Zpět na novinky

27.
Únor
2015

Univerzální a efektivní pomocník při předseťové přípravě a v rámci managementu posklizňový

Se stále častěji se navyšujícími výnosy obilnin a snižující se produkcí živočišné výroby nastává problém se zapravením velkého množství posklizňových zbytků (slámy). Proto společnost BEDNAR přichází s novým typem stroje umožňující rychlou a efektivní práci s posklizňovými zbytky bezprostředně po sklizni a využitelného i během jarní předseťové přípravy zejména na přemokřených těžkých půdách.

Management rostlinných zbytků

V případě, kdy slámu sbíráme ihned po sklizni z pole, nemusíme o žádném managementu posklizňových zbytků hovořit. V opačném případě, kdy slámu chceme zapravit do půdy, volíme její rozdrcení během sklizně. V dnešní době zcela běžně využíváme sklízecích mlátiček s šířkou žacího válu 9 metrů i více. Rozprostřít rozdrcenou slámu do celého záběru není technicky zcela možné. V případě, že se nám to nepodaří, působí nám shluky slámy obtíže v následných pracovních operacích. Například po sklizni ozimého ječmene s výnosem 7,5 t/ha nám zůstane cca 6 t/ha rozdrcené slámy. Při slizni žacím válem o záběru 9 metrů je sláma rozhozena do pruhů s šířkou přibližně 6 metrů za mlátičkou. Právě zde vznikají místa s velkou koncentrací posklizňových zbytků. Běžně po sklizni, by měla následovat mělká podmítka „ tzv. na vodu“ cca 8 – 10 cm (podle množství slámy), kdy půdu nechceme zbytečně zpracovávat hlouběji, abychom nepřišli již o tak málo půdní vláhy, kterou v letních měsících máme. Jsou to právě tyto místa s velkou koncentrací posklizňových zbytků, která nás nutí půdu zpracovávat hlouběji, tak aby došlo k zapravení posklizňových zbytků a dobrému promíchání výdrolu.

 

Nerovnoměrné rozprostření rozdrcené slámy během sklizně

Pozemek s nerovnoměrným rozprostřením rozdrcené slámy, na kterém byla provedena podmítka


Správný přístup 

Jako reakci na výše popisovaný problém přicházíme se strojem, který nám řeší situaci s nerovnoměrným rozprostřením rozdrcené slámy.  Jedná se tzv. „polní brány“ nebo také můžeme hovořit o „rozvlačovači slámy“ – z tohoto pojmenování je již patrné využití tohoto stroje. Kdy jedním přejezdem „na kosu“ dojde k rovnoměrnému rozprostření / rozvláčení / slámy v celém pracovním záběru rozvlačovače. Díky rozprostření slámy po celé ploše  sklizeného pole vytvoříme ideální podmínky pro další zpracování půdy zejména podmítku. Další významnou výhodou rozprostřené slámy je, že nevznikají žádné shluky slámy, které ve vlhkých podmínkách pomaleji vysychají a tím vytvářejí dobré podmínky pro vznik houbových chorob, ale také i množení slimáčků.

Velké shluky vlhké slámy napomáhají výskytu slimáčků, kteří později poškozují nadzemní i podzemní části rostlin.

STRIEGEL–PRO PE při pracovní operaci – rozvláčení slámy.


 

Podmítka pozemku, kde bylo provedeno rozvláčení slámy po sklizni ječmene ozimého.

Pole po sklizni ozimé řepky, která byla desikovaná, po jednom přejezdu se strojem STRIEGEL–PRO PE při agresivním postavením zavlačovacích prstů.


Představení 

Jedná se o 6řadé polní brány s hydraulickým nastavením úhlu prutů. Přičemž poslední  dvě řady prutů  jsou nastaveny pod jiným pracovním úhlem pro kvalitnější finální úpravu  povrchu.  V případě využití při managementu posklizňových zbytků je stroj vybaven v přední části (před pruty) řezacími coultery, které jsou uchycené na pružné slupici. Ty nařežou posklizňové zbytky a částečně naruší půdní strukturu.  V případě využití v jarní předseťové přípravě lze stroj dovybavit předním hydraulicky ovládaným páskovým smykem Crushbar .  To provedeme jednoduchou demontáží coulterů a montáží lopatek smyku.  Za koly stroje, které jsou ve stejné ose s koly traktoru je možné doplnit kypřič stop. Stroje jsou nabízeny v pracovních záběrech 10; 12 a 14 metrů.

STRIGEL – PRO PE vybaven předními coultery -provedení pro pracovní operace v managementu posklizňových zbytků

STRIGEL –PRO – PE v provedení pro pracovní operace v jarní předseťové přípravě.


Široké využití

Mimo rozvláčení slámy můžeme stroj využít při zpracování pozemku po sklizni řepky ozimé, která byla desikovaná. Při agresivním nastavení prutů ( o průměru 16mm s  jištěním pomocí pružiny ) dojde mimo rozvláčení a rozřezání stébel řepky k narušení půdního profilu do hloubky cca 2 – 4 cm což bude dostatečné pro vytvoření ideálních podmínek pro růst výdrolu řepky. Teprve po jeho vzejití provedeme podmítku, kterou současně mechanicky zničíme již vzešlý výdrol.
Dalším hlavním využitím stroje je během jarní předseťové přípravy zejména na mokrých a těžkých půdách. Kdy jedním přejezdem jsme  velice rychle schopni strhnout hrubou brázdu a   mělce  srovnat povrch aniž bychom vytahovali ještě chladnou a vlhkou půdu nahoru. Stroj nemá žádné rotační válce které by se nám běžně ucpaly.  Díky této pracovní operaci, jsme schopni urychlit následnou finální předseťovou přípravu o několik dní. Což ocení zejména pěstitelé jarního ječmene kdy každý  den  rychlejšího zasetí jarního ječmene bude jedním z faktorů ovlivňující výnos během sklizně. V neposlední řadě si tento stroj najde uplatnění i při revitalizaci luk a pastvin v jarních měsících.

STRIEGEL –PRO  -PE 12000 během využití při stržení hrubé brázdy.

Výsledek práce po jednom přejezdu v podzimní hrubé brázdě.


VIDEO:

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás