FERTI-BOX FB_TN zásobník pro hnojivo

FERTI-BOX-FB-F-TN_mobile_1
 • Přetlakový zásobník pro přesné dávkování hnojiva.

 • Zásobník pro dlátové pluhy Terraland TN.

 • Dávkování řízené přes systém ISOBUS.

 • Jedno dávkovací nerezové ústrojí s elektropohony umožňující měnit velikost dávek dle agronomické potřeby.

FERTI-BOX FB 1500 TN je určen pro současné nebo budoucí uživatele dlátových pluhů TERRALAND TN. Zásobník o objemu 1500 litrů je integrován přímo na rám dlátového pluhu. Hnojivo je pomocí hydraulicky poháněného šnekového dopravníku dopravováno do dávkovacího ústrojí a odtud dále pneumaticky do aplikačních koncovek dlátového pluhu.

Zásobník Ferti-Box FB 1500 TN je přetlakový! Toto řešení zvyšuje přesnost dávky, a to zejména u hnojiv, která jsou náročnější na distribuci. Výhodou zásobníku Ferti-Box  FB 1500 TN je ve spojení s dlátovými pluhy Terraland TN možnost půdního profilového hnojení i pro malé zemědělce.

FERTI-BOX FB_TN

TYP STROJEnesený zásobník
PRACOVNÍ ORGÁNY
jednokomorový zásobník, jedno dávkovací ústrojí
VYUŽITÍvýživa kořenového systému během vegetace i při nastartování růstu
PRACOVNÍ OPERACEhnojení do půdního profilu (zásobní hnojení) granulovaným hnojivem, možnost využití i pro extenzivní výsev, například meziplodiny
Zásobník je přetlakový.

Zásobník je přetlakový.

Terraland TN + Ferti-Box FB 1500 TN.

Terraland TN + Ferti-Box FB 1500 TN.

Pneumatická distribuce hnojiva z výsevního ústrojí k aplikačním koncovkám.

Pneumatická distribuce hnojiva z výsevního ústrojí k aplikačním koncovkám.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Zvýšení úrodnosti půdy dodáním chybějících živin na základě diagnostiky půdních rozborů.

 • Aplikace zásobního hnojiva do hlubších půdních profilů. Kontinuální výživa rostlin během vegetace.

 • Aplikace startovacího hnojiva pro nastartování rychlé vzcházivosti porostů a výživu mladých rostlin hůře osvojunících si živiny.

 • Možnost pohodlně a rychle volit aplikační hloubku dle agronomické potřeby.

 • Zvýšená mobilizace živin a zpřístupnění výživy kořenovým systémům prokazatelně vyšší vitalita rostlin.

 • Využití zásobníku pro založení porostů na zelené hnojení.

 • Využití zásobníku na plnění secího stroje.

FERTI-BOX FB_TN

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Propojení operací hnojení a zpracování půdy do jedné operace.

 • Doplnění deficitu živin a jejich vyrovnanosti v půdě.

 • Zlepšení zpřístupnění živin kořenům plodin.

 • Uložení výživy do půdy má pozitivní vliv na architekturu kořenového systému.

 • Hnojiva aplikovaná do půdy jsou pro řadu rostlin lépe osvojitelná, tudíž i lépe využitelná.

 • Hnojivo podporuje hluboké zakořenění rostlin, které zajistí přístup vláhy rostlinám a tím pomůže rostlinám překlenout období bez dostatku dešťových srážek.

Ing. Robert Zhorela

„Bednar produkty nám vhodne zapadajú do našej technológie spracovania pôdy. Naša spoločnosť disponuje 11 000 ha v okruhu 50 km. Na tieto účely potrebujeme veľmi dobré zabezpečenie, čo sa týka strojovej techniky. Tento rok začíname s hĺbkovým hnojením pomocou linky FERTI -BOX FB 3000, TERRALAND TO 6000 a PT 6000.“

Ing. Robert Zhorela | hlavní mechanizátor | Donau Farm
Kalná nad Hronom | okres Levice | Česká republika
11 000 ha | FERTI -BOX FB 3000

TECHNICKÉ VÝHODY

 • Nízký počet plnění díky velkoobjemovému zásobníku.

 • Nerezové dávkovací ústrojí s elektropohony umožňující měnit velikost dávek dle agronomické potřeby.

 • Přetlakový zásobník výrazně zvyšuje přesnost požadované dávky.

 • Pneumatická doprava materiálu (hnojivo/osivo) z dávkovače až do půdy.

 • Možnost aplikace 2 typů hnojiva díky 2 dávkovacím ústrojím (model FB 3000).

 • Dávkování řízené pomocí systému ISOBUS.

VYUŽITÍ

 • Hnojení půdního profilu, a to i hlubších vrstev tzv. zásobní hnojení.

 • Možnost aplikace hnojiv do povrchových vrstev půdy pro rychlejší vzcházení, růst a vývoj mladých rostlin.

 • Založení porostů zelené hnojení.

 • Celkové zlepšení půdního prostředí vašich pozemků.

STRIEGEL‑PRO

STRIEGEL‑PRO

Management posklizňových zbytků spojený s mělkou aplikací hnojiva

SWIFTERDISC

SWIFTERDISC

Podmítka a greening

FENIX

FENIX

Kypření 5–30 cm spojené s aplikací hnojiva do půdního profilu

TERRALAND

TERRALAND

Kypření 5–65 cm spojené s aplikací hnojiva do půdního profilu

SWIFTER

Příprava seťového lůžka spojená s aplikací startovní dávky hnojiva

OMEGA

OMEGA

Setí spojené s aplikací startovní dávky hnojiva

ROW‑MASTER

Plečkování spojené s přihnojováním během vegetace

Výživa rostlin z půdy je hlavní a nejdůležitější formou výživy. Efektivní výživě plodin z půdního prostředí napomáhají moderní metody aplikující hnojivo do půdního profilu rozděleně do hladin, tj. pro nastartování růstu a vzcházení plodin (hnojení „pod patu” osiva při setí), tak kontinuální výživu rostlin (hnojení hlouběji do profilu podle architektury kořenové soustavy) během vegetace uložením zásobního hnojiva do spodních půdních vrstev.

OVLÁDÁNÍ A NASTAVENÍ STROJE

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ VČETNĚ ISO BUSU
Zásobníky Ferti‑Box je možné ovládat systémem IsoBus. V případě, že traktor není vybavený systémem IsoBus, je možné ovládat zásobník pomocí 2 typů terminálů:

TERMINÁL CCI 200

TERMINÁL CCI 200

• Snadná montáž s využitím profesionální kabeláže pro traktory
• CCI.Control – rychlá a snadná dokumentace a správa zakázek
přímo v traktoru*
• CCI.Courier – rychlý a spolehlivý přenos dat do počítače
v kanceláři pomocí Flash disku, Blue Tooth, WIFI či GSM*
• FieldNav – snadná navigace strojů na pole*
• Farmpilot – řízení a plánování více strojů online pomocí
internetu*
• CCI.Tecu – sledování základních dat traktoru*
• CCI.Cam sledování okolí traktoru pomocí kamer*
• Počasí – aktuální předpověď počasí přímo v traktoru*

*Některé funkce jsou dostupné za příplatek a mohou vyžadovat dodatečné zařízení

TERMINÁL BASIC

TERMINÁL BASIC

• Úsporná alternativa pro řízení secího stroje a Ferti‑Boxu
• Snadná a rychlá montáž v kabině traktoru
• Terminál je vybaven 3,5″ barevným displejem
• Hlavní funkce stroje lze snadno ovládat přímo tlačítky na klávesnici
• Terminál lze použít pouze pro vybrané typy strojů

Výkonné a přesné dávkovací ústrojí
Dávkovací ústrojí secích strojů Ferti‑Box je vyrobeno z nerezové oceli a poháněno elektromotorem, který je vybavená radar senzorem nebo ISOBUS signálem přímo z traktoru.
Dávkovací systém je schopný dávkovat velice přesně hnojivo/osivo v rozmezí od 0,6 do 350 kg/ha. Systém je vybaven vypouštěcím hradítkem pro dokonalé vyprázdnění zásobníku.

VÝKONNÉ A PŘESNÉ DÁVKOVACÍ ÚSTROJÍ
Kalibrace Ferti­‑Boxu

KALIBRACE FERTI­‑BOXU

Nastavení požadované dávky se provádí jednoduše a rychle přímo pod dávkovacím ústrojím. Požadovaná hodnota se po testu nastaví do terminálu ovládající Ferti‑Box.

Distribuční hlavy

DISTRIBUČNÍ HLAVY

Distribuční hlavy jsou zpravidla umístěny na stroji, odkud se hnojivo / osivo dostává za pracovními orgány půdozpracujícího stroje do půdního profilu.

DISTRIBUČNÍ KONCOVKY

DISTRIBUČNÍ KONCOVKY TERRALAND

DISTRIBUČNÍ KONCOVKY TERRALAND

Koncovky jsou nastavitelné. Mají možnost měnit hloubku umístění hnojiva. V případě dvoukomorového zásobníku Ferti‑Box FB 3000 je možné ukládat 2 typy hnojiva do 2 hloubek.

DISTRIBUČNÍ KONCOVKY OMEGA

Zásobník Ferti‑Box může také sloužit k přesné aplikaci hnojiva do meziřádků nebo do řádků.Z Ferti‑Boxu se dostává hnojivo do koncovek umístěných na nastavitelných coulterech na secím stroji Omega. Ideální kombinace zejména pro jařiny a řepku ozimou. Standardní secí stroj bez přihnojování zůstává lehký a jednoduchý. Tato řešení je chytrou náhradou za komplikované a těžké stroje s přihnojováním.

DISTRIBUČNÍ KONCOVKY OMEGA
DISTRIBUČNÍ KONCOVKY FENIX

DISTRIBUČNÍ KONCOVKY FENIX

Jsou koncovky, které jsou schopny prohnojit celý půdní profil díky maximálnímu překrytí radlic. Koncovky jsou kryty křídly dlát kypřiče Fenix.

DISTRIBUČNÍ KONCOVKY NA ŠIROKO

Ze zásobníku lze aplikovat hnojiva i na široko například do pracovních částí předseťových kompaktorů Swifter, které hnojivo promíchají s vrchní vrstvou půdy. Hnojivo, pak plní funkci tzv. startovacího hnojení. Podobně lze aplikovat hnojiva nebo osivo k diskovým podmítačům SwifterDisc.

DISTRIBUČNÍ KONCOVKY NA ŠIROKO
FERTI‑BOX

VÝSLEDKY ŘEPKA OZIMÁ

Metodika pokusu
Poloprovozní pokus pozorování vlivu rozdílného zpracování půdy na dynamiku růstu a výživu řepky ozimé byl situován do oblasti podhůří Orlických hor. Porovnávala se konvenční technologie zpracování půdy, technologie hlubokého kypření a technologie hlubokého kypření s aplikací hnojiva do půdního profilu. Porovnání se provádělo na parcelách, kde bylo primární zpracování orbou na hloubku 25 cm a zpracování hlubokým kypřením do hloubky 40 cm spolu s aplikací hnojiva do hloubky 25 cm půdního profilu.

AGROTECHNIKA

31. 7. 2014 sklizeň předplodiny (ječmen jarní)
6. 8. 2014 aplikace digestátu (20 t/ha)
7. 8. 2014 orba (hloubka 25 cm)
9.8.2014 hluboké kypření (hloubka 40 cm)
s aplikací hnojiv v dávce 50 kg P2O5
+ 100 kg K2O/ha podle diagnostiky
obsahu P a K v půdě, TERRALAND
+ FERTIBOX
9. 8. 2014 výsev (výsevek 2,8 kg/ha)

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ POKUSNÝCH PARCEL

Schéma umístění pokusných parcel
Výsledky řepka ozimá

Rostliny na parcele zpracované Terralandem s aplikovaným hnojivem do půdního profilu se silným krčkem kulovitého kořene dosahující do hloubky cca 30 cm (vlevo). Kořenový systém rostlin z parcely zpracované orbou vykazoval slabší kořenový krček a architektura kořenové soustavy byla mělká se slabším laterálním vlášením (vpravo).
Vzorky odebrány 28. 11. 2014

Po dlátovém kypření bujnější vzrůst rostlin vlivem navýšené mobilizace živin a zlepšení vláhových režimů v půdě. Agrobiologická kontrola
pokusů dne 28. 11. 2014

ZÁVĚR

Vápnění a hnojení P+K zvýšilo pH půdy a obsah přijatelného P a K v ornici. Na parcele kypřené, povápněné a pohnojené P a K byl zjištěn nejvyšší obsah minerálního N (Nmin) a vodorozpustné S (Svod) v ornici, rovněž zde byl nejvyšší obsah Nmin i v hlubší vrstvě podorničí.

Na parcele kypřené, povápněné, pohnojené P a K byl nejvyšší výživný stav rostlin N, Ca, Mg a S.
U kypřené parcely oproti orané bez ohledu na hnojení byla v průběhu celé vegetace vyšší výživa Mg a nižší výživa S.

Strukturou výnosu byly zjištěny nejlepší výsledky na parcele kypřené, vápněné a pohnojené P a K, oproti orbě:
• výnos semen +17 %,
• výnos slámy +49 %,
• HTS +2 %,
• počet semen z plochy (ks/m2) +13 %,
• počet rostlin na 1 m2 +14 %.

VÝSLEDKY KUKUŘICE

Metodika pokusu
Narůstající počet bioplynových stanic v posledních letech s sebou přinesl i velkou poptávku po energetické kukuřici. Cílem provozovatelů bioplynových stanic je tedy pěstovat kukuřici s co nejvyšším výnosem sušiny s vysokou výtěžností bioplynu. Společnost BEDNAR proto testuje technologii aplikace hnojiva právě ve spolupráci s podniky provozujícími bioplynové stanice. Na pozemcích jedné z nich v oblasti Svitavské pahorkatiny byl proveden poloprovozní pokus pozorování vlivu rozdílného zpracování půdy na dynamiku růstu, vývoje a výživy silážní kukuřice. Porovnávány byly konvenční technologie zpracování půdy a technologie zpracování půdy hlubokého kypření s aplikací hnojiva do půdního profilu.

AGROTECHNIKA

16.8.2014 podmítka strniště (ječmen jarní)
4.11.2014 orba kontrolní varianty (hloubka 25 cm)
22.4.2015 hluboké kypření (hloubka 38 cm) s aplikací hnojiva Polidap (18-46-5S) (hloubka 20 cm) v dávce 180 kg/ha podle diagnostiky obsahu P v půdě, TERRALAND + FERTIBOX
23.4.2015 výsev (výsevek 95000 jedinců)

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ POKUSNÝCH PARCEL

Schéma umístění pokusných parcel

Stav porostů kukuřic na variantách a kontrole 45 dní po zasetí (50 dní od kypření Terralandem) dne 8. 6. 2015

Výsledky kukuřice

Na obou parcelách zpracovaných dlátovým pluhem Terraland měly rostliny bohatý kořenový systém v odpovídající vertikální architektuře s bohatým laterálním vlášením. U varianty 1 byl znatelný účelný růst kořenů do hlubších vrstev (vlevo)

Výsledky kukuřice

Kořenový systém rostlin z parcely zpracované klasickou orbou je oproti variantám zpracovaných dlátovým pluhem Terraland mělký s jednoduchou architekturou kořenového systému.

ZÁVĚR

Hluboké dlátové kypření umožnilo aplikaci hnojiv (N–P), která podpořila růst kořenů kukuřice vertikálně „do hloubky“, zlepšilo výživu P (mírně N) a podpořilo čerpání vláhy z hlubších vrstev půdního profilu. Ve srážkově deficitním roce podpořilo toleranci vůči suchu.

Po hlubokém kypření s a bez aplikace N–P hnojiva bylo dosaženo o 63 %, resp. o 58 %, vyššího výnosu suché píce ve srovnání s kontrolou zpracování půdy orbou.

Po hlubokém kypření s a bez aplikace N–P hnojiva v době sklizně bylo dosaženo zároveň průkazně vyššího výnosu škrobu, tj. o 98 %, resp. o 91 %.

VÝSLEDKY CUKROVÁ ŘEPA

Metodika pokusu
Cílem poloprovozního pokusu založeného na pozemcích významného pěstitele cukrové řepy v České republice – ZS Sloveč, a. s. bylo zjištění vhodné hloubky uložení hnojiva při zpracování půdy. Porovnávány jsou varianty s povrchovým uložením hnojiva, dále varianty s uložením do 10, 20 a 30 cm.

AGROTECHNIKA

24.8.2014 hluboké kypření – TERRALAND + FERTIBOX
29.3.2015 výsev
12.10.2015 sklizeň

Popis pokusných parcel

1 – hluboké kypření, nehnojená kontrola
2 – hluboké kypření + aplikované hnojivo do hloubky 10 cm a 30 cm
3 – hluboké kypření + povrchová aplikace hnojiva (Amofos)
4 – hluboké kypření + aplikované hnojivo do hloubky 10 cm (Amofos)
5 – hluboké kypření + aplikované hnojivo do hloubky 20 cm (Amofos)
6 – hluboké kypření + aplikované hnojivo do hloubky 30 cm (Amofos)
7 – hluboké kypření + aplikované hnojivo do hloubky 20 cm (Lovostart NP 6−28+7S)
8 – hluboké kypření + aplikované hnojivo do hloubky 30 cm (Lovostart NP 6−28+7S)

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ POKUSNÝCH PARCEL

Výsledky cukrová řepa
VariantaVýnos
(t/ha)
Cukernatost
(%)
Výtěžnost
(%)
1 – hluboké kypření, nehnojená kontrola82,019,817,2
2 – hluboké kypření + aplikované hnojivo do hloubky 10 cm a 30 cm78,920,817,8
3 – hluboké kypření + povrchová aplikace hnojiva (Amofos)89,419,716,9
4 – hluboké kypření + aplikované hnojivo do hloubky 10 cm (Amofos)92,219,817,5
5 – hluboké kypření + aplikované hnojivo do hloubky 20 cm (Amofos)93,920,718,4
6 – hluboké kypření + aplikované hnojivo do hloubky 30 cm (Amofos)87,319,016,4
7 – hluboké kypření + aplikované hnojivo do hloubky 20 cm (Lovostart NP 6−28+7S)94,719,917,2
8 – hluboké kypření + aplikované hnojivo do hloubky 30 cm (Lovostart NP 6−28+7S)87,319,917,1

DOPORUČENÍ

Pravidelné hnojení fosforem a draslíkem nejen pod cukrovou řepu pozitivně ovlivňuje výnos.
Zapravení hnojiva NP do hloubky 20 cm zvýšilo na pozorovaných parcelách výnos a v některých případech i cukernatost bulev

FERTI-BOX FB_TNFERTI-BOX FB 1500 TN
OBJEMl1500
POČET DÁVKOVACÍCH ÚSTROJÍks1
CELKOVÁ HMOTNOSTkg500
FERTI-BOX FB_TN

VOLITELNÉ

PŘIHNOJOVACÍ SADA

PŘIHNOJOVACÍ SADA

Dělící hlavy a rozvody na

• FO 4000
• FO 5000
• FO 5000 L
• FO 6000

• FC 3500

• TN 3000 HM7RT
• TO 4000
• TO 5000
• TO 6000
• DO 4000
• DO 5000

• XO_F 4000
• XO_F 4500
• XO_F 5000
• XO_F 6000
• XO_F 8000
• XE 8000
• XE 10000
• XE 12000

TERMINÁL CCI 200

TERMINÁL CCI 200

TERMINÁL BASIC

TERMINÁL BASIC

GALERIE / MÉDIA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!