Kypření meziřádků u širokořádkových plodin jako je kukuřice a cukrová řepa se kvapem blíží. Meziřádková kultivace u těchto plodin je jednou z mála možností intenzifikace pěstování a zvýšení výnosu. V dnešní reportáží vám představíme dva druhy meziřádkových kypřičů ROW-MASTER českého výrobce zemědělské techniky BEDNAR.

V průběhu letošního jara bylo na pozemcích Vysokomýtské synklinály zaseto secím strojem OMEGA OO 6000 FL celkem 184,5 ha máku setého s pomocnou plodinou. Konkrétně byly tyto porosty založeny v šesti podnicích a postupovalo se dle nově zpracované metodiky pěstování máku setého s pomocnou plodinou. Metodika vznikla na základě ověřených zkušeností z předešlých let (2017, 2018 a 2019) a nyní se o tyto poznatky a zkušenosti podělíme s vámi.

Kukuřice je citlivou plodinou na nedostatky ve zpracování půdy a ve výživě rostlin. Je náročná na strukturní půdu do hloubky alespoň 35 cm, při které poskytuje nejvyšší produkci nadzemní biomasy. Zpracovaný půdní profil by měl vykazovat optimálně 50 – 60 % pórovitost s objemovou hmotností do 1,2 g/cm3 u písčitohlinité půdy. Při těchto podmínkách je zajištěn optimální vodní a vzdušný režim pro rozvoj široce a hluboce rostoucího kořenového systému, který je zárukou vyrovnané produkce píce o vysoké nutričně-minerální hodnotě.

V zemědělském podniku AGRO Slatiny mají bohaté zkušenosti s dlátovými pluhy TERRALAND TO 6000. První pořídili v roce 2014 a druhý před letošní sezónou. Oba využívají v agregaci s traktory John Deere. Konkrétně s 9RT a nově i s 9RX. Jaké s nimi mají zkušenosti? Čím se v podniku zabývají? To a mnoho dalších informací z podniku AGRO Slatiny se dozvíte v reportáži.

Přední veletrh zemědělských strojů v Rakousku se koná v Tullnu již od roku 1991. V letošním roce probíhá od 21. do 24. listopadu 2018. Na výstavě můžete zhlédnout stroje všech předních výrobců zemědělské techniky. Společnost BEDNAR FMT vystavuje v hale 1A. Na jaké ploše a jaké stroje vystavuje? To vám přinášíme v tomto článku.

Centrum precizního zemědělství při ČZU se ve spolupráci s firmou BEDNAR FMT s.r.o. podílí na vyvíjení nové pěstební technologie vycházející z principů pásového zpracování půdy a pásového výsevu pomocných plodin. V rámci spolupráce se jedná nejen o vývoj nových komplexních pěstebních postupů, ale rovněž o vývoj nových technických řešení strojů.

Jak dopadlo veřejné setí řepky?

V průběhu roku 2017 se uskutečnilo první veřejné setí řepky v jižních Čechách. Následně probíhalo monitorování všech porostů a průběžné odebírání vzorků. Ty se zasílaly do laboratoře AGRO-LA, spol. s. r.o., kde probíhal rozbor na N, P, K, Ca, Mg, hmotnost rostliny a vyhodnocení výživného stavu. V průběhu července přišla na řadu sklizeň. Jaké byly výnosy v jednotlivých lokalitách? Jaké jsou závěry a přínosy setí technologií BEDNAR? To vše se dočtete v tomto článku.

Veřejné setí řepky v Selektě Pacov, a.s.

Veřejné setí řepky v Selektě Pacov, a.s.

Výklad o secím stroji OMEGA OO 6000L v Selekta Pacov a.s.

Výklad o secím stroji OMEGA OO 6000L v Selekta Pacov a.s.


Souhrn veřejného setí

Veřejné setí řepky se uskutečnilo od 15. 8. do 18. 8. 2017 v jižních Čechách ve čtyřech podnicích. Konkrétně se jednalo o podniky Selekta Pacov, a.s., Agrochov Dynín, Agrokomplex Šumava a ZD Čížová. Následovalo průběžné sledování a odebírání vzorků ze všech založených porostů. O jednotlivých výsledcích jsme vás průběžně informovali.

Letos čekala podniky sklizeň. Ta přišla na řadu v první polovině července. První do pole vyjely kombajny Agrochovu Dynín. Následovaly podniky Selekta Pacov, a.s., a ZD Čížová. V Agrokomplexu Šumava se výsledky sklizně nehodnotily. Oba zakládané porosty zde výrazně poškodily kroupy a výsledky by nebyly objektivní.

Snaha o dokonalé vytvoření lůžka vedla v podniku Agrochov Dynín k mnoha přejezdům a zvýšení nákladů na přípravu půdy.

Snaha o dokonalé vytvoření lůžka vedla v podniku Agrochov Dynín k mnoha přejezdům a zvýšení nákladů na přípravu půdy.

Příprava půdního profilu a následné zasetí osiva řepky

Příprava půdního profilu a následné zasetí osiva řepky


Připomenutí technologií veřejného setí

Vstupní podmínky ve všech lokalitách byly totožné. Po sklizni předplodiny byla všude provedena mělká podmítka. Poté následovala příprava půdy technologií BEDNAR nebo standardní technologií daného podniku.

Založení porostů BEDNAR technologií proběhlo ve všech podnicích bez zbytečných přejezdů. Prvním přejezdem se provedlo prokypření s prohnojením půdního profilu v hloubce 0–30 cm. Druhým a posledním přejezdem se provedlo setí hybridu řepky na meziřádkovou vzdálenost 25 cm – vždy 0,8 výsevní jednotky. Jaké stroje BEDNAR byly použity, se dočtete zde.

Odběry vzorků řepky v podniku Selekta Pacov a.s. před přicházející zimou

Odběry vzorků řepky v podniku Selekta Pacov a.s. před přicházející zimou

Porosty řepky v podniku Agrochov Dynín (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)

Porosty řepky v podniku Agrochov Dynín (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)


Zakládání porostů řepky technologií Agrochova Dynín znamenala minimálně 4 přejezdy. Nejprve půdu HLOUBKOVĚ ZPRACOVALI strojem TERRALAND a poté hnojení proběhlo klasicky neseným rozmetadlem. Následně několika přejezdy předseťovým kompaktorem SWIFTER připravili seťové lůžko a zapravili hnojivo. Poté zaseli hybrid řepky na meziřádkovou vzdálenost 15 cm – 1 výsevní jednotka.

Selekta Pacov, a.s., provedla nejprve kypření půdního profilu na hloubku cca 18 cm strojem Tygr a následné rozhození hnojiva rozmetadlem. Poté zasela porost na meziřádkovou vzdálenost 15 cm – 0,8 výsevní jednotky, tedy stejně jako BEDNAR.

V ZD Čížová po podmítce pokračovali orbou na hloubku cca 20 cm. Následovalo rozhození hnojiva rozmetadlem do hrubé brázdy a připravení seťového lůžka kompaktorem. Poté seli řepku s meziřádkovou vzdáleností 12,5 cm – 1 výsevní jednotka.

Odebrané rostliny v ZD Čížová (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)

Odebrané rostliny v ZD Čížová (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)

Vzrostlé porosty řepky v podniku Selekta Pacov, a.s. (Vlevo technologie podniku, vpravo BEDNAR technologie)

Vzrostlé porosty řepky v podniku Selekta Pacov, a.s. (Vlevo technologie podniku, vpravo BEDNAR technologie)


Výsledky veřejného setí

Okamžitě v průběhu sklizně probíhalo za účastí podnikových agronomů a agronoma z SPZO zhodnocení výnosu v jednotlivých lokalitách. Všude se sklidil 1 ha a proběhlo vyhodnocení. Výnosy po započtení odchylek si můžete prohlédnout níže.

ZD Čížová

  • Technologie BEDNAR měla výnos 5,59 t/ha
  • Technologie ZD Čížová měla výnos 5,19 t/ha

Selekta Pacov, a.s.

  • Technologie BEDNAR měla výnos 4,80 t/ha
  • Technologie Selekta Pacov měla výnos 4,80 t/ha

Agrochov Dynín

  • Technologie BEDNAR měla výnos 4,76 t/ha
  • Technologie Agrochov Dynín měla výnos 4,86 t/ha
Vzrostlé porosty řepky v podniku ZD Čížová (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)

Vzrostlé porosty řepky v podniku ZD Čížová (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)


Závěr veřejného setí řepek

Z výsledků veřejného setí je patrné, že výnosy byly ve všech lokalitách téměř totožné – s výjimkou ZD Čížová. Kypření oproti orbě a vyšší meziřádková vzdálenost se sníženým výsevkem přinesly v Čížové vyšší výnos o téměř 8 %.

Rozhodujícím a nezanedbatelným rozdílem jsou ve všech podnicích počáteční náklady na založení porostu. Technologií BEDNAR se dosáhlo významné úspory na pohonných hmotách, času při přejezdech a množství setého osiva. V závislosti na podnikové technologii lze tyto úspory vyčíslit částkou 1 – 3 500 Kč / 1 ha. Pokud by u technologie BEDNAR byl při kypření využit větší záběr kypřiče a odpovídající tažná síla, dosáhlo by se vyšších úspor. To nejen finančních, ale především časových.

Sklizeň řepky ve všech lokalitách proběhla v průběhu července

Sklizeň řepky ve všech lokalitách proběhla v průběhu července

Sklizeň řepky v podniku Agrochov Dynín

Sklizeň řepky v podniku Agrochov Dynín


Přehled veřejného setí řepky v jižních Čechách

V průběhu května jsme vás informovali o posouzení stavu a odběru vzorků řepky z veřejného setí. Pokud jste nezaznamenali, můžete si to připomenout na našich webových stránkách.

V týdeníku Zemědělec jsme vám přinesli průběžné výsledky veřejného setí řepky. Článek obsahuje podrobné informace o technologii založení porostu a výsledky z prvních pozorovaní. Přečíst si jej můžete v Zemědělci č. 18 ze dne 30. 4. 2018 nebo zde.

Jak proběhlo veřejného setí, jsme vás informovali prostřednictvím článku na našich webových stránkách. Tento článek si můžete přečíst tady.

V červenci roku 2017 jsme vás informovali o veřejném setí v jižních Čechách a popsali jsme technologii BEDNAR pro zakládání porostu řepky ozimé. Tuto pozvánku a informace o technologii najdete zde.

 

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Společnost BEDNAR FMT založila 19. dubna 2018 porosty různých vícedruhových směsí meziplodin u Velkých Opatovic pro polní den společnosti Selgen. Secím strojem OMEGA OO 6000 L ve spřažení s FERTI-BOXEM FB 3000 byly zasety odrůdy hrachu a lupiny v kombinaci s různými druhy obilovin a meziplodin. Více o setí na polní den společnosti Selgen se dočtete v této reportáži.

Aktuálně z terénu – mák s pomocnou plodinou

Využití pomocných plodin při pěstování hlavní plodiny nachází v zemědělské praxi stále větší odezvu. Kromě obilnin, řepky, kukuřice a sóji se tyto technologie ověřují i v porostech máku setého. CPZ v rámci spolupodílení se na projektu Demonstračních farem ověřuje s farmou Statek Bureš s.r.o., pana Jindřicha Šmögera, a firmou Bednar FMT s.r.o. uplatnění pomocných plodin v porostech máku setého.

Obdobně jako u ostatních plodin je cílem využití pomocných plodin v máku zajistit:

  • Omezení erozních rizik na počátku vegetace porostů,
  • Zvýšení infiltrace vody do půdy v důsledku působení kořenového systému pomocné plodiny,
  • Snížení tlaku plevelů na základě působení konkurenční schopnosti pomocné plodiny v meziřádcích,
  • Zlepšení výživného stavu porostů po umrtvení pomocné plodiny na základě rozkladu podzemní a nadzemní biomasy pomocné plodiny.

V rámci vývoje nových technologií byly v roce 2018 založeny porosty máku setého s ječmenem jarním jako pomocnou plodinou. Porosty byly založeny na dvou půdních blocích o výměře 3,75 a 10,75 ha (blok 1 – 49.8910503N, 16.2001675E, blok 2 – 49.9197681N, 16.1534969E, termín výsevu 9. 4. 2018). Výsev byl proveden secím strojem Omega firmy Bednar, umožňujícím nezávislý výsev dvou plodin ob řádek (Obr. 1) a přihnojení k osivu máku z přídavného zásobníku Ferti-BOX, rozteč secích botek činila 12,5 cm. Výsevek u máku setého činil 0,8 kg/ha a u ječmene jarního 50 kg/ha, k osivu máku bylo přidáno samostatným dávkovačem mikrogranulované hnojivo Fertiboost  v dávce 13 kg/ha. Založené systémy splňují principy tzv. systémů precizního zakládání pomocných plodin, které eliminují vzájemnou konkurenci mezi hlavní a pomocnou plodinou.

Před nástupem fáze sloupkování  bylo provedeno umrtvení rostlin ječmene jarního herbicidem GramiGUARD v dávce 2 l/ha (15.5.2018). V rámci hodnocení stavu porostů 31.5.2018 byl na pokusných plochách stanoven počet rostlin máku setého na jednotku plochy, průměrná hmotnost rostliny máku a hmotnost suché nadzemní biomasy máku na ha, pokryvnost povrchu půdy rostlinami ječmene a produkce suché nadzemní biomasy ječmene (t/ha). Sledován byl rovněž vliv přítomnosti ječmene jarního na obsah vody v půdě a na hodnoty infiltrace metodou modré infiltrace.

Obr. 1: Secí stroj Omega firmy Bednar v kombinaci s přídavným zásobníkem Ferti-BOX při zakládání porostů máku s pomocnou plodinou jarního ječmene (foto Šmöger).

Obr. 1: Secí stroj Omega firmy Bednar v kombinaci s přídavným zásobníkem Ferti-BOX  při zakládání porostů máku s pomocnou plodinou jarního ječmene (foto Šmöger)


Obrázek 2 dokumentuje vývoj rostlin na půdním bloku 1 a 2 stanovený 31.5.2018. Na půdním bloku 2 byly rostliny máku vyvinutější a dosahovaly výšky 0,3 m, na půdním bloku 1 se nacházely ve fázi převážně 8 až 9 listu (Obr. 2). Na půdním bloku 1 byl stanoven průměrný počet rostlin 48 kusů na m2, na půdním bloku 2 poté 65 kusů na m2. Na půdním bloku 2 byly v průběhu jara v důsledku vyšší srážkové dotace, spadlo zde přibližně o 20 mm srážek více, lepší vláhové podmínky pro vývoj rostlin.

Obr. 2: Vývoj rostlin máku setého na půdním bloku 1 a 2 stanovený 31.5.2018

Obr. 2: Vývoj rostlin máku setého na půdním bloku 1 a 2 stanovený 31.5.2018

Obr. 3: Pokryvnost povrhu půdy na půdním bloku 1. vlevo rostliny máku a ječmene a vpravo pokryvnost ječmene po odstranění rostlin máku 31.5.2018 (Brant a Zábranský, 2018)

Obr. 3: Pokryvnost povrhu půdy na půdním bloku 1. vlevo rostliny máku a ječmene a vpravo pokryvnost ječmene po odstranění rostlin máku 31.5.2018 (Brant a Zábranský, 2018)


Obr. 4: Pokryvnost povrhu půdy rostlinami ječmene jarního na půdním bloku po odstranění rostlin máku 31.5.2018, pokryvnost na snímku tvoří 42,3 % - bílá barva (Brant a Zábranský, 2018).

Obr. 4: Pokryvnost povrhu půdy rostlinami ječmene jarního na půdním bloku po odstranění rostlin máku 31.5.2018, pokryvnost na snímku tvoří 42,3 % – bílá barva (Brant a Zábranský, 2018)

Celkovou pokryvnost povrchu půdy vegetací a ječmenem po odstranění máku na ploše 0,25 m2 na půdním bloku 1 dokumentuje obrázek 3. Průměrná pokryvnost povrchu půdy rostlinami ječmene činila na půdním prvním bloku (blok 1) 31,2 % a na druhém půdním bloku 45,9%. Pokryvnost půdy rostlinami ječmene jarního na půdním bloku 2 po odstranění rostlin máku dokumentuje obrázek 4. Snímkování proběhlo na koso vysetých řádků.

Průměrná suchá hmotnost nadzemní části rostliny dosahovala na prvním půdním bloku 0,783 g a na druhém bloku 1,405 g.  Průměrnou suchou nadzemní hmotnost rostlin máku a ječmene na ha na hodnocených blocích dokumentuje tabulka 1. Stav porostů v termínu hodnocení na půdním bloku 1 a 2 zachycují obrázky 5 a 6.

Tab. 1: Průměrná suchá nadzemní hmotnost rostlin máku a ječmene na půdních blocích (PB) 1 a 2 (31.5.2018)

lokalita

mák setý (t/ha)

ječmen jarní (t/ha)

PB 1

0,488

1,044

PB 2

0,934

1,059

 

Obr. 5: Stav porostů máku na půdním bloku 1 stanovený 31.5.2018 (foto Brant)

Obr. 5: Stav porostů máku na půdním bloku 1 stanovený 31.5.2018 (foto Brant)

Obr. 6: Stav porostů máku na půdním bloku 2 stanovený 31.5.2018 (foto Brant)

Obr. 6: Stav porostů máku na půdním bloku 2 stanovený 31.5.2018 (foto Brant)


V rámci ověřování technologie byly provedeny experimenty hodnotící vliv přítomnosti pomocné plodiny na infiltraci vody do půdy. Sledována byla infiltrace na kontrolní ploše bez přítomnosti ječmene a na ploše s ječmenem. Na plochách s ječmenem byly stanoveny lepší podmínky pro infiltraci, roztok modré barvy pronikal téměř do hloubky 0,4 m (Obr. 7). Důvodem byl s velkou pravděpodobností pozitivní vliv prokořenění půdy rostlinami ječmene (Obr. 8), které podpořilo vsakování vody. Dobrá protierozní ochrana půdy porostů máku s ječmenem se projevila i při srážkových událostech (30.5.2018). Na hodnocených porostech nabyly zaznamenány erozní projevy. Okolní porosty máku založené konvenčním způsobem byly erozním smyvem výrazně poškozeny, mnohdy celoplošně.

Obr. 7: infiltrace na kontrolní ploše bez přítomnosti ječmene a na ploše s ječmenem (foto Kroulík)

Obr. 7: infiltrace na kontrolní ploše bez přítomnosti ječmene a na ploše s ječmenem (foto Kroulík)

 Obr. 8: Prokořenění půdního profilu na ploše s ječmenem jako pomocnou plodinou (foto Brant)

Obr. 8: Prokořenění půdního profilu na ploše s ječmenem jako pomocnou plodinou (foto Brant)


Práce vznikla v rámci činnosti Demonstrační  farmy Statek Bureš.

Zpracovali: Václav Brant, Petr zábranský a Milan Kroulík (Centrum precizního zemědělství) a Jindřich Šmöger (Statek Bureš)

Porosty máku je možné si samozřejmě prohlédnout. Prohlídky zajišťuje J. Šmöger.

Obr 9-Aktuálne-z-terenu–mak-s-pomocnou-plodinou
Obr 10-Aktuálne-z-terenu–mak-s-pomocnou-plodinou

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika