Профилно торене и дълбока обработка на почвата

На много парцели земя, уплътняването сериозно влошава плодородието и производствените възможности на почвата. Това възпрепятства пълното използване на генетичния потенциал на отделните сортове и намалява ефективността на суровините в производствения процес на отглежданите култури, особено на органичното и минералното торене. Намирането на решение на този сериозен проблем с уплътняването на почвата сега е гореща тема в отглеждането на култури. Затова селскостопанските предприятия трябва да обърнат повече внимание на този проблем. Една от възможностите за възстановяване на почвената структура е дълбоката обработка. За тази „маслена обработка“ BEDNAR FMT предлага чизел плуга TERRALAND, който позволява на земеделските стопани да правят нещо повече от обикновенa оран – те могат да го използват за профилно торене.

Прилагане на тор в почвения профил

Ефективен начин за поддържане на достатъчен и хармонично балансиран запас от хранителни вещества в почвата, не само в хоризонта на плуга, но и в по-дълбоки слоеве на почвения профил, е така наречената система „профилно торене“. Този иновативен начин на торовнасяне в комбинация с дълбока обработка на почвата е подходящ не само защото запълва дефицитните хранителни вещества в почвата, така че да се постигне хармонично ниво на адекватен запас, но и защото подобрява достъпността на хранителните вещества в културите и има положително въздействие върху растежа на кореновата система. Този метод за торовнасяне и определяне на индивидуалните дози хранителни вещества за торене трябва винаги да се прилага въз основа на диагностиката на запаса от приемливи хранителни вещества в почвата.

Торовнасянето на две нива (зони) в почвения профил осигурява постоянни хранителни вещества за културите през вегетационния период. Основната част от дозата на тора се поставя в по-дълбок слой от почвения профил (в зависимост от културата и почвените условия до дълбочина от 15 до 25 см) предварително при основната обработка на почвата. Останалата част от общата доза на тора, изисквана въз основа на общата диагностика (до максималната доза фосфор в зависимост от културите 40-50 кг P2O5/хектар) се внася в по-плитък слой под семенното легло малко преди сеитба или по-точно директно по време на сеитба (системата за внасяне на тор „под петата“).

Внасянето на гранулирани торове на цялата територия и последващото им заравяне на повърхността отрицателно повишава концентрацията на хранителни вещества (соли) в повърхностния слой на почвата. Този метод на алтернативно торовнасяне в почвения профил преди сеитба има отрицателно въздействие върху растежа на разширението на корените и затруднява развитието на цялата архитектура на кореновата система.


Влияние на профилното торене върху архитектурата на корена

Внасянето на тор в почвения профил има положителен и стимулиращ ефект върху развитието на оптималната архитектура на кореновата система. Оптималният и по-бърз растеж на разширението на основните първични корени осигурява последващ растеж на вторичните странични корени и осигурява широко разпространена и фина коренова коса дори и в по-дълбоки почвени слоеве. С текущите колебания на времето по време на вегетационния период на културите, архитектурата на кореновата система на културите, която се развива своевременно и оптимално, особено благодарение на по-дългия удължен растеж на първичните корени, доставя повишена толерантност към периодични засушавания (подходящи и за зони с „дъждовна сянка“). В периоди на екстремен растеж, системата за профилно торене помага да се елиминират последиците от сушата върху растителната продукция. Прилагането на дефицитни хранителни вещества в почвения профил, за да се осигури хранене за следващите култури, също частично увеличава запасите им в почвата и подобрява абсорбционния капацитет на почвите от формите на хранителни вещества (K+, Ca2+, Mg2+), които подобряват и стабилизират почвеното плодородие през следващия сезон.

Заравянето на торове, след като са били разпръснати в цялата област, често води до смесване на торовете с почвата, което води до тяхното плитко внасяне в профила и отрицателно увеличава концентрацията на хранителни вещества (соли) в горния почвен слой. Този метод на алтернативно внасяне на торове в профила преди сеитба има отрицателно въздействие върху растежа на разширението на корените и възпрепятства развитието на архитектурата на цялата коренова система, което в резултат не осигурява достатъчно хранителни вещества за надземната част на културите и поради плиткото вкореняване културите са по-податливи на въздействие върху растежа си по време на засушавания.

Когато се използва система за внасяне на тор от сеялката под семенното легло, по-дълбокото торовнасяне в почвения профил (торовнасяне под петата) осигурява постоянни хранителни вещества за младите култури (царевица, рапица, захарно цвекло), което впоследствие показва увеличени възможности за прием на хранителни вещества.

Въздействие на профилното торене върху архитектурата на кореновата система, полеви тест в Rychnov nad Kněžnou – маслодайна рапица. Култури върху земя, където е използван чизел плуг TERRALAND и торовнасяне в почвения профил (25см) с дебела корона на глобуларния корен, достигайки приблизително 30 см дълбочина (вляво). Кореновата система на култури в земя, която е била изорана, показва по-тънка коренова корона, а архитектурата на системата е била плитка, с лоша странична коренова коса (вдясно).

Чизел плуг TERRALAND TN 3000 HD7R и преден контейнер FERTI-BOX FB 2000 F с обем 2000 литра – комплект, предназначен за дълбока обработка на почвата и за торовнасяне в почвения профил.


Разрушаване на плужната пета и уплътняването

При повторно обработване на почвения профил до същата дълбочина, чрез разораване или чрез минимизиране се получава т. нар. плужна пета. В близост до нея, почвеният профил е по-податлив на нежелано уплътняване, дължащо се на използването на тежки машини. Това, във взаимодействие с настоящите екстремни метеорологични условия, има много отрицателно въздействие върху физичните свойства на почвата – порьозност и устойчивост на проникване. Влошаването на тези свойства има отрицателно въздействие, особено върху скоростта, с която се развиват корените и се създава кореновата коса. При уплътнените почви най-сериозно засегнатите култури са тези, които генерират добив от подземни органи. Например, в случая на захарно цвекло грудковият клон, в случая на картофи грудките се деформират. В случаите на култури, които произвеждат главен корен, рапица, соя или слънчоглед, растежът им е възпрепятстван, тъй като коренът не може да проникне през уплътненото подпочвено пространство и се деформира. Не можем да забравим да споменем ечемика, който не харесва трайно мокри условия, които се дължат на факта, че е създадена плужна пета. За да се възстанови структурата на почвата и водния режим, първо трябва да бъде разрушена тази основа. Едно от решенията е да използвате чизел плуг BEDNAR TERRALAND, с който можете интензивно да обработвате почвата и да разрушите уплътняването дори и в по-дълбоки слоеве на почвения профил. За да поправите уплътнени почви, се нуждаете от повече от един сезон, но дори и след първата година можете да видите подобрения, напр. по-добро усвояване на дъждовната вода или увеличаване на добива.

Чизел плуг TERRALAND TO 6000 и контейнер FERTI-BOX FB 3000 за задното окачване с обем 3000 литра – комплект, предназначен за високи ежедневни резултати при дълбока обработка на почвата и за торовнасяне в почвения профил

Чизел плуг TERRALAND TN 3000 HD7R и прикачен контейнер FERTI-BOX FB 1500 TN с обем 1500 литра – комплект, предназначен за по-малки земеделски стопанства за дълбока обработка на почвата и за торовнасяне в почвения профил. Контейнерът може да бъде част от новосъздаден чизел плуг или може да бъде свързан към по-стари модели.


 

BEDNAR FMT s.r.o.