem přinesly v Čížové vyšší výnos o téměř 8 %.

Rozhodujícím a nezanedbatelným rozdílem jsou ve všech podnicích počáteční náklady na založení porostu. Technologií BEDNAR se dosáhlo významné úspory na pohonných hmotách, času při přejezdech a množství setého osiva. V závislosti na podnikové technologii lze tyto úspory vyčíslit částkou 1 – 3 500 Kč / 1 ha. Pokud by u technologie BEDNAR byl při kypření využit větší záběr kypřiče a odpovídající tažná síla, dosáhlo by se vyšších úspor. To nejen finančních, ale především časových.

Sklizeň řepky ve všech lokalitách proběhla v průběhu července

Sklizeň řepky ve všech lokalitách proběhla v průběhu července

Sklizeň řepky v podniku Agrochov Dynín

Sklizeň řepky v podniku Agrochov Dynín


Přehled veřejného setí řepky v jižních Čechách

V průběhu května jsme vás informovali o posouzení stavu a odběru vzorků řepky z veřejného setí. Pokud jste nezaznamenali, můžete si to připomenout na našich webových stránkách.

V týdeníku Zemědělec jsme vám přinesli průběžné výsledky veřejného setí řepky. Článek obsahuje podrobné informace o technologii založení porostu a výsledky z prvních pozorovaní. Přečíst si jej můžete v Zemědělci č. 18 ze dne 30. 4. 2018 nebo zde.

Jak proběhlo veřejného setí, jsme vás informovali prostřednictvím článku na našich webových stránkách. Tento článek si můžete přečíst tady.

V červenci roku 2017 jsme vás informovali o veřejném setí v jižních Čechách a popsali jsme technologii BEDNAR pro zakládání porostu řepky ozimé. Tuto pozvánku a informace o technologii najdete zde.

 

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika