Základem pro volbu konkrétní podzimní pracovní operace při zpracování půdy je její účel, vlastnosti půdy a vlhkostní poměry ve zpracovávané vrstvě půdy. Současné způsoby podzimního zpracování půdy k cukrové řepě jsou velmi rozmanité. V poslední době se pro hluboké zpracování půdy k cukrové řepě kromě hluboké orby stále více využívají dlátové kypřiče, které prokypří ornici zpravidla levněji a často i prokypří nepropustnou podorniční vrstvu bez zbytečného vynášení spodiny.

O sklizni řepky ozimé seté do dvouřádku novou technologií BEDNAR jsme vás informovali na přelomu července a srpna. Nyní vám přinášíme souhrnné vyhodnocení výnosů této technologie. Porost byl založen v roce 2019 ve Vysokomýtské Synklinále na pozemcích podniků ZD Dolní Újezd a Statek Bureš v lokalitě Bučina a Makov. Zhodnocení výnosů technologie BEDNAR se dozvíte v následujícím videoklipu.

Řepka ozimá se z pohledu agrotechniky řadí mezi jednu z nejnáročnějších plodin v osevním postupu. Obzvláště výběr správné technologie založení jejího porostu hraje v posledních letech významnou roli pro dosažení adekvátního výnosu. Z tohoto pohledu nabízí značka BEDNAR ucelené řešení produktů, které vám pomohou porost této plodiny založit kvalitně a včas. Pojďme se dnes společně podívat na část hloubkového zpracování půdy. V další reportáži si představíme způsoby zakládání porostu řepky.

Zveme vás dne 25. 6. 2020 do Bučiny (okres Ústí nad Orlicí), kde proběhne od 9:00 prezentace výsledků práce operační skupiny z Vysokomýtské synklinály. Těšit se můžete na ukázky porostů zasetých technologií BEDNAR a další informace z jednotlivých podniků ve Vysokomýtské synklinále. Více informací o programu se dozvíte níže.

Kypření meziřádků u širokořádkových plodin jako je kukuřice a cukrová řepa se kvapem blíží. Meziřádková kultivace u těchto plodin je jednou z mála možností intenzifikace pěstování a zvýšení výnosu. V dnešní reportáží vám představíme dva druhy meziřádkových kypřičů ROW-MASTER českého výrobce zemědělské techniky BEDNAR.

V průběhu letošního jara bylo na pozemcích Vysokomýtské synklinály zaseto secím strojem OMEGA OO 6000 FL celkem 184,5 ha máku setého s pomocnou plodinou. Konkrétně byly tyto porosty založeny v šesti podnicích a postupovalo se dle nově zpracované metodiky pěstování máku setého s pomocnou plodinou. Metodika vznikla na základě ověřených zkušeností z předešlých let (2017, 2018 a 2019) a nyní se o tyto poznatky a zkušenosti podělíme s vámi.

Kukuřice je citlivou plodinou na nedostatky ve zpracování půdy a ve výživě rostlin. Je náročná na strukturní půdu do hloubky alespoň 35 cm, při které poskytuje nejvyšší produkci nadzemní biomasy. Zpracovaný půdní profil by měl vykazovat optimálně 50 – 60 % pórovitost s objemovou hmotností do 1,2 g/cm3 u písčitohlinité půdy. Při těchto podmínkách je zajištěn optimální vodní a vzdušný režim pro rozvoj široce a hluboce rostoucího kořenového systému, který je zárukou vyrovnané produkce píce o vysoké nutričně-minerální hodnotě.

V zemědělském podniku AGRO Slatiny mají bohaté zkušenosti s dlátovými pluhy TERRALAND TO 6000. První pořídili v roce 2014 a druhý před letošní sezónou. Oba využívají v agregaci s traktory John Deere. Konkrétně s 9RT a nově i s 9RX. Jaké s nimi mají zkušenosti? Čím se v podniku zabývají? To a mnoho dalších informací z podniku AGRO Slatiny se dozvíte v reportáži.

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika